SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physiology - D1103338
Title: Fyziologie
Guaranteed by: Department of Physiology (13-710)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 15
E-Credits: 15
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:56/56, C [HS]
summer s.:56/56, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 28 [weeks]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Co-requisite : D1103447
Pre-requisite : D1101001, D1101332, D1101338
Is co-requisite for: D1104102, D1104363, D1103447
Is pre-requisite for: D1105340, D1105043, D1105454, D1106362, D1105439
Annotation - Czech
Jde o povinný předmět patřící mezi základní teoretické předměty profilového základu zaměřený na popis mechanismů fungování lidského organismu. Jejich pochopení a osvojení je nezbytným podkladem pro úspěšné absolvování dalšího studia, zvláště pak navazujících klinických oborů. Výuka předmětu tedy zahrnuje: - získání detailních znalostí komplexních interakcí na úrovni buněk, organel a molekul; - jejich začlenění do popisu funkcí jednotlivých orgánů i orgánových systémů; - propojení těchto znalostí v rámci fungování celého organismu. Tyto znalosti jsou nezbytným předpokladem pro pochopení provázanosti jednotlivých funkčních systémů a nezbytné pro porozumění mechanismům vzniku a důsledkům patologických stavů v rámci fungování celého organismu. V rámci předmětu student získá, například, následující znalosti, dovednosti a kompetence: - seznámení s funkcí a regulačními mechanismy lidského organizmu, orgánů a jejich částí ve zdraví, se zřetelem pro následující pochopení základů dysfunkcí v nemoci; - popsat struktury lidského těla a především mechanismy, které se podílí na řízení jeho funkcí, od úrovně molekulární až po orgánovou; - popsat principy a výstupy základních funkčních vyšetření a kriticky vyhodnotit nález vyšetření; - uplatnit poznatky základních vědních lékařských oborů ve své klinické rozvaze a v indikaci vhodných zákroků a vyšetření; - zvážit nové vědecké poznatky lékařských věd a vyhodnotit jejich použitelnost pro klinickou praxi.
Last update: Kovář Jan (04.07.2022)
Aim of the course - Czech

Pochopit základní fyziologické funkce orgánů, organizmu a jeho částí ve zdraví a základy pro pochopení dysfunkcí v nemoci. Regulační mechanismy udržující homeostázu.

Osvojit si fyziologii buňky, s fyziologickými projevy a regulačními mechanismy na celulární úrovni.

Osvojit si fyziologické odlišnosti funkcí během vývoje jedince.

Osvojit si reakce organismu na zátěž. Fyziologické mechanismy zachování integrity organismu.

Last update: Minaříková Marcela, Ing. (30.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Zápočty za oba semestry a ústní zkouška na konci druhého semestru

Zkouška z fyziologie – pravidla

Zkoušky budou probíhat prezenční a distanční formou. Každý termín bude mít svou formu vyznačenu v poznámce v SISu. Distanční forma zkoušení je vyhrazena zahraničním studentům, kteří jsou mimo Českou republiku. To platí i pro zahraniční studenty zapsané v českých kruzích.

Ostatní studenti mohou o zápis na distanční zkoušení individuálně požádat v případě závažných důvodů a po jejich doložení. Žádosti budou zpracovány kanceláří ústavu a žadatel bude následně vyrozuměn emailem, zda byla jeho žádost schválena, či zamítnuta. Odhlášení ze zkoušky je možné pouze ze závažných důvodů.

Každý student obdrží po uzavření termínu email s oznámením přesného času zkoušky. Cílem je, abychom předešli velké koncentraci osob v průběhu prezenční formy zkoušení. Studenti s distanční formou zkoušení si vylosují zkušební otázky pomocí generátoru náhodných čísel spravovaného techniky ústavu.

Při obou typech zkoušky je zakázáno používání jakýchkoliv podpůrných materiálů a technických zařízení. Při distančním zkoušení není navíc dovoleno ani používání ručně psaných poznámek. Průběh každé distanční zkoušky bude nahráván a archivován.

Last update: Minaříková Marcela, Ing. (30.09.2022)
Literature - Czech

GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie: dvacáté vydání. Praha: Galén, 2005. xx, 890 s. ISBN 80-7262-311-7.

GANONG, William F. Review of medical physiology. 20th ed. London: Prentice-Hall International, 2005. xii, 880 s. A Lange medical book / Prentice-Hall. ISBN 0-8385-8234-6.

WARD J.P. T. a R. W. A. LINDEN. Základy fysiologie. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-667-0.

SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. Překlad 8. německého vydání. 4. české vydání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4271-7.

ROKYTA, Richard. Fyziologie. Třetí, přepracované vydání (první vydání v nakladatelství Galén). Praha: Galén, [2016]. ISBN 978-80-7492-238-1.

HALL, John E. a A. C. GUYTON. Textbook of medical physiology. 13th edition. Philadelphia, PA: Elsevier, [2016]. ISBN 978-1-4557-7005-2.

COSTANZO, Linda S. Physiology. Sixth edition. Philadelphia: Elsevier, [2018]. ISBN 978-0-323-47881-6.

BORON, Walter F. a Emile L. BOULPAEP. Medical physiology. 7th Edition. Philadelphia: Elsevier, [2017]. ISBN 978-1-

4557-4377-3.

KOEPPEN, Bruce M. a Bruce A. STANTON. Berne & Levy physiology. Seventh edition. Philadelphia: Elsevier, 2018.

ISBN 978-0-323-39394-2.

Další studijní materiály jsou zveřejněny na adrese:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7438

Last update: Kovář Jan (04.07.2022)
Requirements to the exam - Czech

Zkouškové otázky 2023/24

Obecná fyziologie

1. Zpětnovazební regulace – negativní a pozitivní zpětné vazby

2. Kompartmenty tělesných tekutin, jejich složení, měření a regulace

3. Osmolarita, osmolalita, difuze, osmóza, difuzní tok

4. Formy transportu látek přes buněčnou membránu

5. Typy ligandem řízených receptorů, regulace jejich účinku

6. Distribuce iontů na buněčné membráně, klidový membránový potenciál

7. Akční potenciál, vedení akčního potenciálu

Srdce a oběh

8. Vznik rytmicity srdečních stahů, regulace srdeční frekvence, převodní systém

9. Akční potenciál různých částí srdce, souvislost s EKG

10. EKG - princip, základní popis

11. Porovnání spřažení excitace a kontrakce srdečního svalového vlákna, kosterního a hladkého svalu, relaxace

12. Homeometrická a heterometrická regulace srdeční kontraktility

13. Srdeční cyklus (P/V diagram)

14. Tepový objem, ejekční frakce a srdeční výdej

15. Vztah mezi tlakem a průtokem krve, kritický uzavírací tlak

16. Turbulentní a laminární proudění a vliv hematokritu

17. Kapacitní a rezistentní řečiště, principy distribuce krve mezi kapacitním a rezistentním řečištěm

18. Krevní tlaky v různých částech systémového řečiště – ovlivňující faktory, význam poddajnosti a elasticity cév

19. Mechanismy řízení systémového krevního tlaku - krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé

20. Mechanismy regulace průtoku krve a redistribuce mezi jednotlivými orgány

21. Koronární průtok, koronární rezerva a její význam

22. Oběhové změny při tělesné zátěži

23. Oběhové, dechové a další změny při narození

24. Filtrace v kapilárách, tkáňový mok, lymfa, role lymfatického systému

Krev

25. Transport CO2 v krvi, Haldanův efekt, vztah k acidobazické rovnováze

26. Transport O2 v krvi, Hb, vliv PCO2, Bohrův efekt, typy hypoxie

27. Krevní skupiny, Rh inkompatibilita matky a plodu

28. Hemostáza, hemokoagulace, fyziologické antikoagulační mechanismy, vyšetřované hodnoty

Dýchání

29. Faktory ovlivňující složení alveolárního vzduchu

30. Ventilace plic, dechové objemy, vztah mrtvého prostoru a efektivní ventilace

31. Difúzní a perfúzní limitace transportu plynů v plicích, difúzní kapacita plic

32. Ventilace plic, dýchací svaly, tlakové změny v různých částech dýchacího systému během dechového cyklu

33. Poddajnost plic a hrudníku (P-V křivka) a vztah k dechové práci

34. Odpor dýchacích cest, regulace průsvitu bronchů, statická a dynamická dechová práce

35. Poměr plicní ventilace a perfuze, příčiny a důsledky nerovnoměrnosti

36. Plicní cirkulace, rozdíly oproti systémové cirkulaci

37. Nervová regulace dýchání, obranné reflexy

38. Chemická regulace dýchání, chemoreceptory, respirační hyperbola

Ledviny

39. Průtok krve ledvinou. Regulace, vztah ke glomerulární filtraci, měření

40. Glomerulární filtrace – faktory, které ji určují, mechanismy regulace

41. Funkce juxtaglomerulárního aparátu a macula densa

42. Tubulární transport – transportní mechanismy v proximálním tubulu, měření

43. Vylučování draslíku v ledvinách, regulace kalémie

44. Renální vylučování močoviny a metabolismus amoniaku v ledvinných tubulech

45. Osmotický gradient v ledvině – tvorba, význam

46. Faktory ovlivňující velikost finální diurézy

47. Regulace osmolarity moči, osmoreceptory

48. Úloha ledvin v regulaci acidobazické rovnováhy

49. Acidobazická rovnováha – určující faktory, pufry, respirační a metabolická složka, vyšetření

50. Mechanismy řízení krevního tlaku vč. role ledvin, tlaková diuréza vs. tubuloglomerulární zpětná vazba

51. Mikce - mechanismus, řízení

Endokrinologie

52. Mechanismy termoregulace a její ontogenetický vývoj

53. Hormony adenohypofýzy – tvorba, uvolňování, regulace, význam

54. Regulace tvorby, uvolňování, transportu a tkáňového účinku thyroidálních hormonů. Prenatální a postnatální účinky

55. Regulace kalcémie

56. Glukokortikoidy, reakce na stres, účinky, terapeutické využití

57. Mineralokortikoidy a hormony dřeně nadledvin, mechanismy ovlivňující jejich uvolňování

58. Endokrinní funkce pankreatu, hlavní účinky inzulínu v různých tkáních

59. Důležité mechanismy hormonálního ovlivnění glykémie

60. Endokrinní funkce varlat, její řízení a účinky androgenů

61. Endokrinní funkce ovarií, její řízení, menstruační cyklus

62. Gravidita, placenta, porod, laktace

GIT

63. Žvýkání a polykání (funkce, nervové mechanismy, regulace produkce slin a jejich funkce, polykací reflex)

64. Funkce žaludku (vč. motility a její regulace, produkce žaludeční šťávy a její regulace)

65. Funkce duodena (vč. regulace vyprazdňování žaludku a regulace sekrece pankreatické šťávy a žluči, motilita, absorbce)

66. Exokrinní pankreas a jeho regulace, žluč, cirkulace žlučových solí

67. Funkce tlustého střeva (motilita, střevní bakterie, resorpce), defekační reflex

68. Regulace příjmu potravy (hypothalamus, tuková tkáň, leptin, insulin, GLP-1, Ghrelin, peptid YY)

Neurofyziologie

69. Synapse - neurotransmitery, postsynaptické potenciály, sumace

70. Glie a hematoenecefalická bariéra

71. Typologie nervových vláken - rozdíly ve způsobu vedení

72. Propriocepce, svalový tonus, gama systém, související mozková centra

73. Mícha – struktura, reflexní aktivita, typy reflexů

74. Sympatikus a parasympatikus

75. Centrální řízení motoriky - korové oblasti, dráhy

76. Bazální ganglia - význam v řízení motoriky

77. Mozeček - funkce částí, zapojení, mediátory

78. Spánek - fáze, neurochemická podstata, ARAS

79. Paměť - dělení a druhy paměti, mechanismy účastnící se vytváření paměťové stopy

80. Řeč a základní dráhy, lateralizace mozkových hemisfér

81. Hypothalamus - endokrinní a nervové řízení fyziologických funkcí

82. Mozková cirkulace a její regulace, intrakraniální tlak

83. Přenos světelného signálu optickým aparátem oka a jeho transformace v elektrický signál sítnice, receptivní pole

84. Zpracování vizuální informace (zraková dráha, zraková kůra, vnímání tvaru a barvy, prostorové vidění)

85. Sluch - princip tvorby a zpracování vjemu

86. Somatosenzorický systém (taktilní čití, termocepce a nocicepce), bolest

87. Asociační oblasti kůry (parieto-okcipito-temporální, prefrontální, orbitofrontální), a exekutivní funkce

88. Vestibulární ústrojí, nystagmus, udržování polohy a rovnováhy

89. Čich a chuť - princip registrace a dráhy

Vyšetřovací metody

90. EKG

91. Měření srdečního výdeje

92. Měření krevního tlaku

93. Spirometrie

94. Dynamická spirometrie

95. Pletyzmografie

96. Měření reziduálního objemu a difuzní kapacity plic

97. Měření tlaků dýchacího systému (alveolární, intrapleurální, transpulmonální)

98. Měření glomerulární filtrace (včetně sérových markerů) a průtoku krve ledvinou

99. Vyšetření funkce tubulů

100. Vyšetření krevních plynů, ASTRUP a základní parametry acido-bazické rovnováhy

101. Měření respiračního kvocientu

102. Vyšetření krevního obrazu a interpretace

103. Vyšetření srážlivosti krve

104. Vyšetření moči a diurézy

105. Vyšetření reflexů a svalového tonu

106. EEG

107. Evokované potenciály (principy měření, modality, interpretace)

108. Vyšetření zraku

109. Vyšetření sluchu

110. Vyšetření a určení osmolarity plazmy

111. EMG

Last update: Minaříková Marcela, Ing. (26.09.2023)
Syllabus - Czech

Obsahové zaměření přednášek a seminářů:

1. Srdce

1.1. Elektrická stránka akce srdeční

Vznik rytmicity srdečních stahů, regulace srdeční frekvence

Akční potenciál různých částí převodního systému, podstata jejich tvarových rozdílů, zapojení jednotlivých iontových kanálů, srdeční pacemaker, časový sled šíření akčního potenciálu jednotlivými prvky převodního systému, faktory ovlivňující srdeční

frekvenci – efekt sympatiku, vagové řízení, receptory, efekt.

Akční potenciál a jeho šíření v srdeční svalovině

Podstata tvaru křivky AP myokardu, kanály, které se na něm podílejí, časový sled jejich akce, princip vzniku „plato“ a jeho význam, šíření mezibuněčně, absolutní a relativní refrakterní fáze, vliv změn ve složení vnitřního prostředí na AP myokardu.

EKG (princip záznamu, základní popis)

Typy zapojení, princip snímání, Eithovenův trojúhelník, význam, princip zápisu záznamu ze svodů, srdeční vektor a osa, faktory, které je ovlivňují, základní popis elementů křivky EKG – intervaly, vlny, jejich význam.

1.2. Mechanická stránka akce srdeční

Porovnání kontrakce srdečního svalového vlákna, kosterního a hladkého svalu.

Zapojení jednotlivých složek kontraktilního aparátu, spotřeba energie, tetanický stah, relaxace.

Porovnání spřažení excitace a kontrakce v srdečním a v kosterním svalu

Způsoby podráždění svalové buňky, přenos signálu, dráhy vedoucí k aktivaci kontraktilního aparátu, význam vápníku.

Mechanismy regulace síly srdečního stahu

Homeometrická, heterometrická, kontraktilita, faktory, které ji ovlivňují, vliv koncentrace vápníku, vliv vegetativního řízení, Frank-Starlingův zákon, princip, význam, preload, afterload, faktory, které je ovlivňují, centrální žilní tlak, jejich význam

pro sílu srdečního stahu a srdeční výdej.

Srdeční cyklus, graf, význam a změny jednotlivých bodů a částí křivky

Systolická a diastolická část, příčiny a důsledky změn tlak/objem, Laplaceův zákon

Minutový výdej srdeční

Výpočet, Fickův princip, diluční metoda, echokardiografický odhad, jeho nastavení, faktory, keré ho ovlivňují, vliv změn frekvence srdeční na trvání systoly a diastoly, význam pro práci srdce a spotřebu kyslíku

Vyšetření funkce komor

Srdeční výdej, ejekční frakce, význam, vztah k end-diastolické náplni, end-systolický tlak a objem, srdeční index, ergometrie, vliv zátěže na velikost srdečního výdeje, srdeční práci, spotřebu kyslíku a krevního tlaku

2. Cirkulace

2.1 Obecné principy

Vztah mezi tlakem a průtokem krve

Metody měření, faktory ovlivňující tlak a průtok, pružník, laminární a turbulentní proudění, faktory, které o něm rozhodují a význam, kritický uzavírací tlak, co ho určuje a jeho význam pro orgánovou perfúzi, paralelní a sériové zapojení a význam pro

tlakovo-průtokové hodnoty

2.2. Vztah tlak-průtok v různých oddílech cévního řečiště jeho řízení

Faktory určující hodnotu krevního tlaku, jeho význam, měření

Vysokotlaký a nízkotlaký systém, význam, kapacitní a rezistentní řečiště, rychlost proudění a vztah k tlaku v různých částech řečiště a fázích srdečního cyklu, měření krevního tlaku, střední arteriální tlak, význam, vliv polohy těla, vztah k filtraci na

kapiláře,

Časový faktor regulace a zapojení jednotlivých regulačních mechanismů

Mechanismy dlouhodobého udržování stálosti hodnoty krevního tlaku, význam ledvin, RAAS.

Nervová regulace distribuce průtoku krve, baroreceptory, baroreflex, reseting.

Lokální regulace průtoku krve, autoregulace průtoku krve orgány (metabolická, myogenní, vazokonstrikční, vazodilatační faktory.

2.3. Lokální specifika průtoku krve, změny tlak/průtok v klidu a při zátěži

Koronární průtok krve

Spotřeba kyslíku srdečním svalem, v klidu a při zátěži, koronární rezerva, vliv Laplaceova zákona, průtok subepikardiální a subendokardiální oblastí

Další orgánová specifika průtoku krve

mozek (HEB), játra, splanchnikus, ledviny

Oběhové změny po narození

Oběhové změny při tělesné zátěži

Statická, dynamická zátěž, rozdíly

3. Krev a transport plynů krví

Transport plynů krví, faktory, které ho ovlivňují

celková transportní kapacita krve a faktory na nichž závisí, rozpustnost plynů v kapalině, parciální tlak, transport v plazmě, transport ve vazbě na hemoglobin a faktory, které je ovlivňují, saturace hemoglobinu, , Astrup – výpovědní hodnota, limitace

Disociační křivka hemoglobinu

afinita různých typů hemoglobinu k O2 a CO2 a faktory, které ji ovlivňují, význam. zdůvodnění sigmoidálního charakteru křivky, posuny disociační křivky, faktory, které ho způsobují, Bohrův efekt, Haldenův efekt

Krevní skupiny, Rh inkompatibilita matky a plodu

antigenní definice jednotlivých typů, určování krevních skupin, využití, důsledky inkompatibility – transfúze, matka/plod, způsob prevence

Hemostáza, hemokoagulace, protisrážecí faktory, jejich propojení, koagulační testy

Vazokonstrikce a její faktory, destičková reakce, hemokoagulace, vazba jednotlivých faktorů, vápník, vitamín K, vznik definitivního trombu, propojení koagulačních a antikoagulačních mechanismů v rámci koagulační kaskády, Quickův test, APTT, INR, jejich

význam

Hematologická vyšetření

Hemoglobin, hematokrit, střední objem erytrocytu, počet erytrocytů, leukocytů, trombocytů, barevná koncentrace erytrocytu, krevní obraz, FW

4. Dýchání

4.1. Ventilace a mechanika dýchání

Faktory určující složení alveolárního vzduchu, vliv velikosti mrtvého prostoru

Aalveolární ventilace versus dechový objem, efektivní alveolární ventilace, anatomický a funkční mrtvý prostor, parciální tlaky plynů v dýchacím ústrojí, složení vydechovaného vzduchu v průběhu dechu, faktory, které ho ovlivňují, hypoventilace,

hyperventilace, vliv na parciální tlaky plynů v alveolárním vzduchu a krvi, výpočty

Mechanismus vdechu a výdechu, dechové svaly, dechový vzor

Barometrický, interpleurální, alveolární tlak, měření, jejich hodnoty při zastaveném dechu, vztah k nádechu a výdechu a jejich změny v průběhu nádechu a výdechu, vztah k rychlosti dýchání, inspirační a expirační dýchací svaly, jejich činnost, řízení.

Faktory určující plicní poddajnost a odpor dýchacích cest, dechová práce

Vztah změna objemu versus změna tlaku, elasticita tkáně a povrchové napětí a faktory, které je ovlivňují, surfaktant, křivka poddajnosti plic, vysvětlení tvaru, odpor proudění v dýchacích cestách a faktory, které ho udávají, regulace průsvitu bronchů,

práce statická, dynamická, měření.

Vyšetřování plicních funkcí

Spirometrie: TLC, VC, TV, IRV, ERV, RV, FRC, křivka průtok-objem: FVC, PEF, klidový versus usilovný výdech, pletyzmografie, odpor plic a dýchacích cest.

4.2. Přesuny plynů mezi krví a alveolárním vzduchem

Příčiny a důsledky nerovnoměrnosti plicní ventilace, perfuse a jejich poměruSchéma podle Rahna-Fenna, alveolární mrtvý prostor, venózní příměs, parciální tlaky O2 a CO2 alveolární a arteriální

Transport plynů přes alveolo-kapilární membránu, perfusní a difusní limitace

Difúzní plocha, difúzní dráha, koncentrační gradient, rozpustnost plynů v difúzní membráně, rychlost průtoku, difúzní kapacita, měření, A-V diference

Funkční rozdíly mezi velkým a malým oběhem

Reakce na hypoxii v plicním a systémovém řečišti, hypoxická plicní vazokonstrikce, mechanismus, důsledky pro saturaci kyslíkem, cirkulaci

4.3. Regulace dýchání

Chemické mechanismy regulace dýchání

Centrální, periferní, lokalizace, reakce na změnu O2 a CO2, mechanismus, adaptace

Nervová regulace dýchání

Obranné reflexy dýchání,vznik dýchacího rytmu, inspirační a expirační neurony, činnost, plicní receptory, receptory z hrudníku a dýchacích svalů, receptory z končetin, baroreceptory, termoreceptory, bolest

4.4. Hypoxie – příčiny a důsledky

Typy hypoxie

Hypoxická, ischemická, anemická, histotoxická, příčiny, důsledky pro transport kyslíku do tkání, saturace hemoglobinu, arteriální a venózní pO2 a pCO2, disociační křivka v těchto stavech

Hyperbarie, hypobarie

Vliv na transport plynů, reakce respiračního centra, posun disociační křivky, posun ABR, vliv na hematokrit, vliv na plicní perfúzi

Respirační kvocient

5. Ledviny

5.1 Funkce glomerulů

Průtok krve ledvinou. Regulace, vztah ke glomerulární filtraci.

Autoregulace průtoku, průtok kůrou a dření, rozdíly, význam, myogenní a tubuloglomerulární zpětné vazby regulující průtok krve ledvinou, změny odporu vas afferens a vas efferens, vztah k velikosti GF, vliv RAAS systému, ANP, prostaglandinů, sympatiku,

efektivní průtok

Faktory určující glomerulární filtraci

Rozdíly hydrostatických tlaků, jejich příčiny a důsledky, onkotický tlak, propustnost glomerulární membrány a faktory, které ji ovlivňují, složení a osmolarita primární moči,

Měření velikosti glomerulární filtrace a průtoku krve ledvinou

Clearence, princip, výpočet, kreatinin, inulin, přednosti, nevýhody, cystatin C, , měření průtoku pomocí PAH

5.2. Funkce tubulů

Měření tubulárního transportu, frakční exkrece solutů a vody

Frakční exkrece, tubulární resorbce, výpočty, význam, osmolální frakční exkrece, schodek osmolality, osmolální clearence, clearence bezsolutové vody

Transportní mechanismy a jejich význam v proximálním tubulu

Na+, glc, K+, HCO3-, H+, urea, aminokyseliny

Renin-angiotensin-aldosteronový systém

Juxtaglomerulární aparát a macula densa, princip funkce, účinky ANG a aldosteronu

Vylučování draslíku v ledvinách

Lokalizace, význam pro udržování kalémie a dalších faktorů vnitřního prostředí

Renální vylučování močoviny a metabolismus amoniaku v ledvinných tubulech

Vztah k udržování ABR

Tvorba koncentrované a zředěné moči

Osmolarita tubulární tekutiny během průtoku tubulárním systémem, funkce Henleho kličky, osmotická startifikace dřeně, význam, princip udržování, vliv aldosteronu a ADH na regulaci objemu moči, princip působení

5.3 Mikce

Mechanismus, řízení, vyšetření

6. ABR

6.1. Základní faktory určující stav acidobazické rovnováhy v těle

Produkce kyseliny v těle, pufry

Struktura ABR

Respirační a metabolická složka

Hodnoty informující o stavu ABR

Buffer base, base excess, anion gap

6.2. Výchylky a regulace acidobasické rovnováhy

Acidóza příčiny, důsledky

Respirační, metabolická

Alkalóza, příčiny, důsledky

Respirační, metabolická

Respirační kompenzace

Role ledvin

Acidifikace moči, princip, lokalizace, acidifikační testy, titrovatelná acidita, vztah k transportu HCO3-

7. Obecná fyziologie

7.1. Termoregulace a její ontogenetický vývoj

Regulační funkce hypotalamu, hormony štítné žlázy, sympatický nervový systém (vazomotorika kožních cév, potní žlázy, hnědý tuk, uncoupling), třes. Specifika termoregulace v neonatálním období.

7.2. Kompartmenty tělesných tekutin, jejich složení, měření a regulace

Molarita, osmolarita, elekroneutralita. Složení intracelulární a extracelulární tekutiny. Koncentrační rozdíly mezi plazmou a intersticiální tekutinou, Gibbs-Donnanova rovnováha. Princip měření objemu kompartmentů tělesných tekutin rozpouštěním indikátoru. Jak změny v příjmu a výdeji tekutin ovlivní distribuci tekutin v těle.

7.3. Tvorba tkáňového moku, lymfatická cirkulace, regionální zvláštnosti v tvorbě tkáňového moku

Přechod tekutiny přes kapilární stěnu, Starlingova rovnice (hydrostatický a onkotický tlak). Popis lymfatického systému a strukturálních zvláštností lymfatických cév. Role lymfatického systému v absorbci tuků, reabsorbci tekutin z intersticia a odstraňování velkých proteinů z intersticiálního prostoru. Specifika plicní mikrocirkulace.

7.4. Distribuce iontů přes buněčné membrány, význam

Formy transportu látek přes buněčnou membránu

Difuse, facilitovaná difuse, sekundární aktivní transport, primární aktivní transport. Faktory určující velikost difuse. Přenašeče, nejdůležitější ATPázy, symport a antiport.

Distribuce iontů na buněčné membráně, její příčiny, vliv na nastavení membránového napětí

Iontové kanály a selektivní propustnost buněčné membrány, elektrochemický gradient. Rovnovážný potenciál pro K+, Na+ a Cl-, Nernstova rovnice. Klidový membránový potenciál.

Akční potenciál, mechanismus vzniku, faktory, které ho ovlivňují

Na napětí závislý Na+ a K+ kanál, změny vodivosti membrány pro Na+ a K+, graf průběhu napětí během AP (depolarizace, prahová hodnota, přepolarizování do kladných hodnot, repolarizace, hyperpolarizace). Absolutní a relativní refrakterní perioda a

propagace AP.

8. Endokrinní systém

8.1. Obecné principy hormonálních regulací, mechanismy působení hormonů

Negativní zpětná vazba jednoduchá a složitá, pozitivní zpětná vazba. Počet receptorů a jejich afinita k hormonu (down-regulace, up-regulace). Membránové receptory spojené s druhým poslem, membránové receptory spojené s katalytickou aktivitou, receptory pro steroidní a thyroidální hormony.

8.2. Hormony hypofýzy, jejich význam pro vývoj jedince

Vztah hypotalamu a hypofýzy

Vztah sekrece adenohypofysálních hormonů k funkci hypotalamu, spojení hypotalamu a neurohypofýzy, přehled hormonů neurohypofýzy a jejich funkce.

Tropní hypofyzární hormony

Přehled a jejich funkce, vazba k hladinám příslušné periferní žlázy.

Hormony významné pro růst a vývoj jedince.

Růstový hormon, prolaktin, funkce, význam.

8.3 Hormonální funkce štítné žlázy a příštítných tělísek

Výdej, transport, aktivace

Regulace tvorby a vylučování thyroidálních hormonů, vazba thyroidálních hormonů v plazmě, aktivace T4 v cílových tkáních, tkáňový receptor.

Účinky hormonů štítné žlázy včetně jejich významu pro vývoj jedince.

Prenatální a postanatální účinky metabolické, cirkulační, pro vývoj a fungování NS.

Funkce příštítných tělísek v regulaci kalcémie.

8.4. Hormony nadledvin

Glukokortikoidy, reakce na stres

Regulace vylučování glukokortikoidů, pulzatilní sekrece, cirkadiánní průběh. Účinky glukokortikoidů a význam sekrece glukokortikoidů při stresu.

Hormony dřeně nadledvin, reakce na stres

Biologické důsledky aktivace dřeně nadledvin. Cílové orgány a tkáně podle receptorových subtypů a charakter jednotlivých typů odpovědi. Význam sekrece katecholaminů při stresu.

8.5. Endokrinní funkce pankreatu, regulace glykémie (růstový hormon, kortikoidy…)

Regulace sekrece inzulínu v β buňkách pankreatu. Mechanizmus působení inzulínu v cílových buňkách, hlavní účinky inzulínu. Glukagon – regulace sekrece a účinky. Pankreatický somatostatin. Celkový přehled regulace glykémie.

8.6. Endokrinní funkce pohlavních žláz

Endokrinní funkce varlat

Řízení sekrece GnRH, FSH a LH u mužů. Účinky androgenů.

Endokrinní funkce ovarií, menstruační cyklus

Regulace funkce ovárií (GnRH, FSH a LH), negativní a pozitivní zpětná vazba. Fáze menstruačního cyklu a hladiny LH, FSH, 17β-estradiolu a progestronu. Účinky estrogenů a progesteronu v cílových tkáních.

Hormonální změny v těhotenství, placenta, porod

Události v časné fázi těhotenství (fertilizace, implantace, sekrece HCG). Přehled hormonů v těhotenství. Syntéza progesteronu a estriolu během těhotenství. Úloha hormonů při porodu (oxytocin, prostaglandiny, fetální kortizol a poměr

estrogen/progesteron). Regulace sekrece a ejekce mléka.

9. GIT

9.1. Obecné funkce GIT

Motolita GIT a její kontrola (obecné principy)

Pomalé a rychlé vlny, enterický NS, atonomní a hormonální kontrola motolity, inhibiční a excitační GI neurotransmitery (noradrenalin, acetylcholin, CCK, VIP, histamin, somatostatin), efektory, GIT reflexy

Sekrece a funkce regulačních substancí

Hormony parakrinní (somatostatin, histamin, pepsin), neurokrinní (Ach, VIP, subst P…); gastrointestinální; (gastrin, sekretin, CCK, GIP)

9.2 Funkční specifika jednotlivých úseků GIT

Ústní dutina a jícen

Žvýkání a polykání (funkce, nervové mechanismy), motolita, regulace produkce slin a jejich funkce; význam objemu sekrece slin

Žaludek

Hlavní funkce (uskladnění, mixování, propulse), chymus, regulace a význam žaludeční sekrece (HCL, hlen, enzymy, hormony); mechanismus vyprazdńování žaludku

Trávení chymu v tenkém střevě

Motolita, absorbční a postabsorbční fáze, mechanismus a regulace sekrece střevní šťáv

Exokrinní pankreas, játra, žlučník

Hormonální kontrola sekrece pankreatu, výdej žluči, cirkulace žlučových solí

Hlavní funkce tlustého střeva

Propulse, haustrace, defekace, funkce střevních bakterií, resorpce iontů, vitamínů, vody, vápníku, železa.

9.3. Systémy a látky ovlivňující příjem potravy

Vliv hypothalamu, tukové tkáně, leptin, insulin, GLP-1, Ghrelin, peptid YY

10. Nervový systém

10.1. Obecná neurofyziologie

Synapse

Neurotransmise (presynaptická část), postsynaptické receptory a potenciály (ionotropní a metabotropní r.), EPSP a IPSP, neurotransmitery (přehled, receptory, syntéza, zpětné vychytávání), učení (synaptické váhy, LTP, LTD)

Neuron, gliová buňka

Specifika funkce jednotlivých částí nervových buněk, druhy nervových vláken, vztah jejich tloušťky a myelinizace k rychlosti přenosu signálu, funkce glie

10.2. Smysly

Zrak

Obvody v retině, fotoreceptory, receptivní pole

Sluch

Mechanika, kódování frekvencí, cirkulace draslíku

Vestibulární ústrojí

Funkce, nystagmus

Čich

Účinek odorantu, obvody v čichovém bulbu

Chuť

Účinek pěti různých chutí na receptorové buňky

Somatosenzorický systém

Dotek, bolest, prodloužení svalu, zátěž šlachy

Viscerální systém

Baroreceptory, osmoreceptory, chemoreceptory

10.3. Mícha a ANS

Reflexní aktivita míchy

Posturální, obranná, monosynaptické, polysynaptické zapojení, zkřížené reflexy, reflexní oblouk, gama smyčka

ANS

Sympatikus, parasympatikus, účinek na různé orgány

10.4. Mozek

Centra mozkového kmene

Mozeček

Funkce tří hlavních částí (vermis, flocculus, hemisféry), zapojení mediátory

Hypothalamus

Nervové funkce, endokrinní funkce

Bazální ganglia

Zapojení obvodů, předpokládaná role (kontrola chování, plánování, učení se dovednostem)

Mozková kůra

Primární korové oblasti (senzorické oblasti, motorická kůra), korové oblasti vyššího řádu (sekundární, asociativní, premotorické, frontální)

Zapojení mozkových struktur v řízení motoriky

Spánek

Fáze, spánkový cyklus, neurochemická podstata spánku a probuzení, ARAS

Paměť

Struktury a mechanismy účastnící se ukládání paměťové stopy, paměť krátkodobá – dlouhodobá, deklarativní – nedeklarativní

10.5. Vyšetření nervové soustavy

EEG

Princip, vlny, význam

Evokované potenciály

Last update: Minaříková Marcela, Ing. (30.09.2022)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD1103338p1

Groups of students
M2.VL
Thu 05.10.2023 11:40 - 13:20 lecture Úvod, distribuce iontů přes buněčné membrány, membránový transport prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Fri 06.10.2023 11:40 - 13:20 lecture Elektrické vlastnosti buňky MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Thu 12.10.2023 11:40 - 13:20 lecture Spřažení excitace kontrakce na různých svalech prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Fri 13.10.2023 11:40 - 13:20 lecture Elektrická stránka akce srdeční MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Thu 19.10.2023 11:40 - 13:20 lecture EKG (princip záznamu, základní popis) Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Fri 20.10.2023 11:40 - 13:20 lecture Cirkulace MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Thu 26.10.2023 11:40 - 13:20 lecture Specifika cirkulace v různých orgánových systémech MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Fri 27.10.2023 11:40 - 13:20 lecture Mechanická stránka akce srdeční MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Thu 02.11.2023 11:40 - 13:20 nothing odpadá - vědecká konference
Fri 03.11.2023 11:40 - 13:20 lecture Srdce - klinické aspekty a vyšetření MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Thu 09.11.2023 11:40 - 13:20 lecture Transport plynů krví MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Fri 10.11.2023 11:40 - 13:20 lecture Krev MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Thu 16.11.2023 11:40 - 13:20 lecture Ventilace a mechanika dýchání/ Mechanika+ měření prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Fri 17.11.2023 11:40 - 13:20 nothing Státní svátek
Thu 23.11.2023 11:40 - 13:20 lecture Přesuny plynů mezi krví a alveolárním vzduchem, plicní cirkulace, V/Q prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Fri 24.11.2023 11:40 - 13:20 lecture Regulace dýchání Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Thu 30.11.2023 11:40 - 13:20 lecture ANS MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Fri 01.12.2023 11:40 - 13:20 lecture Klinické aspekty respirace prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Thu 07.12.2023 11:40 - 13:20 lecture Principy glomerulární filtrace a průtoku krve ledvinou prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Fri 08.12.2023 11:40 - 13:20 lecture Mechanismy tubulární sekrece a reabsorpce prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Thu 14.12.2023 11:40 - 13:20 lecture Transport vody a tvorba koncentrované moči ledvinami prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Fri 15.12.2023 11:40 - 13:20 lecture Principy stanovení clearance a vyšetření funkce ledvin prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Thu 21.12.2023 11:40 - 13:20 lecture Fyziologické aspekty výstupu do vysokohorského prostředí prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Fri 22.12.2023 11:40 - 13:20 lecture Vánoční prázdniny
Thu 04.01.2024 11:40 - 13:20 lecture Regulace objemu extracelulární tekutiny a metabolismus sodíku prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Fri 05.01.2024 11:40 - 13:20 lecture Úloha ledvin v metabolismu a vylučování draslíku prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Thu 11.01.2024 11:40 - 13:20 lecture Acidobazická rovnováha a úloha ledvin v regulaci ABR prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Fri 12.01.2024 11:40 - 13:20 lecture Renální fyziologie v klinické praxi prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
23aD1103338x01

Groups of students
M2.1.VL
Tue 03.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Úvodní seminář – opakování fyzikálních jevů MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 10.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Osmolarita, difúze, klidový MP MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 17.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Akční potenciál – různé tkáně MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 24.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Svaly – EMG  MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 31.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Srdce – elektrická stránka akce srdeční, EKG  MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 07.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Cirkulace  MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 14.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Mechanika srdce + krátkodobé řízení TK MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 21.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Krev – vyšetření, KO, koagulace  MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 28.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Krev – transport plynů MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 05.12.2023 14:25 - 17:55 practicals Respirace I. MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 12.12.2023 14:25 - 17:55 practicals Respirace II. MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 19.12.2023 14:25 - 17:55 practicals Respirace III. MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 02.01.2024 14:25 - 17:55 practicals ANS  MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 09.01.2024 14:25 - 17:55 practicals Zápočet, doplnění témat MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
23aD1103338x02

Groups of students
M2.2.VL
Tue 03.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Úvodní seminář – opakování fyzikálních jevů MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 10.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Osmolarita, difúze, klidový MP  MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 17.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Akční potenciál – různé tkáně  MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 24.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Svaly – EMG MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 31.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Srdce – elektrická stránka akce srdeční, EKG MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 07.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Cirkulace MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 14.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Mechanika srdce + krátkodobé řízení TK MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 21.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Krev – vyšetření, KO, koagulace  MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 28.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Krev – transport plynů MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 05.12.2023 14:25 - 17:55 practicals Respirace I. MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 12.12.2023 14:25 - 17:55 practicals Respirace II. MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 19.12.2023 14:25 - 17:55 practicals Respirace III. MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 02.01.2024 14:25 - 17:55 practicals ANS MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 09.01.2024 14:25 - 17:55 practicals Zápočet, doplnění témat MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
23aD1103338x03

Groups of students
M2.3.VL
Fri 06.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Úvodní seminář – opakování fyzikálních jevů MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Fri 13.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Osmolarita, difúze, klidový MP  MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Fri 20.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Akční potenciál – různé tkáně MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Fri 27.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Svaly – EMG  MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Fri 03.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Srdce – elektrická stránka akce srdeční, EKG MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Fri 10.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Cirkulace MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Fri 17.11.2023 8:00 - 11:30 nothing Státní svátek
Fri 24.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Krev – vyšetření, KO, koagulace MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Fri 01.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Krev – transport plynů  MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Fri 08.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Respirace I.  MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Fri 15.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Respirace II. MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Fri 22.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Respirace III. MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Fri 05.01.2024 8:00 - 11:30 practicals ANS MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Fri 12.01.2024 8:00 - 11:30 practicals Zápočet, doplnění témat MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
23aD1103338x04

Groups of students
M2.4.VL
Fri 06.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Úvodní seminář – opakování fyzikálních jevů MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Fri 13.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Osmolarita, difúze, klidový MP MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Fri 20.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Akční potenciál – různé tkáně MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Fri 27.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Svaly – EMG MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Fri 03.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Srdce – elektrická stránka akce srdeční, EKG  MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Fri 10.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Cirkulace MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Fri 17.11.2023 8:00 - 11:30 nothing Státní svátek
Fri 24.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Krev – vyšetření, KO, koagulace  MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Fri 01.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Krev – transport plynů  MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Fri 08.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Respirace I. MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Fri 15.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Respirace II. MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Fri 22.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Respirace III. MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Fri 05.01.2024 8:00 - 11:30 practicals ANS MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Fri 12.01.2024 8:00 - 11:30 practicals Zápočet, doplnění témat MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
23aD1103338x05

Groups of students
M2.5.VL
Mon 02.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Úvodní seminář – opakování fyzikálních jevů MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 09.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Osmolarita, difúze, klidový MP  MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 16.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Akční potenciál – různé tkáně  MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 23.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Svaly – EMG  MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 30.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Srdce – elektrická stránka akce srdeční, EKG MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 06.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Cirkulace MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 13.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Mechanika srdce + krátkodobé řízení TK MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 20.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Krev – vyšetření, KO, koagulace  MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 27.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Krev – transport plynů MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 04.12.2023 14:25 - 17:55 practicals Respirace I.  MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 11.12.2023 14:25 - 17:55 practicals Respirace II. MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 18.12.2023 14:25 - 17:55 practicals Respirace III. MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 01.01.2024 14:25 - 17:55 nothing Státní svátek
Mon 08.01.2024 14:25 - 17:55 practicals Zápočet, doplnění témat MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
23aD1103338x06

Groups of students
M2.6.VL
Mon 02.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Úvodní seminář – opakování fyzikálních jevů Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Mon 09.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Osmolarita, difúze, klidový MP  Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Mon 16.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Akční potenciál – různé tkáně Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Mon 23.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Svaly – EMG  Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Mon 30.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Srdce – elektrická stránka akce srdeční, EKG Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Mon 06.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Cirkulace Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Mon 13.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Mechanika srdce + krátkodobé řízení TK  Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Mon 20.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Krev – vyšetření, KO, koagulace Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Mon 27.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Krev – transport plynů Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Mon 04.12.2023 14:25 - 17:55 practicals Respirace I. Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Mon 11.12.2023 14:25 - 17:55 practicals Respirace II. Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Mon 18.12.2023 14:25 - 17:55 practicals Respirace III. Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Mon 01.01.2024 14:25 - 17:55 nothing Státní svátek
Mon 08.01.2024 14:25 - 17:55 practicals Zápočet, doplnění témat Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
23aD1103338x07

Groups of students
M2.7.VL
Thu 05.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Úvodní seminář – opakování fyzikálních jevů RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 12.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Osmolarita, difúze, klidový MP  RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 19.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Akční potenciál – různé tkáně RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 26.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Svaly – EMG  RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 02.11.2023 8:00 - 11:30 nothing Vědecká konference
Thu 09.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Cirkulace RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 16.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Mechanika srdce + krátkodobé řízení TK RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 23.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Krev – vyšetření, KO, koagulace RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 30.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Krev – transport plynů RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 07.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Respirace I. RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 14.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Respirace II.  RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 21.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Respirace III. RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 04.01.2024 8:00 - 11:30 practicals ANS RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 11.01.2024 8:00 - 11:30 practicals Zápočet, doplnění témat RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
23aD1103338x08

Groups of students
M2.8.VL
Thu 05.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Úvodní seminář – opakování fyzikálních jevů MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Thu 12.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Osmolarita, difúze, klidový MP MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Thu 19.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Akční potenciál – různé tkáně MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Thu 26.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Svaly – EMG MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Thu 02.11.2023 8:00 - 11:30 nothing Vědecká konference
Thu 09.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Cirkulace MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Thu 16.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Mechanika srdce + krátkodobé řízení TK MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Thu 23.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Krev – vyšetření, KO, koagulace MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Thu 30.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Krev – transport plynů MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Thu 07.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Respirace I.  MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Thu 14.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Respirace II. MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Thu 21.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Respirace III. MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Thu 04.01.2024 8:00 - 11:30 practicals ANS MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Thu 11.01.2024 8:00 - 11:30 practicals Zápočet, doplnění témat MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
23aD1103338x09

Groups of students
M2.9.VL
Wed 04.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Úvodní seminář – opakování fyzikálních jevů MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Wed 11.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Osmolarita, difúze, klidový MP  MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Wed 18.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Akční potenciál – různé tkáně MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Wed 25.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Svaly – EMG  MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Wed 01.11.2023 14:25 - 17:55 nothing Vědecká konference
Wed 08.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Cirkulace MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Wed 15.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Mechanika srdce + krátkodobé řízení TK  MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Wed 22.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Krev – vyšetření, KO, koagulace  MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Wed 29.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Krev – transport plynů MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Wed 06.12.2023 14:25 - 17:55 practicals Respirace I. MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Wed 13.12.2023 14:25 - 17:55 practicals Respirace II.  MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Wed 20.12.2023 14:25 - 17:55 practicals Respirace III.  MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Wed 03.01.2024 14:25 - 17:55 practicals ANS MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Wed 10.01.2024 14:25 - 17:55 practicals Zápočet, doplnění témat MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
23aD1103338x10

Groups of students
M2.10.VL
Wed 04.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Úvodní seminář – opakování fyzikálních jevů prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 11.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Osmolarita, difúze, klidový MP prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 18.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Akční potenciál – různé tkáně  prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 25.10.2023 14:25 - 17:55 practicals Svaly – EMG prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 01.11.2023 14:25 - 17:55 nothing Vědecká konference prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 08.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Cirkulace prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 15.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Mechanika srdce + krátkodobé řízení TK  prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 22.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Krev – vyšetření, KO, koagulace prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 29.11.2023 14:25 - 17:55 practicals Krev – transport plynů prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 06.12.2023 14:25 - 17:55 practicals Respirace I. prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 13.12.2023 14:25 - 17:55 practicals Respirace II.  prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 20.12.2023 14:25 - 17:55 practicals Respirace III. prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 03.01.2024 14:25 - 17:55 practicals ANS prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 10.01.2024 14:25 - 17:55 practicals Zápočet, doplnění témat prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
23aD1103338x11

Groups of students
M2.11.VL
Wed 04.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Úvodní seminář – opakování fyzikálních jevů RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Wed 11.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Osmolarita, difúze, klidový MP  RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Wed 18.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Akční potenciál – různé tkáně RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Wed 25.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Svaly – EMG RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Wed 01.11.2023 8:00 - 11:30 nothing Vědecká konference
Wed 08.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Cirkulace RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Wed 15.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Mechanika srdce + krátkodobé řízení TK  RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Wed 22.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Krev – vyšetření, KO, koagulace  RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Wed 29.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Krev – transport plynů  RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Wed 06.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Respirace I. RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Wed 13.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Respirace II. RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Wed 20.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Respirace III.  RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Wed 03.01.2024 8:00 - 11:30 practicals ANS RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Wed 10.01.2024 8:00 - 11:30 practicals Zápočet, doplnění témat RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
23aD1103338x12

Groups of students
M2.12.VL
Wed 04.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Úvodní seminář – opakování fyzikálních jevů Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Wed 11.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Osmolarita, difúze, klidový MP  Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Wed 18.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Akční potenciál – různé tkáně  Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Wed 25.10.2023 8:00 - 11:30 practicals Svaly – EMG Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Wed 01.11.2023 8:00 - 11:30 nothing Vědecká konference
Wed 08.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Cirkulace Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Wed 15.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Mechanika srdce + krátkodobé řízení TK Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Wed 22.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Krev – vyšetření, KO, koagulace  Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Wed 29.11.2023 8:00 - 11:30 practicals Krev – transport plynů  Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Wed 06.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Respirace I. Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Wed 13.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Respirace II. Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Wed 20.12.2023 8:00 - 11:30 practicals Respirace III. Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Wed 03.01.2024 8:00 - 11:30 practicals ANS Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Wed 10.01.2024 8:00 - 11:30 practicals Zápočet, doplnění témat Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23bD1103338p1

Groups of students
M2.VL
Tue 20.02.2024 9:50 - 11:30 lecture Endokrinní funkce hypothalamu, hypofýzy MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Thu 22.02.2024 13:30 - 15:10 lecture Štítná žláza MUDr. Tereza Kratzerová, Ph.D.
Tue 27.02.2024 9:50 - 11:30 lecture  Nadledviny, kortikoidy, včetně klinického použití MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Thu 29.02.2024 13:30 - 15:10 lecture Těhotenství a pohlavní hormony MUDr. Tereza Kratzerová, Ph.D.
Tue 05.03.2024 9:50 - 11:30 lecture Endokrinní funkce pankreatu MUDr. Tereza Kratzerová, Ph.D.
Thu 07.03.2024 13:30 - 15:10 lecture Endokrinní funkce tukové tkáně MUDr. Tereza Kratzerová, Ph.D.
Tue 12.03.2024 9:50 - 11:30 lecture Trávení I prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Thu 14.03.2024 13:30 - 15:10 lecture Trávení II prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Tue 19.03.2024 9:50 - 11:30 lecture Fyziologie endokrinních regulací v klinické praxi prof. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.
Thu 21.03.2024 13:30 - 15:10 lecture Klinické aspekty fyziologie trávení prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Tue 26.03.2024 9:50 - 11:30 lecture Synapse, neurotransmitery, neuromodulátory Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
Thu 28.03.2024 13:30 - 15:10 lecture Integrace a propagace signálu, vedení nervy, gliové buňky MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 02.04.2024 9:50 - 11:30 lecture Reflexy, regulace svalového tonu a fyziologie základních míšních funkcí prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Thu 04.04.2024 13:30 - 15:10 lecture Somatosenzorický systém a bolest MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 09.04.2024 9:50 - 11:30 lecture Řeč, emoce, strach prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Thu 11.04.2024 13:30 - 15:10 lecture Paměť a učení Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
Tue 16.04.2024 9:50 - 11:30 lecture Elektroencefalografie, spánek, vědomí, cirkadiální rytmy Ing. Jan Kudláček, DiS., Ph.D.
Thu 18.04.2024 13:30 - 15:10 lecture Úloha kůry, mozečku a bazálních ganglií v motorice prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Tue 23.04.2024 9:50 - 11:30 lecture Zrak, optický aparát oka, retina, zraková dráha, zraková kůra a zpracování zrakových informací doc. MUDr. Gabriela Mahelková, Ph.D.
Thu 25.04.2024 13:30 - 15:10 lecture Sluch, čich a chuť Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
Tue 30.04.2024 9:50 - 11:30 lecture Mozková cirkulace, intrakraniální tlak a hematoencefalická bariéra prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Thu 02.05.2024 13:30 - 15:10 lecture Neurofyziologické poznatky v neurologické praxi prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Tue 07.05.2024 9:50 - 11:30 lecture Termoregulace MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Thu 09.05.2024 13:30 - 15:10 lecture Zánět MUDr. Kamila Čížková
Tue 14.05.2024 9:50 - 11:30 nothing Rektorský den
Thu 16.05.2024 13:30 - 15:10 lecture Specifika fyziologie fetálního vývoje prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Tue 21.05.2024 9:50 - 11:30 lecture Fyziologie ectrémních stavů II prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Thu 23.05.2024 13:30 - 15:10 lecture Integrace poznatků z fyziologie v klinické kazuistice - ledviny prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
23bD1103338x01

Groups of students
M2.1.VL
Mon 19.02.2024 10:45 - 14:15 practicals Opakování, průtok krve ledvinou MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Mon 26.02.2024 10:45 - 14:15 practicals Ledviny I - osmo MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Mon 04.03.2024 10:45 - 14:15 practicals Ledviny II - diuréza MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Mon 11.03.2024 10:45 - 14:15 practicals ABR MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Mon 18.03.2024 10:45 - 14:15 practicals Endokrinologie I MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Mon 25.03.2024 10:45 - 14:15 practicals Endokrinologie II MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Mon 01.04.2024 10:45 - 14:15 nothing
Mon 08.04.2024 10:45 - 14:15 practicals GIT II MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Mon 15.04.2024 10:45 - 14:15 practicals Neuro I - obecná MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Mon 22.04.2024 10:45 - 14:15 practicals Neuro II - CNS MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Mon 29.04.2024 10:45 - 14:15 practicals Neuro III - reflexy, EEG MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Mon 06.05.2024 10:45 - 14:15 practicals Smysly MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Mon 13.05.2024 10:45 - 14:15 practicals Námaha MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Mon 20.05.2024 10:45 - 14:15 practicals Zápočet MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
23bD1103338x02

Groups of students
M2.2.VL
Mon 19.02.2024 10:45 - 14:15 practicals Opakování, průtok krve ledvinou RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 26.02.2024 10:45 - 14:15 practicals Ledviny I - osmo RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 04.03.2024 10:45 - 14:15 practicals Ledviny II - diuréza RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 11.03.2024 10:45 - 14:15 practicals ABR RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 18.03.2024 10:45 - 14:15 practicals Endokrinologie I RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 25.03.2024 10:45 - 14:15 practicals Endokrinologie II RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 01.04.2024 10:45 - 14:15 practicals GIT I RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 08.04.2024 10:45 - 14:15 practicals GIT II RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 15.04.2024 10:45 - 14:15 practicals Neuro I - obecná RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 22.04.2024 10:45 - 14:15 practicals Neuro II - CNS RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 29.04.2024 10:45 - 14:15 practicals Státní svátek
Mon 06.05.2024 10:45 - 14:15 practicals Státní svátek
Mon 13.05.2024 10:45 - 14:15 practicals Námaha RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 20.05.2024 10:45 - 14:15 practicals Zápočet RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
23bD1103338x03

Groups of students
M2.3.VL
Tue 20.02.2024 13:30 - 17:00 practicals Opakování, průtok krve ledvinou MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 27.02.2024 13:30 - 17:00 practicals Ledviny I - osmo MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 05.03.2024 13:30 - 17:00 practicals Ledviny II - diuréza MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 12.03.2024 13:30 - 17:00 practicals ABR MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 19.03.2024 13:30 - 17:00 practicals Endokrinologie I MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 26.03.2024 13:30 - 17:00 practicals Endokrinologie II MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 02.04.2024 13:30 - 17:00 practicals GIT I MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 09.04.2024 13:30 - 17:00 practicals GIT II MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 16.04.2024 13:30 - 17:00 practicals Neuro I - obecná MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 23.04.2024 13:30 - 17:00 practicals Neuro II - CNS MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 30.04.2024 13:30 - 17:00 practicals Neuro III - reflexy. EEG MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 07.05.2024 13:30 - 17:00 practicals Smysly MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Tue 14.05.2024 13:30 - 17:00 nothing Rejtorský den
Tue 21.05.2024 13:30 - 17:00 practicals Zápočet  MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
23bD1103338x04

Groups of students
M2.4.VL
Tue 20.02.2024 13:30 - 17:00 practicals Opakování, průtok krve ledvinou MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 27.02.2024 13:30 - 17:00 practicals Ledviny I - osmo MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 05.03.2024 13:30 - 17:00 practicals Ledviny II - diuréza MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 12.03.2024 13:30 - 17:00 practicals ABR MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 19.03.2024 13:30 - 17:00 practicals Endokrinologie I MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 26.03.2024 13:30 - 17:00 practicals Endokrinologie II MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 02.04.2024 13:30 - 17:00 practicals GIT I MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 09.04.2024 13:30 - 17:00 practicals GIT II MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 16.04.2024 13:30 - 17:00 practicals Neuro I - obecná MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 23.04.2024 13:30 - 17:00 practicals Neuro II - CNS MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 30.04.2024 13:30 - 17:00 practicals Neuro III - reflexy, EEG MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 07.05.2024 13:30 - 17:00 practicals Smysly MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Tue 14.05.2024 13:30 - 17:00 nothing Rektorský den
Tue 21.05.2024 13:30 - 17:00 practicals Zápočet MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
23bD1103338x05

Groups of students
M2.5.VL
Mon 19.02.2024 14:25 - 17:55 practicals Opakování, průtok krve ledvinou MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 26.02.2024 14:25 - 17:55 practicals Ledviny I - osmo MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 04.03.2024 14:25 - 17:55 practicals Ledviny  II - diuréza MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 11.03.2024 14:25 - 17:55 practicals MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 18.03.2024 14:25 - 17:55 practicals Endokrinologie I MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 25.03.2024 14:25 - 17:55 practicals Endokrinologie II MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 01.04.2024 14:25 - 17:55 nothing
Mon 08.04.2024 14:25 - 17:55 practicals GIT II MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 15.04.2024 14:25 - 17:55 practicals Neuro I - obecná MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 22.04.2024 14:25 - 17:55 practicals Neuro II - CNS MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 29.04.2024 14:25 - 17:55 practicals Neuro III - reflexy, EEG MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 06.05.2024 14:25 - 17:55 practicals Smysly MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 13.05.2024 14:25 - 17:55 practicals Námaha MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Mon 20.05.2024 14:25 - 17:55 practicals Zápočet MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
23bD1103338x06

Groups of students
M2.6.VL
Mon 19.02.2024 14:25 - 17:55 practicals Opakování, průtok krve ledvinou RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 26.02.2024 14:25 - 17:55 practicals Ledviny I - osmo RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 04.03.2024 14:25 - 17:55 practicals Ledviny II - diuréza RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 11.03.2024 14:25 - 17:55 practicals ABR RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 18.03.2024 14:25 - 17:55 practicals Endokrinologie I RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 25.03.2024 14:25 - 17:55 practicals Endokrinologie II RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 01.04.2024 14:25 - 17:55 nothing
Mon 08.04.2024 14:25 - 17:55 practicals GIT II RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 15.04.2024 14:25 - 17:55 practicals Neuro I - obecná RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 22.04.2024 14:25 - 17:55 practicals Neuro II - CNS RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 29.04.2024 14:25 - 17:55 practicals Neuro III - reflexy, EEG RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 06.05.2024 14:25 - 17:55 practicals Smysly RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 13.05.2024 14:25 - 17:55 practicals Námaha RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Mon 20.05.2024 14:25 - 17:55 practicals Zápočet RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
23bD1103338x07

Groups of students
M2.7.VL
Fri 23.02.2024 11:40 - 15:10 practicals Opakování, průtok krve ledvinou prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Fri 01.03.2024 11:40 - 15:10 practicals Ledviny I - osmo prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Fri 08.03.2024 11:40 - 15:10 practicals Ledviny II - diuréza prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Fri 15.03.2024 11:40 - 15:10 practicals ABR prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Fri 22.03.2024 11:40 - 15:10 practicals Endokrinologie I prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Fri 29.03.2024 11:40 - 15:10 nothing Státní svátek
Fri 05.04.2024 11:40 - 15:10 practicals GIT I prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Fri 12.04.2024 11:40 - 15:10 practicals GIT II RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Fri 19.04.2024 11:40 - 15:10 practicals Neuro I - obecná prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Fri 26.04.2024 11:40 - 15:10 practicals Neuro II - CNS prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Fri 03.05.2024 11:40 - 15:10 practicals Neuro III - reflexy, EEG prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Fri 10.05.2024 11:40 - 15:10 practicals Smysly prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Fri 17.05.2024 11:40 - 15:10 practicals Námaha prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Fri 24.05.2024 11:40 - 15:10 practicals Zápočet prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
23bD1103338x08

Groups of students
M2.8.VL
Fri 23.02.2024 11:40 - 15:10 practicals Opakování, průtok krve ledvinou Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Fri 01.03.2024 11:40 - 15:10 practicals Ledviny I - osmo Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Fri 08.03.2024 11:40 - 15:10 practicals Ledviny II - diuréza Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Fri 15.03.2024 11:40 - 15:10 practicals ABR Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Fri 22.03.2024 11:40 - 15:10 practicals Endokrinologie I Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Fri 29.03.2024 11:40 - 15:10 practicals Endokrinologie II Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Fri 05.04.2024 11:40 - 15:10 nothing
Fri 12.04.2024 11:40 - 15:10 practicals GIT II Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Fri 19.04.2024 11:40 - 15:10 practicals Neuro I - obecná Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Fri 26.04.2024 11:40 - 15:10 practicals Neuro II - CNS Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Fri 03.05.2024 11:40 - 15:10 practicals Neuro III - reflexy, EEG Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Fri 10.05.2024 11:40 - 15:10 practicals Smysly Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Fri 17.05.2024 11:40 - 15:10 practicals Námaha Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Fri 24.05.2024 11:40 - 15:10 practicals Zápočet Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
23bD1103338x09

Groups of students
M2.9.VL
Thu 22.02.2024 8:00 - 11:30 practicals Opakování, průtok krve ledvinu MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Thu 29.02.2024 8:00 - 11:30 practicals Ledviny I - osmo MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Thu 07.03.2024 8:00 - 11:30 practicals ledviny II - diuréza MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Thu 14.03.2024 8:00 - 11:30 practicals ABR MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Thu 21.03.2024 8:00 - 11:30 practicals Endokrinologie I MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Thu 28.03.2024 8:00 - 11:30 practicals Endokrinologie II MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Thu 04.04.2024 8:00 - 11:30 practicals GIT I MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Thu 11.04.2024 8:00 - 11:30 practicals GIT II MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Thu 18.04.2024 8:00 - 11:30 practicals Neuro I - obecná MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Thu 25.04.2024 8:00 - 11:30 practicals Neuro II - CNS MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Thu 02.05.2024 8:00 - 11:30 practicals Neuro III - reflexy, EEG MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Thu 09.05.2024 8:00 - 11:30 practicals Smysly MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Thu 16.05.2024 8:00 - 11:30 practicals Námaha MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
Thu 23.05.2024 8:00 - 11:30 practicals Zápočet MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.
23bD1103338x10

Groups of students
M2.10.VL
Thu 22.02.2024 8:00 - 11:30 practicals Opakování, průtok krve ledvinou RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 29.02.2024 8:00 - 11:30 practicals Ledviny I - osmo RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 07.03.2024 8:00 - 11:30 practicals Ledviny II - diuréza RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 14.03.2024 8:00 - 11:30 practicals ABR RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 21.03.2024 8:00 - 11:30 practicals Endokrinologie I RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 28.03.2024 8:00 - 11:30 practicals Endokrinologie II RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 04.04.2024 8:00 - 11:30 practicals GIT I RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 11.04.2024 8:00 - 11:30 practicals GIT II RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 18.04.2024 8:00 - 11:30 practicals Neuro I - obecná RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 25.04.2024 8:00 - 11:30 practicals Neuro II - CNS RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 02.05.2024 8:00 - 11:30 practicals Neuro III RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 09.05.2024 8:00 - 11:30 practicals Smysly RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 16.05.2024 8:00 - 11:30 practicals Námaha RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
Thu 23.05.2024 8:00 - 11:30 practicals Zápočet RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.
23bD1103338x11

Groups of students
M2.11.VL
Wed 21.02.2024 13:30 - 17:00 practicals Opakování, průtok krve ledvinou prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 28.02.2024 13:30 - 17:00 practicals Ledviny I - osmo prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 06.03.2024 13:30 - 17:00 practicals Ledviny II - diuréza prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 13.03.2024 13:30 - 17:00 practicals ABR prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 20.03.2024 13:30 - 17:00 practicals Endokrinologie I prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 27.03.2024 13:30 - 17:00 practicals Endokrinologie II prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 03.04.2024 13:30 - 17:00 practicals GIT I prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 10.04.2024 13:30 - 17:00 practicals GIT II prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 17.04.2024 13:30 - 17:00 practicals Neuro I - obecná prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 24.04.2024 13:30 - 17:00 practicals Neuro II - CNS prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 01.05.2024 13:30 - 17:00 nothing Státní svátek
Wed 08.05.2024 13:30 - 17:00 nothing Státní svátek
Wed 15.05.2024 13:30 - 17:00 practicals Námaha prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Wed 22.05.2024 13:30 - 17:00 practicals Zápočet prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
23bD1103338x12

Groups of students
M2.12.VL
Wed 21.02.2024 13:30 - 17:00 practicals Opakování, průtok krve ledvinou MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Wed 28.02.2024 13:30 - 17:00 practicals Ledviny I - osmo MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Wed 06.03.2024 13:30 - 17:00 practicals Ledviny II - diuréza MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Wed 13.03.2024 13:30 - 17:00 practicals ABR MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Wed 20.03.2024 13:30 - 17:00 practicals Endokrinologie I MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Wed 27.03.2024 13:30 - 17:00 practicals Endokrinologie II MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Wed 03.04.2024 13:30 - 17:00 practicals GIT I MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Wed 10.04.2024 13:30 - 17:00 practicals GT II MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Wed 17.04.2024 13:30 - 17:00 practicals Neuro I - obecná MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Wed 24.04.2024 13:30 - 17:00 practicals Newuro II - CNS MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Wed 01.05.2024 13:30 - 17:00 nothing
Wed 08.05.2024 13:30 - 17:00 nothing
Wed 15.05.2024 13:30 - 17:00 practicals Námaha MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
Wed 22.05.2024 13:30 - 17:00 practicals Zápočet MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html