SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bietics and psychology I. - D1101461
Title: Bioetika a psychologie I.
Guaranteed by: Department of Medical Ethics and Humanities (13-711)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:28/0, C [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Classification: Philosophy > External Subjects
Is pre-requisite for: D1102461, D1104461
Is interchangeable with: D1101462
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi předměty profilujícího základu. Jeho absolvováním student získá znalosti a dovednosti v oblasti bioetiky a psychologie ve zdravotnictví, které jsou nezbytným předpokladem pro další úspěšné studium ve vyšších ročnících. Holistický přístup k pacientovi ve snaze usilovat o jeho zdraví zahrnuje kromě somatické dimenze také další dimenze (např. psychickou, sociální, etickou), na které je tento předmět zaměřen. V rámci psychické dimenze budou studenti uvedeni do obecné (např. základní psychické fenomény), klinické psychologie (např. poruchy emocí a chování), psychologie osobnosti (např. intersubjektivní rozdíly v rámci strukturace osobnosti) a psychosomatiky. V rámci sociální a etické dimenze se studenti seznámí zejména se základními dilematy týkající se života jedince (např. narození, smrt, alokace zdrojů, darování orgánů) a s právními a etickými standardy při poskytování zdravotní péče (např. informovaný souhlas, institut předběžných přání, principy lékařské etiky). V tomto předmětu se klade zvýšený důraz na přihlížení ke všem dimenzím (tj. somatická, psychická, sociální, etická) najednou prostřednictvím kritické práce s eticky spornými kazuistikami získanými z českého zdravotnictví. Na pacienta zaměřená péče (Patient Centred Care) představuje posun v poskytování zdravotní péče, kdy by zdravotníci měli brát významný zřetel na potřeby svých pacientů. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí s psychosociálními potřebami pacientů včetně jejich rodinných systémů. Tyto potřeby se formují a vyvíjejí s ohledem na sociodemografická kritéria (např. věk, pohlaví, náboženství, etnikum), psychosociální vývoj (např. dětství, stáří, gender) či hodnotový systém (např. normativní etika, platná legislativa). U lékařů ke zmiňovanému vývoji ještě přistupuje maxima poskytovat zdravotní péči lege artis (např. informovaný souhlas, předběžná přání, etický kodex) ve snaze identifikovat a formulovat potřeby svých pacientů v souladu s principy lékařské etiky nonmaleficence, beneficence, autonomie a spravedlnost). Cílem je společné vytvoření plánu léčby pacienta při maximální snaze vyhovět potřebám pacienta (ví nejlépe, co chce) a při zachování všech standardů pro poskytování zdravotní péče (lékař by měl vědět nejlépe, jak toho dosáhnout). Tohoto cíle se nejsnáze dosahuje v rámci excelentního vztahu mezi lékařem a pacientem (např. důvěra, empatie, uvádění pravdivých informací).
Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (12.10.2023)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu v LS:

Důraz je kladen na hlubší porozumění základních (bio)etických problémů formou diskuzí, kde často zaznívají odlišné názory. Studenti se učí kultivovat své názory i uvádět vhodné argumentační postupy, se kterými by již měli mít zkušenost ze psaní svých esejů. Dochází tak k vzájemnému obohacení, kdy v diskuzích mohou studenti představit myšlenky podepřené četbou relevantních zdrojů a tyto dále diskutovat s ostatními. Vyučující jsou pak garanty a moderátory těchto diskuzí ze základních oblastí bioetiky. Pro úspěšné zakončení si studenti vybírají jeden z povinných klasických etických textů zejména na představované základní oblasti bioetiky a k těmto textům si mohou zvolit ještě další zdroj dle svého uvážení (je možné si vybrat i umělecké dílo, pokud si to student dokáže obhájit). Zkoušející dbají na to, aby studenti dokázali funkčně představit tyto klasické etické texty včetně použité argumentace.

Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (12.10.2023)
Course completion requirements - Czech

Další pokyny a informace k předmětu naleznete v Moodlu u příslušného předmětu.

Být proaktivní, poctivý/á a svědomitý/á.

Účast na seminářích (1 povolená absence, v případě 2 absencí náhradní esej z tématu ze zmeškané výuky).

Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (13.10.2023)
Literature - Czech

AYERS, Susan a Richard DE VISSER. Psychologie v medicíně. Praha: Grada, 2015. Psyché. ISBN 978-80-247-5230-3.

BEAUCHAMP, Tom L. a James Franklin CHILDRESS. Principles of biomedical ethics. Seventh edition. New York: Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0-19-992458-5.

DOLEŽAL, Adam. Eutanazie a rozhodnutí na konci života: právní aspekty. Praha: Academia, 2017. Právo - etika - společnost. ISBN 978-80-200-2687-3.

HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. Čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Galén, [2015]. ISBN 978-80-7492-204-6.

KUHSE, Helga a Peter SINGER. A companion to bioethics. 2nd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, c2009. Blackwell companions to philosophy. ISBN 978-1-4051-6331-6.

PENCE, Gregory E. Classic cases in medical ethics: accounts of cases that have shaped medical ethics, with philosophical, legal, and historical backgrounds. 4th ed. Boston: McGraw Hill, ©2004. xviii, 470 s. ISBN 0-07-282935-4.

PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Kontroverze v současné medicíně. Praha: Mladá fronta, 2016. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-204-4360-1.

RAUDENSKÁ, Jaroslava a Alena JAVŮRKOVÁ. Lékařská psychologie ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2011. Psyché. ISBN 978-80-247-2223-8.

VÁCHA, Marek Orko, Radana KÖNIGOVÁ a Miloš MAUER. Základy moderní lékařské etiky. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-780-0.

VAUGHN, Lewis. Bioethics: principles, issues, and cases. New York: Oxford University Press, 2010. x, 686 s. ISBN 978-0-19-518282-8.

Last update: Procházka Zdeněk (04.09.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zkoušení bude probíhat na konci letního semestru:

Pro úspěšné zakončení si studenti vybírají jeden z povinných klasických etických textů zejména na představované základní oblasti bioetiky a k těmto textům si mohou zvolit ještě další zdroj dle svého uvážení (je možné si vybrat i umělecké dílo, pokud si to student dokáže obhájit). Zkoušející dbají na to, aby studenti dokázali funkčně představit tyto klasické etické texty včetně použité argumentace.

Seznam povinných textů bude upřesněn na začátku letního semestru.

Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (12.10.2023)
Syllabus - Czech

st 4.10. – IMATRIKULACE

st 11.10. – Úvod do normativní etiky (dr. Zielina)

st 18.10. – Lidský život jako příběh (dr. Strobachová)

st 25.10. – Psychosociální intervenční služba – první psychická pomoc zdravotníkům i rodinám pacientů (Mgr. Řezníčková)

st 1.11. – Bioetika a principialismus (dr. Doležal)

st 8.11. – Psycho-spirituální péče v nemocnici Motol (dr. Formánek)

st 15.11. – Mozek, etika a svobodná vůle (prof. Komárek)

st 22.11. – Má medicína gender? (doc. Šmídová)

st 29.11. – Sdílené rozhodování (doc. Šimek)

st 6.12. – Humor jako nástroj komunikace (BcA. Houdek, Mgr. Strnadová)

st 13.12. – Sdělování špatné zprávy (dr. Loučka)

st 20.12. – Principy a indikace systemické terapie (dr. Masner)

st 3.1. 2024 – Psychosomatika v ordinaci praktického lékaře (dr. Masner)

st 10.1. 2024 – Úvod do paliativní medicíny (dr. Hrdličková)

Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (12.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html