SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bietics and psychology I. - D1101462
Title: Bioetika a psychologie I.
Guaranteed by: Department of Medical Ethics and Humanities (13-711)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:28/0, C [HS]
summer s.:0/28, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Classification: Philosophy > External Subjects
Interchangeability : D1101461, D1102461
Annotation - Czech
Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi předměty profilujícího základu. Jeho absolvováním student získá znalosti a dovednosti v oblasti bioetiky a psychologie ve zdravotnictví, které jsou nezbytným předpokladem pro další úspěšné studium ve vyšších ročnících. Holistický přístup k pacientovi ve snaze usilovat o jeho zdraví zahrnuje kromě somatické dimenze také další dimenze (např. psychickou, sociální, etickou), na které je tento předmět zaměřen. V rámci psychické dimenze budou studenti uvedeni do obecné (např. základní psychické fenomény), klinické psychologie (např. poruchy emocí a chování), psychologie osobnosti (např. intersubjektivní rozdíly v rámci strukturace osobnosti) a psychosomatiky. V rámci sociální a etické dimenze se studenti seznámí zejména se základními dilematy týkající se života jedince (např. narození, smrt, alokace zdrojů, darování orgánů) a s právními a etickými standardy při poskytování zdravotní péče (např. informovaný souhlas, institut předběžných přání, principy lékařské etiky). V tomto předmětu se klade zvýšený důraz na přihlížení ke všem dimenzím (tj. somatická, psychická, sociální, etická) najednou prostřednictvím kritické práce s eticky spornými kazuistikami získanými z českého zdravotnictví. Na pacienta zaměřená péče (Patient Centred Care) představuje posun v poskytování zdravotní péče, kdy by zdravotníci měli brát významný zřetel na potřeby svých pacientů. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí s psychosociálními potřebami pacientů včetně jejich rodinných systémů. Tyto potřeby se formují a vyvíjejí s ohledem na sociodemografická kritéria (např. věk, pohlaví, náboženství, etnikum), psychosociální vývoj (např. dětství, stáří, gender) či hodnotový systém (např. normativní etika, platná legislativa). U lékařů ke zmiňovanému vývoji ještě přistupuje maxima poskytovat zdravotní péči lege artis (např. informovaný souhlas, předběžná přání, etický kodex) ve snaze identifikovat a formulovat potřeby svých pacientů v souladu s principy lékařské etiky nonmaleficence, beneficence, autonomie a spravedlnost). Cílem je společné vytvoření plánu léčby pacienta při maximální snaze vyhovět potřebám pacienta (ví nejlépe, co chce) a při zachování všech standardů pro poskytování zdravotní péče (lékař by měl vědět nejlépe, jak toho dosáhnout). Tohoto cíle se nejsnáze dosahuje v rámci excelentního vztahu mezi lékařem a pacientem (např. důvěra, empatie, uvádění pravdivých informací).
Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (12.10.2023)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu v ZS:

Důraz je kladen na představení různých přístupů v současné společnosti se vztahem k medicíně. Studenti pro úspěšné zakončení musí odevzdat kvalitní esej na velice specifické téma z jedné z nabízených bioetických oblastí (např. odpovědnost jedince za zdraví sebe i celku, etické aspekty transplantací, rozhodování na konci života nebo etické otázky spojené s reprodukčním rozhodováním) a postupovat podle stanoveného postupu (např. odevzdat esej v závazné šabloně, vycházet alespoň ze tří relevantních zdrojů, citovat v souladu s APA stylem). Po přijetí této práce každý student svou práci navíc obhajuje před vyučujícím z ústavu etiky. Každý student se tak podrobněji seznámí s etickým tématem dle svého výběru a seznámí se se základní argumentací.

Cíl předmětu v LS:

Důraz je kladen na hlubší porozumění základních (bio)etických problémů formou diskuzí, kde často zaznívají odlišné názory. Studenti se učí kultivovat své názory i uvádět vhodné argumentační postupy, se kterými by již měli mít zkušenost ze psaní svých esejů. Dochází tak k vzájemnému obohacení, kdy v diskuzích mohou studenti představit myšlenky podepřené četbou relevantních zdrojů a tyto dále diskutovat s ostatními. Vyučující jsou pak garanty a moderátory těchto diskuzí ze základních oblastí bioetiky. Pro úspěšné zakončení si studenti vybírají jeden z povinných klasických etických textů zejména na představované základní oblasti bioetiky a k těmto textům si mohou zvolit ještě další zdroj dle svého uvážení (je možné si vybrat i umělecké dílo, pokud si to student dokáže obhájit). Zkoušející dbají na to, aby studenti dokázali funkčně představit tyto klasické etické texty včetně použité argumentace.

Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (12.10.2023)
Course completion requirements - Czech

Další pokyny a informace k předmětu naleznete v Moodlu u příslušného předmětu.

Být proaktivní, poctivý/á a svědomitý/á.

Pro ukončení ZS odevzdat kvalitní esej v ŠABLONĚ (vizte Moodle Jak psát akademickou eseje ZS 2023 – pro použití je vhodné editovat wordovskou verzi) v souladu s podmínkami (vizte Moodle – Podmínky pro získání zápočtu ZS 2023).

K seznámení s citační normou APA slouží Základní orientace v APA aneb jak citovat literaturu (v Moodle).

Rozsah:2-3 NS(tzn. 3600 až 5400 znaků včetně mezer)

Zdroje: minimálně 3 relevantní zdroje.

Odevzdání eseje: 14 dní před zkušebním termínem.

v LS:

Účast na seminářích (1 povolená absence, v případě 2 absencí náhradní esej z tématu ze zmeškané výuky).

Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (13.10.2023)
Literature - Czech

AYERS, Susan a Richard DE VISSER. Psychologie v medicíně. Praha: Grada, 2015. Psyché. ISBN 978-80-247-5230-3.

BEAUCHAMP, Tom L. a James Franklin CHILDRESS. Principles of biomedical ethics. Seventh edition. New York: Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0-19-992458-5.

DOLEŽAL, Adam. Eutanazie a rozhodnutí na konci života: právní aspekty. Praha: Academia, 2017. Právo - etika - společnost. ISBN 978-80-200-2687-3.

HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. Čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Galén, [2015]. ISBN 978-80-7492-204-6.

KUHSE, Helga a Peter SINGER. A companion to bioethics. 2nd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, c2009. Blackwell companions to philosophy. ISBN 978-1-4051-6331-6.

PENCE, Gregory E. Classic cases in medical ethics: accounts of cases that have shaped medical ethics, with philosophical, legal, and historical backgrounds. 4th ed. Boston: McGraw Hill, ©2004. xviii, 470 s. ISBN 0-07-282935-4.

PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Kontroverze v současné medicíně. Praha: Mladá fronta, 2016. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-204-4360-1.

RAUDENSKÁ, Jaroslava a Alena JAVŮRKOVÁ. Lékařská psychologie ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2011. Psyché. ISBN 978-80-247-2223-8.

VÁCHA, Marek Orko, Radana KÖNIGOVÁ a Miloš MAUER. Základy moderní lékařské etiky. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-780-0.

VAUGHN, Lewis. Bioethics: principles, issues, and cases. New York: Oxford University Press, 2010. x, 686 s. ISBN 978-0-19-518282-8.

Last update: Kovář Jan (04.07.2022)
Requirements to the exam - Czech

Zkoušení bude probíhat na konci letního semestru:

Pro úspěšné zakončení si studenti vybírají jeden z povinných klasických etických textů zejména na představované základní oblasti bioetiky a k těmto textům si mohou zvolit ještě další zdroj dle svého uvážení (je možné si vybrat i umělecké dílo, pokud si to student dokáže obhájit). Zkoušející dbají na to, aby studenti dokázali funkčně představit tyto klasické etické texty včetně použité argumentace.

Seznam povinných textů bude upřesněn na začátku letního semestru.

Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (12.10.2023)
Syllabus - Czech

st 4.10. – IMATRIKULACE

st 11.10. – Úvod do normativní etiky (dr. Zielina)

st 18.10. – Lidský život jako příběh (dr. Strobachová)

st 25.10. – Psychosociální intervenční služba – první psychická pomoc zdravotníkům i rodinám pacientů (Mgr. Řezníčková)

st 1.11. – Bioetika a principialismus (dr. Doležal)

st 8.11. – Psycho-spirituální péče v nemocnici Motol (dr. Formánek)

st 15.11. – Mozek, etika a svobodná vůle (prof. Komárek)

st 22.11. – Má medicína gender? (doc. Šmídová)

st 29.11. – Sdílené rozhodování (doc. Šimek)

st 6.12. – Humor jako nástroj komunikace (BcA. Houdek, Mgr. Strnadová)

st 13.12. – Sdělování špatné zprávy (dr. Loučka)

st 20.12. – Principy a indikace systemické terapie (dr. Masner)

st 3.1. 2024 – Psychosomatika v ordinaci praktického lékaře (dr. Masner)

st 10.1. 2024 – Úvod do paliativní medicíny (dr. Hrdličková)

Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (12.10.2023)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD1101462p1

Groups of students
M1.VL
Wed 04.10.2023 9:50 - 11:30 lecture  IMATRIKULACE Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 11.10.2023 9:50 - 11:30 lecture Úvod do normativní etiky Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. více info v Moodle.
Wed 18.10.2023 9:50 - 11:30 lecture Lidský život jako příběh PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. více info v Moodle.
Wed 25.10.2023 9:50 - 11:30 lecture Psychosociální intervenční služba – první psychická pomoc zdravotníkům i rodinám pacientů Mgr. Alice Řezníčková více info v Moodle.
Wed 01.11.2023 9:50 - 11:30 lecture Bioetika a principialismus JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D. více info v Moodle.
Wed 08.11.2023 9:50 - 11:30 lecture Psycho-spirituální péče v nemocnici Motol Mgr. Jakub Formánek, Ph.D. více info v Moodle.
Wed 15.11.2023 9:50 - 11:30 lecture Mozek, etika a svobodná vůle prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. více info v Moodle.
Wed 22.11.2023 9:50 - 11:30 lecture Má medicína gender? doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. více info v Moodle.
Wed 29.11.2023 9:50 - 11:30 lecture Sdílené rozhodování doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. více info v Moodle.
Wed 06.12.2023 9:50 - 11:30 lecture Humor jako nástroj komunikace Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. Výuku povede BcA. Houdek a Mgr. Strnadová; více info v Moodle.
Wed 13.12.2023 9:50 - 11:30 lecture Sdělování špatné zprávy PhDr. Martin Loučka, Ph.D. více info v Moodle.
Wed 20.12.2023 9:50 - 11:30 lecture Principy a indikace systemické terapie Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. Výuku povede MUDr. Masner; více info v Moodle.
Wed 03.01.2024 9:50 - 11:30 lecture Psychosomatika v ordinaci praktického lékaře Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. Výuku povede MUDr. Masner; více info v Moodle.
Wed 10.01.2024 9:50 - 11:30 lecture Úvod do paliativní medicíny MUDr. Lucie Hrdličková více info v Moodle.
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23bD1101462x01

Groups of students
M1.1.VL
Thu 22.02.2024 13:30 - 15:10 practicals Modely vztahu lékaře a pacienta z pohledu bioetiky JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D. Více informace naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 29.02.2024 13:30 - 15:10 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 07.03.2024 13:30 - 15:10 practicals Začátek lidského života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. Více informace naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 14.03.2024 13:30 - 15:10 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 21.03.2024 13:30 - 15:10 practicals Altruismus a další morální intuice v klinickém rozhodování Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. Více informace naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 28.03.2024 13:30 - 15:10 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 04.04.2024 13:30 - 15:10 practicals Etické otázky související s výzkumem a veřejným zdravím MUDr. Barbora Straka, Ph.D. Více informace naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 11.04.2024 13:30 - 15:10 practicals Handikepovaní pacienti a komunikace RNDr. Mgr. Stanislav Palša, Ph.D. Více informace naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 18.04.2024 13:30 - 15:10 practicals Priority pacientů v závěru života PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Více informace naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 25.04.2024 13:30 - 15:10 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 02.05.2024 13:30 - 15:10 practicals Konec života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. Více informace naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 09.05.2024 13:30 - 15:10 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 16.05.2024 13:30 - 15:10 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 23.05.2024 13:30 - 15:10 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
23bD1101462x02

Groups of students
M1.2.VL
Thu 22.02.2024 15:20 - 17:00 practicals Modely vztahu lékaře a pacienta z pohledu bioetiky JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D. Více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 29.02.2024 15:20 - 17:00 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 07.03.2024 15:20 - 17:00 practicals Začátek lidského života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. Více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 14.03.2024 15:20 - 17:00 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 21.03.2024 15:20 - 17:00 practicals Altruismus a další morální intuice v klinickém rozhodování Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. Více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 28.03.2024 15:20 - 17:00 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 04.04.2024 15:20 - 17:00 practicals Etické otázky související s výzkumem a veřejným zdravím MUDr. Barbora Straka, Ph.D. Více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 11.04.2024 15:20 - 17:00 practicals Handikepovaní pacienti a komunikace RNDr. Mgr. Stanislav Palša, Ph.D. Více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 18.04.2024 15:20 - 17:00 practicals Priority pacientů v závěru života PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 25.04.2024 15:20 - 17:00 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 02.05.2024 15:20 - 17:00 practicals Konec života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. Více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 09.05.2024 15:20 - 17:00 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 16.05.2024 15:20 - 17:00 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 23.05.2024 15:20 - 17:00 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
23bD1101462x03

Groups of students
M1.3.VL
Wed 21.02.2024 8:00 - 9:40 practicals Začátek lidského života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. více info v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 28.02.2024 8:00 - 9:40 practicals nerealizuje se Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 06.03.2024 8:00 - 9:40 practicals Konec života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. více info v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 13.03.2024 8:00 - 9:40 practicals nerealizuje se Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 20.03.2024 8:00 - 9:40 practicals Altruismus a další morální intuice v klinickém rozhodování Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. více info v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 27.03.2024 8:00 - 9:40 practicals Handikepovaní pacienti a komunikace RNDr. Mgr. Stanislav Palša, Ph.D. více info v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 03.04.2024 8:00 - 9:40 practicals Etické otázky související s výzkumem a veřejným zdravím MUDr. Barbora Straka, Ph.D. více info v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 10.04.2024 8:00 - 9:40 practicals Modely vztahu lékaře a pacienta z pohledu bioetiky JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D. více info v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 17.04.2024 8:00 - 9:40 practicals Priority pacientů v závěru života PhDr. Martin Loučka, Ph.D. více info v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 24.04.2024 8:00 - 9:40 practicals nerealizuje se Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 01.05.2024 8:00 - 9:40 practicals nerealizuje se Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 08.05.2024 8:00 - 9:40 practicals nerealizuje se Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 15.05.2024 8:00 - 9:40 practicals nerealizuje se Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 22.05.2024 8:00 - 9:40 practicals nerealizuje se Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
23bD1101462x04

Groups of students
M1.4.VL
Wed 21.02.2024 8:00 - 9:40 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 28.02.2024 8:00 - 9:40 practicals Začátek lidského života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 06.03.2024 8:00 - 9:40 practicals nerealizuje se Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 13.03.2024 8:00 - 9:40 practicals Konec života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 20.03.2024 8:00 - 9:40 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 27.03.2024 8:00 - 9:40 practicals Altruismus a další morální intuice v klinickém rozhodování Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 03.04.2024 8:00 - 9:40 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 10.04.2024 8:00 - 9:40 practicals Etické otázky související s výzkumem a veřejným zdravím MUDr. Barbora Straka, Ph.D. více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 17.04.2024 8:00 - 9:40 practicals Modely vztahu lékaře a pacienta z pohledu bioetiky JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D. více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 24.04.2024 8:00 - 9:40 practicals Priority pacientů v závěru života PhDr. Martin Loučka, Ph.D. více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu
Wed 01.05.2024 8:00 - 9:40 practicals nerealizuje se PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
Wed 08.05.2024 8:00 - 9:40 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 15.05.2024 8:00 - 9:40 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 22.05.2024 8:00 - 9:40 practicals Handikepovaní pacienti a komunikace RNDr. Mgr. Stanislav Palša, Ph.D. více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
23bD1101462x05

Groups of students
M1.5.VL
Thu 22.02.2024 13:30 - 15:10 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 29.02.2024 13:30 - 15:10 practicals Začátek lidského života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. Více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 07.03.2024 13:30 - 15:10 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 14.03.2024 13:30 - 15:10 practicals Konec života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. Více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 21.03.2024 13:30 - 15:10 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 28.03.2024 13:30 - 15:10 practicals Modely vztahu lékaře a pacienta z pohledu bioetiky JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D. Více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 04.04.2024 13:30 - 15:10 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 11.04.2024 13:30 - 15:10 practicals Etické otázky související s výzkumem a veřejným zdravím MUDr. Barbora Straka, Ph.D. Více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 18.04.2024 13:30 - 15:10 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 25.04.2024 13:30 - 15:10 practicals Priority pacientů v závěru života PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 02.05.2024 13:30 - 15:10 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 09.05.2024 13:30 - 15:10 practicals Altruismus a další morální intuice v klinickém rozhodování Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. Více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 16.05.2024 13:30 - 15:10 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 23.05.2024 13:30 - 15:10 practicals Handikepovaní pacienti a komunikace RNDr. Mgr. Stanislav Palša, Ph.D. Více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
23bD1101462x06

Groups of students
M1.6.VL
Thu 22.02.2024 15:20 - 17:00 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 29.02.2024 15:20 - 17:00 practicals Začátek lidského života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. Více informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Thu 07.03.2024 15:20 - 17:00 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 14.03.2024 15:20 - 17:00 practicals Konec života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. Více informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Thu 21.03.2024 15:20 - 17:00 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 28.03.2024 15:20 - 17:00 practicals Modely vztahu lékaře a pacienta z pohledu bioetiky JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D. Více informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Thu 04.04.2024 15:20 - 17:00 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 11.04.2024 15:20 - 17:00 practicals Etické otázky související s výzkumem a veřejným zdravím MUDr. Barbora Straka, Ph.D. Více informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Thu 18.04.2024 15:20 - 17:00 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 25.04.2024 15:20 - 17:00 practicals Priority pacientů v závěru života PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Více informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Thu 02.05.2024 15:20 - 17:00 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 09.05.2024 15:20 - 17:00 practicals Altruismus a další morální intuice v klinickém rozhodování Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. Více informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Thu 16.05.2024 15:20 - 17:00 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 23.05.2024 15:20 - 17:00 practicals Handikepovaní pacienti a komunikace RNDr. Mgr. Stanislav Palša, Ph.D. Více informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
23bD1101462x07

Groups of students
M1.7.VL
Wed 21.02.2024 9:50 - 11:30 practicals Začátek lidského života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D.

více info v Moodle u příslušného předmětu.

 
Wed 28.02.2024 9:50 - 11:30 practicals nerealizuje se Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 06.03.2024 9:50 - 11:30 practicals Konec života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. více info v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 13.03.2024 9:50 - 11:30 practicals nerealizuje se PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D.
Wed 20.03.2024 9:50 - 11:30 practicals Altruismus a další morální intuice v klinickém rozhodování Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. více info v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 27.03.2024 9:50 - 11:30 practicals nerealizuje se Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 03.04.2024 9:50 - 11:30 practicals Etické otázky související s výzkumem a veřejným zdravím MUDr. Barbora Straka, Ph.D. více info v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 10.04.2024 9:50 - 11:30 practicals Modely vztahu lékaře a pacienta z pohledu bioetiky JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D. více info v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 17.04.2024 9:50 - 11:30 practicals Priority pacientů v závěru života PhDr. Martin Loučka, Ph.D. více info v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 24.04.2024 9:50 - 11:30 practicals nerealizuje se Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 01.05.2024 9:50 - 11:30 practicals nerealizuje se Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 08.05.2024 9:50 - 11:30 practicals nerealizuje se Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 15.05.2024 9:50 - 11:30 practicals Handikepovaní pacienti a komunikace RNDr. Mgr. Stanislav Palša, Ph.D. více info v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 22.05.2024 9:50 - 11:30 practicals nerealizuje se Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
23bD1101462x08

Groups of students
M1.8.VL
Wed 21.02.2024 11:40 - 13:20 practicals Začátek lidského života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. vice informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Wed 28.02.2024 11:40 - 13:20 practicals nerealizuje se Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 06.03.2024 11:40 - 13:20 practicals Konec života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. vice informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Wed 13.03.2024 11:40 - 13:20 practicals nerealizuje se Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 20.03.2024 11:40 - 13:20 practicals Altruismus a další morální intuice v klinickém rozhodování Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. vice informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Wed 27.03.2024 11:40 - 13:20 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 03.04.2024 11:40 - 13:20 practicals Etické otázky související s výzkumem a veřejným zdravím MUDr. Barbora Straka, Ph.D. vice informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Wed 10.04.2024 11:40 - 13:20 practicals Modely vztahu lékaře a pacienta z pohledu bioetiky JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D. vice informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Wed 17.04.2024 11:40 - 13:20 practicals Priority pacientů v závěru života PhDr. Martin Loučka, Ph.D. vice informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Wed 24.04.2024 11:40 - 13:20 practicals nerealizuje se. PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
Wed 01.05.2024 11:40 - 13:20 practicals nerealizuje se Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 08.05.2024 11:40 - 13:20 practicals nerealizuje se Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 15.05.2024 11:40 - 13:20 practicals Handikepovaní pacienti a komunikace RNDr. Mgr. Stanislav Palša, Ph.D. vice informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Wed 22.05.2024 11:40 - 13:20 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
23bD1101462x09

Groups of students
M1.9.VL
Wed 21.02.2024 9:50 - 11:30 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 28.02.2024 9:50 - 11:30 practicals Začátek lidského života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 06.03.2024 9:50 - 11:30 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 13.03.2024 9:50 - 11:30 practicals Konec života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 20.03.2024 9:50 - 11:30 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 27.03.2024 9:50 - 11:30 practicals Altruismus a další morální intuice v klinickém rozhodování Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 03.04.2024 9:50 - 11:30 practicals Handikepovaní pacienti a komunikace RNDr. Mgr. Stanislav Palša, Ph.D. více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 10.04.2024 9:50 - 11:30 practicals Etické otázky související s výzkumem a veřejným zdravím MUDr. Barbora Straka, Ph.D. více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 17.04.2024 9:50 - 11:30 practicals Modely vztahu lékaře a pacienta z pohledu bioetiky JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D. více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 24.04.2024 9:50 - 11:30 practicals Priority pacientů v závěru života PhDr. Martin Loučka, Ph.D. více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 01.05.2024 9:50 - 11:30 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 08.05.2024 9:50 - 11:30 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 15.05.2024 9:50 - 11:30 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 22.05.2024 9:50 - 11:30 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
23bD1101462x10

Groups of students
M1.10.VL
Wed 21.02.2024 11:40 - 13:20 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 28.02.2024 11:40 - 13:20 practicals Začátek lidského života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 06.03.2024 11:40 - 13:20 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 13.03.2024 11:40 - 13:20 practicals Konec života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 20.03.2024 11:40 - 13:20 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 27.03.2024 11:40 - 13:20 practicals Altruismus a další morální intuice v klinickém rozhodování Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 03.04.2024 11:40 - 13:20 practicals Handikepovaní pacienti a komunikace RNDr. Mgr. Stanislav Palša, Ph.D. více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 10.04.2024 11:40 - 13:20 practicals Etické otázky související s výzkumem a veřejným zdravím MUDr. Barbora Straka, Ph.D. více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 17.04.2024 11:40 - 13:20 practicals Modely vztahu lékaře a pacienta z pohledu bioetiky JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D. více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 24.04.2024 11:40 - 13:20 practicals Priority pacientů v závěru života PhDr. Martin Loučka, Ph.D. více informací nalezente v Moodle u příslušného předmětu.
Wed 01.05.2024 11:40 - 13:20 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 08.05.2024 11:40 - 13:20 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 15.05.2024 11:40 - 13:20 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Wed 22.05.2024 11:40 - 13:20 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
23bD1101462x11

Groups of students
M1.11.VL
Thu 22.02.2024 17:10 - 18:50 practicals Modely vztahu lékaře a pacienta z pohledu bioetiky JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D. Více informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Thu 29.02.2024 17:10 - 18:50 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 07.03.2024 17:10 - 18:50 practicals Začátek lidského života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. Více informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Thu 14.03.2024 17:10 - 18:50 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 21.03.2024 17:10 - 18:50 practicals Altruismus a další morální intuice v klinickém rozhodování Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. Více informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Thu 28.03.2024 17:10 - 18:50 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 04.04.2024 17:10 - 18:50 practicals Etické otázky související s výzkumem a veřejným zdravím MUDr. Barbora Straka, Ph.D. Více informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Thu 11.04.2024 17:10 - 18:50 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 18.04.2024 17:10 - 18:50 practicals Priority pacientů v závěru života PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Více informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Thu 25.04.2024 17:10 - 18:50 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 02.05.2024 17:10 - 18:50 practicals Konec života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. Více informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Thu 09.05.2024 17:10 - 18:50 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 16.05.2024 17:10 - 18:50 practicals Handikepovaní pacienti a komunikace RNDr. Mgr. Stanislav Palša, Ph.D. Více informací naleznete na Moodle u příslušného předmětu.
Thu 23.05.2024 17:10 - 18:50 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
23bD1101462x12

Groups of students
M1.12.VL
Thu 22.02.2024 17:10 - 18:50 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 29.02.2024 17:10 - 18:50 practicals Začátek lidského života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. Více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 07.03.2024 17:10 - 18:50 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 14.03.2024 17:10 - 18:50 practicals Konec života PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. Více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 21.03.2024 17:10 - 18:50 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 28.03.2024 17:10 - 18:50 practicals Modely vztahu lékaře a pacienta z pohledu bioetiky JUDr. Adam Doležal, LL.M., Ph.D. Více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 04.04.2024 17:10 - 18:50 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 11.04.2024 17:10 - 18:50 practicals Etické otázky související s výzkumem a veřejným zdravím MUDr. Barbora Straka, Ph.D. Více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 18.04.2024 17:10 - 18:50 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 25.04.2024 17:10 - 18:50 practicals Priority pacientů v závěru života PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 02.05.2024 17:10 - 18:50 practicals Handikepovaní pacienti a komunikace RNDr. Mgr. Stanislav Palša, Ph.D. Více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 09.05.2024 17:10 - 18:50 practicals Altruismus a další morální intuice v klinickém rozhodování Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. Více informací naleznete v Moodle u příslušného předmětu.
Thu 16.05.2024 17:10 - 18:50 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Thu 23.05.2024 17:10 - 18:50 practicals nerealizuje se. Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html