SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Biophysics - D1101332
Title: Biofyzika
Guaranteed by: Department of Biophysics (13-714)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:28/28, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Classification: Medicine > Basic Sciences
Is pre-requisite for: D1103338
Annotation -
Physical background of biological processes. Interaction of physical fields and ionizing radiation with organism. Basic medical instruments.
Last update: Tejral Gracian, Mgr., Ph.D. (30.09.2021)
Aim of the course - Czech

Hlavním cílem předmětu Biofyzika pro zimní semestr 1. ročníku magisterského studijního programu všeobecné lékařství je seznámit studenty se základními principy lékařské biofyziky s důrazem na biofyzikálními principy diagnostických a terapeutických metod. V souladu s tím jsou i praktická cvičení zaměřena na získání prvních zkušeností s prací s přístroji využívanými v lékařské diagnostice a se zpracováním získaných výsledků. Studenti jsou rovněž seznámeni se zásadami zpracování a prezentace vlastních poznatků, a to formou seminární práce na zvolené biofyzikální téma a její prezentace.

Last update: Tejral Gracian, Mgr., Ph.D. (02.09.2022)
Course completion requirements - Czech

 • Zápočet — Požadavky k zápočtu:
  • Presence na cvičeních
  • Vypracování praktický úloh
  • Zápočtový test

 • Zkouška — Průběh zkoušky:
  • Všeobecný test (Multiple choice test)
  • Zodpovězení dvou specifických témat (1. termín písemně, 2. termín písemně nebo ústně, 3. termín ústně)

Last update: Tejral Gracian, Mgr., Ph.D. (02.09.2022)
Literature - Czech

 1. NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 2. vydání, zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0209-9.
 2. AMLER, Evžen, Tomáš BLAŽEK a Jindřiška HEŘMANSKÁ. Praktické úlohy z biofyziky. I. 1. vydání. Praha: Ústav biofyziky 2. lékařské fakulty UK, 2006.
 3. HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2001. ISBN 978-80-902896-1-1.
 4. ALBERTS, Bruce, ed. Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky. 2. vydání. Ústí nad Labem: Espero, 2006. ISBN 978-80-902906-2-4.
 5. BENEŠ, Jiří, Daniel JIRAK a Frantisek VITEK. Základy lékařské fyziky. 4. vydáni. Praha: Karolinium, 2015. ISBN 978-80-246-2671-0.
 6. AMLER, Evžen. Lékařské textilie. 1. díl. Praha: Ústav experimentální medicíny AV, 2008.
 7. Studijní materiály předmětu v systému Moodle

Last update: Tejral Gracian, Mgr., Ph.D. (30.09.2021)
Requirements to the exam - Czech

Získání zápočtu z praktických cvičení a znalosti v rozsahu přednášek a zkouškových otázek.

Last update: Tejral Gracian, Mgr., Ph.D. (02.09.2022)
Syllabus - Czech

 1. Fyzikální jednotky a jejich soustavy; převody jednotek
 2. Biomechanika a biomechanické vlastnosti tkání
 3. Funkční a biomechanické vlastnosti pojivových tkání (sval, vazy, chrupavka, kost, kloub)
 4. Harmonický oscilátor (kinematika, dynamika, energie; Hookův zákon)
 5. Mechanika pevných těles (elastické vlastnosti látek, modul pružnosti a jeho průběh)
 6. Biomechanika krevního oběhu (srdce, cévy, krev, proudění krve, krevní oběh)
 7. Ideální kapalina, Bernoulliho rovnice, rovnice kontinuity
 8. Reálné kapaliny a krevní oběh (hydrodynamika krevního oběhu, proudění krve)
 9. Viskozita kapalin a krve (laminární tok, Poiseuilův zákon, faktory ovlivňující viskozitu, metody měření)
 10. Krevní tlak a metody jeho měření
 11. Difúze, osmóza, hemodialýza (Fickovy zákony)
 12. Fourierova transformace fyzikálních veličin
 13. Mechanické vlnění, podélné a příčné vlnění
 14. Princip šíření zvuku, rychlost šíření zvuku, akustická rychlost, akustický tlak
 15. Akustická impedance, intenzita zvuku, hladina intenzity zvuku, vnímání intenzity
 16. Barva zvuku, výška zvuku
 17. Jednotky používané ve fyziologické akustice
 18. Biofyzika sluchového aparátu
 19. Audiogram, sluchové pole (práh slyšitelnosti a bolesti)
 20. Vyšetřovací metody sluchu, principy korekce sluchových vad
 21. Infrazvuk, ultrazvuk; zdroje a účinky
 22. Principy diagnostického a terapeutického užití ultrazvuku
 23. Šíření ultrazvuku v organismu, chování na rozhraní
 24. Ultrazvukové vyšetřovací metody
 25. Dopplerovská sonografie
 26. Možná rizika sonografického vyšetření
 27. Rázové vlny, princip litotripse extrakorporální rázovou vlnou
 28. Elektrostatická interakce, elektrostatické pole, částice v elektrostatickém poli, princip superposice, iontová vazba
 29. Elektrické napětí, elektrický proud, elektrická energie, práce a výkon
 30. Účinky elektrického a magnetického pole na organismus
 31. Magnetické pole a srovnání magnetického pole s elektrickým
 32. Účinky elektřiny na živý organismus; iontoforéza a galvanizace, elektroléčba, elektrostimulace, vysokofrekvenční elektrochirurgie
 33. Interakce elektromagnetických polí s živou hmotou; magnetoterapie
 34. Nukleární magnetická rezonance; princip, použití a výhody metody
 35. Magnetická potenciální energie
 36. Postupný vznik MR obrazu
 37. MR a signály různých tkání, kontrastní látky
 38. Světlo a optika - definice pojmů
 39. Spektrum elektromagnetického vlnění a jeho pásma
 40. Šíření světla prostředím, transmise, absorpce, reflexe
 41. Kvantová optika, fotony, absorpční a emisní spektra
 42. Zrcadla a čočky
 43. Lupa a meze rozlišení, princip optické mikroskopie, teleskopy, světlovody
 44. Zdroje a detektory světla, oko
 45. Oko jako optická soustava - fyzikální charakteristiky
 46. Optické vady oka, korekce očních vad
 47. Detektory světla, oko jako detektor světla, biofyzika vidění
 48. Barva světla, její vnímání, citlivost, fotometrie
 49. Infračervené a ultrafialové záření
 50. Stavba atomu
 51. Druhy ionizujícího záření, jejich vznik
 52. Typy a základy kinetiky radioaktivních proměn
 53. RTG záření, vznik, vlastnosti a využití
 54. Spektrum rentgenového zdroje a možnosti jeho modifikace
 55. Přirozené a umělé zdroje ionizujícího záření
 56. Základní principy interakce záření s prostředím
 57. Interakce elektromagnetického záření s látkou
 58. Interakce přímo ionizujícího záření s látkou
 59. Detektory ionizujícího záření, princip funkce a využití v medicíně
 60. Dozimetrie a ochrana před ionizujícím zářením
 61. Biologické účinky ionizujícího záření, použití radionuklidů v medicíně
 62. Termodynamický systém, stavové veličiny; vnitřní energie, teplo, práce
 63. První věta termodynamická
 64. Druhá věta termodynamická (ekvivalentní formulace)
 65. Předávání tepla vedením, prouděním a zářením
 66. Entropie v živých organismech
 67. Termometrie, termografie, typy teploměrů obecně, lékařské teploměry
 68. Tepelná pohoda organismu, regulace teploty v organismu, vliv tepelného záření okolního prostředí, vliv vlhkosti a proudění vzduchu
 69. Působení nižších a vyšších teplot na organismus, využití v medicíně, hypertermie a kryoterapie
 70. Biofyzikální princip přeměny energií v mitochondriální membráně
 71. Biofyzikální podstata tvorby ATP ATP-syntázou
 72. Struktura biologické membrány a membránová fluidita
 73. Biofyzikální podstata transportu v membránách
 74. Cytoskeleton a jeho dynamika
 75. Střední filamenta, mikrotubuly, aktinová filamenta
 76. Fyzikální základy buněčného pohybu
 77. Molekulární motory
 78. Iontové kanály
 79. Klíčové faktory pro buněčnou organizaci tkání
 80. Tkáně - pojivové, epitelové, svalové, nervové
 81. Struktura a stabilita pojivové tkáně
 82. Biofyzikální vlastnosti spojů epitelů
 83. Biofyzika svalové práce (svalový stah)
 84. Nervové tkáně - membránový potenciál
 85. Nervové tkáně - akční potenciál, podstata jeho šíření
 86. Laser - princip, charakteristika a vlastnosti paprsku
 87. Laserové zdroje
 88. Využití laserového záření a aplikace laserů v medicíně
 89. Cytotometrie (průtoková cytometrie, FACS)
 90. Infračervená spektroskopie
 91. Ramanova spektroskopie
 92. Hmotnostní spektroskopie a plynová chromatografie
 93. Užití jednotlivých principů optiky v medicíně
 94. Principy endoskopie
 95. Optická mikroskopie (mikroskop pro procházející a dopadající světlo, fázový kontrast, polarizační mikroskop, fluorescenční mikroskop, interferenční mikroskop)
 96. Elektronová mikroskopie
 97. Fluorescenční spektroskopie ("steady state" spektroskopie, zhášení fluorescence, doby života excitovaného stavu, polarizace fluorescence, fluorofory)
 98. Mikroskopie skenovací sondou
 99. Principy zobrazovacích metod využívajících neionizující záření resp. vlnění (sonografie, termografie, MRI)
 100. Principy zobrazovacích metod využívajících ionizující záření (RTG, PET, SPECT, CT)
 101. Hybridní zobrazovací metody a jejich výhody
 102. Ionizující záření v terapii, radioterapeutické techniky
 103. Pojem biosignálu a jeho význam
 104. Biosignály neelektrické povahy, převodníky neelektrických veličin
 105. Elektrické projevy organismů a jejich subsystémů
 106. Elektrody; artefakty
 107. Nativní záznam, provokace a stimulace
 108. Zpracování a analýza biosignálů; pojem kanálu
 109. Diferenciální zesilovače a zapojení jejich vstupů
 110. Elektrokardiografie
 111. Elektroencefalografie
 112. Kardiostimulátor, defibrilátor, elektrokonvulzivní terapie
 113. Základní princip tkáňového inženýrství
 114. Postup při přípravě arteficiálních tkání
 115. Tkáňové inženýrství chrupavky - důvody vzniku a rozvoje
 116. Řízené uvolňování léčiv
 117. Liposomy, jejich vlastnosti, příprava
 118. Použití liposomů ve tkáňovém inženýrství pro řízené dodávání bioaktivních látek

Last update: Tejral Gracian, Mgr., Ph.D. (02.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html