SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Nursing Care of patients in acute and critical states - D0905003
Title: Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů
Guaranteed by: Department of Nursing (13-342)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/6, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.
Pre-requisite : D0903001, D0903003, D0904002, D0904005
Annotation - Czech
Předmět je koncipován jako teoreticko praktický celek. Seznamuje s klinickými stavy, které mohou bezprostředně ohrozit život člověka a s nimiž se nelékaři setkávají ve všech oblastech ošetřovatelské péče. Seznamuje s adekvátní ošetřovatelskou péčí o pacienty na pracovištích resuscitační a intenzivní péče a se základy anestezie. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky.
Last update: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (26.11.2017)
Aim of the course - Czech
Cíle:
  • pochopit problematiku intenzivní péče v teorii i praktických dovednostech
  • získat vědomosti a dovednosti v péči o dýchací cesty a krevní oběh
  • pochopit základy resuscitace
  • umět samostatně poskytnout neodkladnou péči dětem a dospělým
  • naučit se spolupráci v rámci multidisciplinárního týmu na úseku resuscitační a intenzivní péče
  • získat vědomosti pro poskytování specializovaných úkonů

Last update: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (26.11.2017)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou pro udělení zápočtu je 90% účast na kontaktní výuce (nemoc se omlouvá automaticky), úspěšné vyplnění zápočtového testu (90 % správných odpovědí) a vypracování seminární práce na téma zadané vyučujícím. Zkouška je ústní a pokrývá celý rozsah vyučované problematiky.

Last update: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (04.10.2020)
Literature - Czech
Základní studijní literatura – povinná:
BARASH, Paul G., Bruce F. CULLEN a Robert K. STOELTING. Klinická anesteziologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4053-9.

BARTŮNĚK, Petr, Dana JURÁSKOVÁ, Jana HECZKOVÁ a Daniel NALOS, ed. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4343-1.

DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 3., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, c2014. Jessenius. ISBN 978-80-7345-397-8.

HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. ISBN 80-7013-291-4.

HERDMAN, T. Heather a Shigemi KAMITSURU, ed. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace Přeložila Pavla KUDLOVÁ. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-5412-3.

CHARVÁT, Jiří. Žilní vstupy: dlouhodobé a střednědobé. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5621-9.

KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1830-9.

JINDROVÁ, Barbora, Martin STŘÍTESKÝ a Jan KUNSTÝŘ. Praktické postupy v anestezii. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5612-7.

LEJSEK, Jan. První pomoc. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-802-4620-909.

MÁLEK, Jiří. Praktická anesteziologie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5632-5.

POKORNÁ, Andrea a Romana MRÁZOVÁ. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada, 2012. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3371-5.

STREITOVÁ, Dana a Renáta ZOUBKOVÁ. Septické stavy v intenzivní péči: ošetřovatelská péče. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-5215-0.

TOMOVÁ, Šárka a Jana KŘIVKOVÁ. Komunikace s pacientem v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-0064-4.

VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: speciální část. Praha: Grada, 2013. Sestra (Grada). ISBN 9788024734200.

VYTEJČKOVÁ, Renata, Petra SEDLÁŘOVÁ, Vlasta WIRTHOVÁ, Iva OTRADOVCOVÁ a Lucie KUBÁTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III: speciální část. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3421-7.

ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024744346.

ŠEVČÍK, Pavel a Martin MATĚJOVIČ, ed. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 978-80-7492-066-0.

Základní studijní literatura – doporučená:
KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc II: pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. Sestra (Grada). ISBN 978-802-4742-007.

SCHINDLER, Jiří. Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. Sestra (Grada). ISBN 978-802-4747-712.

ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana. Farmakoterapie bolesti. Praha: Maxdorf, 2016. Jessenius. ISBN 978-80-7345-466-1

TUČEK, Milan. Hygiena a epidemiologie. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-802-4620-251.

Last update: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (26.11.2017)
Requirements to the exam - Czech

Podmínkou pro vykonání zkoušky je získání zápočtu (viz podmínky pro ukončení předmětu).

Zkouška je ústní a pokrývá celý rozsah vyučované problematiky.

Last update: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (04.10.2020)
Syllabus - Czech
Obsahové zaměření přednášek a seminářů

Přednášky:
Úvod do problematiky intenzivní medicíny

Ošetřovatelská péče, ošetřovatelský proces, metody a standardy ošetřovatelské péče

Organizace práce a náplň činnosti na resuscitačním oddělení a JIP, hygienický režim a prevence nozokomiálních nákaz

Základní monitorace a sledování, sledování nemocného přímým pozorováním a pomocí přístrojů, vedení dokumentace, komplementární vyšetření

Příjem, překlad, propuštění, úmrtí, příjem kriticky nemocného, nemocný bez totožnosti, zvláštnosti překladu, úmrtí z hlediska transplantologie, kontakt s rodinnými příslušníky

Speciální hygienická péče, péče o kůži, vlasy, vousy, nehty, uši, oči, dutinu ústní a nosní, o permanentní močový katétr, vyprazdňování, prevence proleženin, opruzenin, ohřívání, ochlazování nemocných, péče o hojící i nehojící se rány a stomie

Infúzoterapie, bakteriální filtry, víceramenné podávání infuzních roztoků, sledování bilancí tekutin, prevence katetrových sepsí a dalších komplikací, aplikace vasoaktivních látek, zásady aplikace, komplikace

Endotracheální intubace, indikace, farmakologie při intubaci, příprava pomůcek, přístrojů, instrumentace při intubaci nosem a ústy, urgentní tracheální intubace, obtížná intubace, dekanylace, reintubace

Tracheotomie, indikace, příprava instrumentaria, příprava, asistence sestry ošetřování pacienta s tracheostomií, výměna tracheostomické kanyly, úkoly sestry při dekanylaci

Kyslíková inhalační terapie, příprava a aplikace různých způsobů kyslíkové léčby, PEEP, CPAP, hyperbaroxie, specifika podávání kyslíku fyziologickými cestami, tracheotomickou kanylou, zajištění průchodnosti dýchacích cest bez pomůcek

Toaleta dýchacích cest, odsávání z endotracheální a tracheostomické kanyly, zásady, asistence při bronchoskopickém odsávání, zvlhčování vdechované směsi, mobilizace sekretu, aerosolová léčba, poloha nemocného, aktivní pomoc při odkašlávání, dechová rehabilitace

Umělá plicní ventilace, typy ventilátorů, příprava ventilátoru k použití, ventilační parametry a úkoly sestry, ošetřovatelská péče na UPV, sledování ventilačních parametrů, zvlhčování ventilační směsi, dechová RHB, odpojování nemocného od ventilátoru, filtry, komplikace UPV, uspokojování biopsychosociálních potřeb nemocných

Periferní žilní přístupy, různé zajištění přístupu do periferního řečiště, zavádění periferních katétrů zásady při zavádění, ošetřování a rušení kanyl, centrální žilní přístupy, zajištění přístupu do centrálního žilního řečiště, příprava pomůcek, příprava, asistence, ošetřování, rušení centrálních žilních katétrů

Arteriální kanylace, indikace, místa kanylace, postup, úkoly sestry, ošetření po výkonu, přetlakové vaky, úkoly sestry při měření invazivního krevního tlaku

Umělá výživa, enterální a parenterální výživa, příprava výživy, prevence komplikací, zásady aplikace jednotlivých typů výživy

Anesteziologie – náplň, definice, základní předpoklady pro podání bezpečné anestézie, sledování a péče o nemocného v celkové anestezii, prevence rizik, tepelný komfort, celková anestezie - anesteziologický přístroj, příprava nemocného k celkové anestezii, úvod do anestezie – rizika z pohledu sestry, základní anestetika

Regionální anestezie – problematika, příprava nemocného, instrumentování, zvláštnosti přípravy

Anestezie u neodkladných výkonů

Péče po anestezii – sledování, předání nemocného, transport na oddělení, komplikace po anestezii z pohledu sestry

Semináře:
Rehabilitace na resuscitačním oddělení a JIP - aktivní a pasivní RHB, polohování nemocného, výchovná RHB

Monitorace nitrolebního tlaku, indikace, povinnosti sestry při zavádění a monitoraci, příprava pomůcek, příprava nemocného

Punkce hrudníku, příprava pomůcek, polohování nemocného k výkonu, asistence lékaři, úkoly sestry po výkonu

Drenáž hrudníku, příprava drenáže dle Bülaua, různé systémy sání, příprava nemocného a pomůcek, asistence lékaři během výkonu, úkoly sestry u nemocného s hrudní drenáží a při zrušení drenáže, velikost sání, komplikace

Hemodialýza a hemodiafiltrace, příprava přístroje, napojení nemocného, laboratorní parametry, kritéria zahájení a ukončení dialýzy

Intraaortální balonková kontrapulzace, indikace, příprava instrumentaria, asistence sestry při zavádění balonkového katétru, kritéria zrušení kontrapulzace, ošetřovatelská péče o nemocného

Defibrilace, příprava defibrilátoru, úkoly sestry před, při a po defibrilaci, příprava a zajištění nemocného při defibrilaci, indikace defibrilace, zajištění bezpečnosti při manipulaci s defibrilátorem

Kardioverze, indikace, příprava pomůcek a defibrilátoru, příprava a asistence během výkonu, sledování a ošetření nemocného po výkonu

Kardiostimulace, indikace, úkoly sestry při neodkladné kardiostimulaci, příprava a asistence při zavádění elektrody, ošetřování nemocného s dočasnou kardiostimulací, režimy kardiostimulátoru

Last update: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (26.11.2017)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html