SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Nursing Care of patients in neurology - D0904005
Title: Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii
Guaranteed by: Department of Neurology (13-442)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:8/6, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
Pre-requisite : D09010001, D09010002, D09010003, D09020006, D09020007, D09020008, D09020009, D09020023
Is pre-requisite for: D0905003, D0905005, D0905004
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněními, které postihují nervový systém a které výrazně ovlivňují kvalitu života člověka. Informuje rovněž o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuálni péče v oblasti různých forem zdravotní péče.
Last update: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
Aim of the course - Czech
Cíle:
 • Seznámit se základními údaji o zaměření neurologie. Nabídnout stručný přehled informací o nejdůležitějších chorobách nervového systému v dětském a dospělém věku, jimiž se klinické neurovědní obory zabývají. Seznámit se základní neurologickou terminologii, semiologií a syndromologií.
 • Informovat o základních i moderních diagnostických postupech důležitých pro klinickou neurologii a spolupracující obory. Seznámit s hlavními indikacemi a typy pomocných vyšetřovacích metod s přihlédnutím na jejich dostupnost a přínos.
 • Seznámit se specifikami vyšetření v dětském i dospělém věku.Seznámit se základními léčebnými postupy využívanými u dětských i dospělých pacientů trpících chorobami nervového i myoskeletálního aparátu. Věnovat se i problematice neuropsychiatrického pomezí.
 • Stručně informovat o psychologicko-sociální a ekonomické problematice nejdůležitějších chorob, jimiž se neurologie zabývá.

Last update: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
Course completion requirements - Czech

Předmět je ukončen zápočten. Podmínkou k udělení zápočtu je absolvování 90% výuky.

Last update: Ulovcová Helena (23.11.2017)
Literature - Czech
Doporučená studijní literatura:
S. Káš, J. Országh: Neurologie pro 4. ročník středních zdravotních škol. Scientia Medica, Praha 1999

P. Jedlička, P. Bočan: Neurologie pro střední zdravotní školy. Medprint, Praha, 1993

S. Káš a kol.: Neurologie pro praktické lékaře. Scientia Medica , Praha 1999

Z. Ambler a spol.: Neurologie. Učebnice pro studenty lékařských fakult. Universita Karlova

V.Komárek, Zumrová a kol.: Dětská neurologie - vybrané kapitoly, nakladat. Galén, 2. vydání, 2008

Last update: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška je ústní, student si vylosuje 2 otázky, pro úspěšné vykonání zkoušky nesmí být žádná z dílčích otázek hodnocena "nedostatečně".

Last update: Ulovcová Helena (23.11.2017)
Syllabus - Czech
Obsahové zaměření:
Přednášky:
Základní tématické okruhy, které budou přednášeny s přihlédnutím ke specifice dětského a dospělého věku.

Zaměření přednášek z neurologie dospělých:
 • Úvod do problematiky klinických neurověd, organizace péče v neurologii, mezioborové vztahy, úvod do neurologické terminologie, základní pojmy, základní symptomy, syndromy v neurologii.
 • Základy neurologické propedeutiky a neurologického vyšetření.
 • Náhlé neurologické příhody - CMP.
 • Záchvatová onemocnění - epileptická a neepileptická, poruchy vědomí.
 • Úrazy nervového, opěrného i myoskeletálního systému.
 • Nádorová onemocnění nervového systému
 • Vertebrogenní onemocnění.
 • Nemoci myoskeletálního systému.
 • Zánětlivá, infekční a demyelinizační onemocnění nervového, opěrného i myoskeletálního systému.
 • Metabolická a toxická onemocnění NS - problematika ošetřovatelská, prevence

Zaměření přednášek z dětské neurologie:

 • Neurologické vyšetření dětského pacienta
 • DMO a perinatální postižení nervové soustavy, vrozené anomálie nervové soustavy.
 • Neurovývojová onemocnění včetně autismu.
 • Nádorová onemocnění nervového systému - dětského věku.
 • Neuromuskulární onemocnění, neurodegenerativní, neurogenetická a neurometabolická onemocnění.
 • Záchvatová onemocnění - epileptická a neepileptická, poruchy vědomí.
 • Akutní stavy u dětských neurologicky nemocných pacientů.
 • Úrazy a záněty centrálního nervového systému v dětském věku.

Semináře:

 • Praktický úvod do neurologického vyšetření. Základy klinického vyšetření opěrného a pohybového systému, kasuistiky z myoskeletální medicíny. Neurologické vyšetření dítěte včetně vyšetření vývojového. Psychomotorický vývoj dítěte, diagnostické a terapeutické postupy u psychomotorické retardace. Pomocná vyšetření v klinické neurologii - EEG, EMG, evokované potenciály, vyšetření moku. Vyšetřovací metody s v dětském věku a v dospělosti - EEG, EMG, evokované potenciály. Pomocná vyšetření v klinické neurologii - invazivní a neinvazivní neurozobrazovací metody včetně ultrazvuku, problematika interpretace při dozrávání centrálního nervového systému a v dospělosti.
 • Cévní příhody mozkové.
 • Bolesti hlavy. Bolestivé stavy.
 • Péče o pacienty s demyelinizačními, zánětlivými a infekčními chorobami chorobami NS.
 • Postižení mozkových a periferních nervů.
 • Urgentní stavy v neurologii - záchvatová onemocnění, bezvědomí, bolestivé stavy, syndrom hypertenze nitrolební a kompresivní syndrom. Urgentní léčebné postupy, klinické nálezy a pomocná vyšetření.
 • Vyšetření a péče o pacienty s nitrolebními expanzivními procesy, syndrom hypertenze nitrolební.
 • Závrativé stavy - vyšetření, přístup.
 • Psychosomatické aspekty chorob NS.
 • Akutní úrazy CNS a periferního nervového systému. Následky úrazů.
 • Poruchy kognitivních a fatických funkcí. Vyšetření a péče o pacienty s demencí a parkinsonským syndromem.
 • Neuromuskulární onemocnění - klinické a neurofyziologické metody. Přínos fyzioterapie.
 • Infekční, metabolická, postižení CNS a NS.
 • Onemocnění periferního nervového systému včet. poúrazových lézí.

Last update: Hubáčková Hedvika (10.12.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html