SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Nursing Care for seniors - D0904006
Title: Ošetřovatelská péče o seniory
Guaranteed by: Department of Internal Medicine (13-341)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/6, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
MUDr. Martina Nováková
Pre-requisite : D09010001, D09010002, D09010003, D09010018, D09020006, D09020007, D09020008, D09020009, D09020023
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje studenty s involučními změnami, zdravotním stavem a onemocněními ve vyšším věku z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb seniorů změněných v souvislosti s onemocněním. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb lidí vyšších věkových skupin a způsob jejich uspokojování, včetně odlišnosti multidisciplinární péče o seniory v oblasti ambulantních a lůžkových zdravotních služeb.
Last update: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
Aim of the course - Czech
Cíle:
 • Pochopit souvislosti prodlužování lidského věku a potřebu společenské podpory při zajišťování péče a pomoci seniorům, zajištění kontinuity zdravotní a sociální péče
 • Porozumět odlišnostem péče o individuální potřeby seniorů v rámci systému primární, sekundární a terciární zdravotnické péče
 • Naučit se základům hodnocení (posuzování) aktuálního zdravotního stavu seniora
 • Naučit se ošetřovatelské péči o seniora ve zdraví i nemoci metodou ošetřovatelského procesu
 • Naučit se cílené edukaci seniora, rodiny/osob, které o něj pečují

Last update: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
Course completion requirements - Czech

Docházka, písemný test.

Last update: PALACKAJ (28.11.2017)
Literature - Czech
Základní studijní literatura:
Topinková,E.: Geriatrie pro praktického lékaře. Praha: Grada Publishing,1995

Kalvach, Z.: Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů. Praha: UK, 1993

Pacovský, V.: Geriatrie, Praha: Scientia Medica, 1994

Venglářová, M. Problematické situace v péči o seniory. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 96 s. ISBN 978-80-247-2170-5

Klevetová D., Dlabačová I. Motivační prvky při práci se seniory. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 208 s. ISBN 978-80-247-2169-9

Haškovcová H.: České ošetřovatelství 10 - Manuálek sociální gerontologie

Ševčík P. a kol.: Bolest a možnosti její kontroly, IDV Brno

Jedlička V. a kol.: Praktická gerontologie, IDV Brno

Holmerová, I., Jurašková, B., Zikmundová, K: Vybrané kapitoly z gerontologie, ČALS, 2003

Last update: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
Requirements to the exam - Czech

1. Vysvětli faktory posuzování stavu výživy.

2. Uveď možné způsoby výživy.

3. Kdy se hodnotí populace jako stará, kolik musí mít obyvatel nad 65 let?

4. Co znamená v geriatrii 5I?

5. Co je dekubitus?

6. Vyjmenuj rizika vzniku dekubitů.

7. Jaká je prevence vzniku dekubitů?

8. Vyjmenuj druhy debredementu v péči o rány?

9. Jaký je normální krevní tlak u 80ti letého pacienta?

10. Co nepatří mezi příznaky geriatrické křehkosti?

11. Co je kontraundikací pro léčbu infarktu myokardu trmbolýzou?

12. Co nepatří k příznakům deliria?

13. Co nepatří k projevům ischemické choroby dolních končeti?

14. Vyjmenuj druhy inkontinence?

15. Co patří k rizikům imobility?

16. Význam pasivního cvičení?

17. Co je Bartelův test a jak se hodnotí?

18. Hodnocení bolesti u geriatrického pacienta.

19. Jaké jsou příčiny pádu?

20. Jaký je optimální příjem tekutin u geriatrického pacienta?

21. Co je paradoxní ischurie?

22. Co je dysfagie?

23. Jaké je riziko chronické léčby anti revmatika a kortikoidy u geriatrických pacientů?

Last update: PALACKAJ (28.11.2017)
Syllabus - Czech
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
 • Úvod do geriatrie - demografie, stáří, hodnocení stáří,geriatrie - gerontologie, současné trendy v prodlužování života
 • Morbidita, mortalita,nejčastější onemocnění u seniorů ,zásady geriatrické péče , rizikové skupiny seniorů
 • Aktivní stárnutí- zdravé stáří, prevence obecně, sekundární a terciární péče s ohledem na seniory
 • Organizace zdravotní a sociální péče - možnosti a potřeby seniorů, práva seniorů
 • Klinické stavy poruchy vnímání, paměti, nálady
 • Umírání - charta umírajících, role zdravotníka , možnosti duchovní podpory nejčastější ošetřovatelské diagnózy
 • Ošetřovatelská péče nemocných s poruchami výživy a příjmem tekutin
 • Ošetřovatelská péče o nemocného s poruchou dýchání, srdeční činnosti
 • Ošetřovatelské péče o nemocného se sníženou hybností , imobilizační syndrom , pády
 • Ošetřovatelská péče o nemocné s poruchou vyprazdňování
 • Paliativní péče v geriatrii - terminální stavy

Last update: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html