SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Professional Training in Nursing III - D0903012
Title: Odborná ošetřovatelská praxe III (240 hod.)
Guaranteed by: Department of Nursing (13-342)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/240, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
PhDr. Hana Nikodemová
PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D. et Ph.D.
Pre-requisite : D09010001, D09010002, D09010003, D09010014, D09010016, D09010018, D09010027, D09020006, D09020007, D09020008, D09020009, D09020023, D09020028, D09020029
Interchangeability : D0903017
Is pre-requisite for: D0905011, D0906012, D0906014, D0905015
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Studijní obor připravuje studenty/ky - všeobecné sestry, které budou schopny poskytovat všeobecnou ošetřovatelskou péči dětem a dospívajícím, dospělým i seniorům při akutních a chronických poruchách zdraví, při somatických i psychických obtížích ať už v nemocnicích nebo mimo ně. Všeobecné sestry musí umět chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví jednotlivců a skupin osob; podporovat jejich autonomii a soběstačnost v oblasti tělesných a psychických životních funkcí s přihlédnutím k psychologickým, sociálním, ekonomickým a kulturním odlišnostem způsobu života těchto osob. Pro naplnění tohoto obecného cíle je nezbytně nutné připravit všeobecné sestry na praktickou realizaci ošetřovatelské péče. Délka 1 hodiny praktické výuky je 60 minut. Odborná ošetřovatelská praxe je realizována pod odborným dohledem (přímým vedením) pedagogického pracovníka Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol nebo pod vedením mentora/ky ošetřovatelské praxe – všeobecné sestry (porodní asistentky) zařazené na pracovišti, na kterém odborná ošetřovatelská praxe probíhá pod supervizí pedagogického pracovníka Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol. Klinická a komunitní ošetřovatelská praxe probíhá v zařízeních ambulantní, jednodenní, lůžkové a domácí zdravotní péče a v pobytových zařízeních sociálních služeb.
Last update: Nikodemová Hana, PhDr. (30.09.2019)
Aim of the course - Czech

Klinická a komunitní ošetřovatelská praxe navazuje na obecné cíle vzdělávání v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství, studijním oboru Všeobecná sestra. Umožňuje studentovi/tce aplikovat a propojovat teoretické poznatky a také praktické dovednosti získané při výuce v odborné laboratoři na trenažérech a simulátorech do klinické a komunitní ošetřovatelské praxe s cílem naučit studenta/ku u pacientů/klientů v dětském a v dospělém věku:

 • poskytovat základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu;
 • vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevy jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy);
 • pozorovat, hodnotit a zaznamenávat stav pacienta, sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce pacientů, to je dech, puls, elektrokardiogram, tělesnou teplotu, krevní tlak a další tělesné parametry;
 • zajišťovat herní aktivity dětí;
 • zajišťovat a provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky);
 • provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťovat jejich průchodnost;
 • hodnotit a ošetřovat poruchy celistvosti kůže a chronické rány a ošetřovat stomie, centrální a periferní žilní vstupy;
 • provádět rehabilitační ošetřování, to je zejména polohování, posazování, dechová cvičení a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu hybných a tonusových odchylek, včetně prevence dalších poruch z mobility;
 • provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti;
 • edukovat pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně informační materiály;
 • orientačně hodnotit sociální situaci pacienta, identifikovat potřebnost spolupráce sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkovat pomoc v otázkách sociálních a sociálně-právních;
 • provádět psychickou podporu umírajících a jejich blízkých a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta;
 • připravovat pacienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádět nebo při nich asistovat, zajišťovat ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich;
 • podávat léčivé přípravky s výjimkou nitrožilních injekcí nebo infuzí u novorozenců a dětí do 3 let a s výjimkou radiofarmak;
 • zavádět a udržovat kyslíkovou terapii;
 • provádět screeningová a depistážní vyšetření, odebírat biologický materiál a orientačně hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické;
 • provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů;
 • provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let, pečovat o močové katétry pacientů všech věkových kategorií, včetně výplachů močového měchýře;
 • provádět ošetření tracheostomické kanyly, zavádět nazogastrické sondy pacientům při vědomí starším 10 let, pečovat o ně a aplikovat výživu sondou, případně žaludečními nebo duodenálními stomiemi u pacientů všech věkových kategorií, provádět výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let;
 • asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků a krevních derivátů, ošetřovat pacienta v průběhu aplikace transfuze a ukončovat ji.
Last update: Nikodemová Hana, PhDr. (30.09.2019)
Course completion requirements - Czech

ZÁPOČET:

Podmínky pro ukončení předmětů Odborná ošetřovatelská praxe I. – V. a Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe I. a II. zápočtem jsou stanoveny následovně:

 • 100% účast na praxi v zařízeních uvedených v kapitole č. 2.3 a ve stanoveném hodinovém rozsahu;
 • splnění minimálního počtu provedených výkonů a speciálních ošetřovatelských intervencí stanovených pro daný předmět a úsek studia uvedených v logbooku;
 • vypracování akceptovatelné případové studie – ošetřovatelské kasuistiky;
 • příznivá hodnocení studenta/ky ze všech pracovišť, na kterých je klinická a komunitní ošetřovatelská praxe v daném úseku studia vykonávána;
 • zpracování a předložení autoevaluačního záznamu znalostí a dovedností za příslušný předmět a úsek studia, včetně návrhu na další zlepšování profesních znalostí a dovedností studentem/kou.

Splnění shora uvedených podmínek pro ukončení předmětů Odborná ošetřovatelská praxe I. – V. a Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe I. a II. zápočtem kontroluje pověřený pedagogický pracovník Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol.

Last update: Nikodemová Hana, PhDr. (30.09.2019)
Literature - Czech

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ LITERATURA:

 • JIRKOVSKÝ, Daniel a kol. Ošetřovatelské postupy a intervence: učebnice pro bakalářské a magisterské studium. Vyd. 1. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 411 s. ISBN 978-80-87347-13-3.
 • JIRKOVSKÝ, Daniel et al. Nursing procedures and interventions: textbook for bachelor’s and master’s degree programmes [DVD-ROM]. 1st English ed. Prague: Motol University Hospital, 2014. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-87347-16-4.
 • JIRKOVSKÝ, Daniel. Záznamník výkonů a jiných odborných aktivit pro bakalářský studijní obor Všeobecná sestra: logbook pro kombinovanou formu studia. Vyd. 1. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 167 s. ISBN 978-80-87347-09-6.
 • JIRKOVSKÝ, Daniel. Záznamník výkonů a jiných odborných aktivit pro bakalářský studijní obor Všeobecná sestra: logbook pro prezenční formu studia. Vyd. 1. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 184 s. ISBN 978-80-87347-08-9.
 • MASTILIAKOVÁ, Dagmar. Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika: v moderní ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 192 s. Sestra. ISBN 978-80-247-5376-8.
 • CARPENITO, Lynda Juall. Nursing care plans: transitional patient and family centered care [online]. Sixth edition. Philadelphia, Pennsylavania: Wolters Kluwer Health, 2014, ©2014 [cit. 2017-07-26]. ISBN 978-1-4698-3198-5. Dostupné z: http://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=3418788.
 • Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace ... Herdman, T. Heather, ed. a Kamitsuru, Shigemi, ed. Překlad Pavla Kudlová. Praha: Grada, 2010

Last update: Nikodemová Hana, PhDr. (30.09.2019)
Requirements to the exam - Czech

ZÁPOČET:

Podmínky pro ukončení předmětů Odborná ošetřovatelská praxe I. – VI. a Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe I. a II. zápočtem jsou stanoveny následovně:

 • 100% účast na praxi na určených pracovištích a ve stanoveném hodinovém rozsahu;
 • splnění minimálního počtu provedených výkonů a speciálních ošetřovatelských intervencí stanovených pro daný předmět a úsek studia (viz logbook);
 • vypracování akceptovatelné případové studie – ošetřovatelské kasuistiky;
 • příznivá hodnocení studenta/ky ze všech pracovišť, na kterých je klinická a komunitní ošetřovatelská praxe v daném úseku studia vykonávána;
 • zpracování a předložení autoevaluačního záznamu znalostí a dovedností za příslušný předmět a úsek studia, včetně návrhu na další zlepšování profesních znalostí a dovedností studentem/kou.

Splnění shora uvedených podmínek pro ukončení předmětů Odborná ošetřovatelská praxe I. – VI. a Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe I. a II. zápočtem kontroluje pověřený pedagogický pracovník Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol.

Minimální počty základních ošetřovatelských výkonů a intervencí

Minimální počty provedených výkonů pro jednotlivá pracoviště a úseky studia jsou uvedeny v kapitole 4 logbooku. Student/ka si eviduje výkony za jednotlivá pracoviště na pomocných sčítacích listech provedených výkonů. Informace uvedené na pomocných sčítacích listech potvrzují jednotliví mentoři/ky. Po ukončení praxe na posledním pracovišti, kde byla klinická a komunitní ošetřovatelská praxe v daném úseku studia (semestru) vykonávána, student/ka sečte počty jednotlivých výkonů potvrzených na pomocných sčítacích listech a souhrnný počet výkonů přepíše do tabulky zařazené v logbooku. Mentor/ka z posledního pracoviště součty překontroluje a potvrdí na souhrnném sčítacím listu v logbooku. Pomocné sčítací listy student/ka vkládá do logbooku tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě.

Potvrzení o zvládnutí příslušného výkonu (intervence) a jeho četnosti v průběhu praktické výuky mentorem/kou musí být doloženo nejen faktickým kvalitním zvládnutím výkonu či intervence v souladu s platnými standardními ošetřovatelskými postupy, ale také prokázáním empatie a komunikačních dovedností studenta/ky při realizaci ošetřovatelského výkonu (intervence) a to směrem k pacientům (klientům) a jejich příbuzným, tak i k ostatním členům zdravotnického týmu.

V případě, že není splněna některá z uvedených podmínek, nelze studentovi/ce v logbooku potvrdit splnění ošetřovatelského výkonu nebo intervence. Připomínky mentor/ka uvede v písemném hodnocení studenta/ky a navrhne postup vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu.

Splnění specifických ošetřovatelských výkonů a intervencí

Podmínkou pro řádné ukončení předmětů Odborná ošetřovatelská praxe I. – VI. a Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe je rovněž průběžné plnění specifických ošetřovatelských výkonů a intervencí podle typu klinického nebo komunitního pracoviště, na kterém je praktická výuka realizována.

Požadavky na specifické ošetřovatelské výkony a intervence jsou uvedeny v kapitole č. 4 této publikace a jsou rozděleny podle jednotlivých úseků studia a klinických nebo komunitních pracovišť, na kterých je praktická výuka realizována.

Záznamy o plnění specifických ošetřovatelských výkonů a intervencí potvrzuje mentor/ka přímo do příslušné tabulky v logbooku a to při splnění stejných podmínek, které jsou uvedeny v kapitole 3.1 – Minimální počty základních ošetřovatelských výkonů a intervencí.

Všechny specifické ošetřovatelské výkony a intervence musí být splněny do doby ukončení praktické výuky na zdravotnických pracovištích uvedeného typu, nejpozději však do termínu ukončení výuky v letním semestru 3. ročníku. Specifické ošetřovatelské intervence lze plnit také mimo FN Motol v době Prázdninové odborné ošetřovatelské praxe.

Případové studie

Jednou z podmínek pro udělení zápočtů je vypracování akceptovatelných případových studií – ošetřovatelských kasuistik na zadané téma.

Studenti/ky 1. ročníku v zimním semestru zpracovávají případovou studii zaměřenou na analýzu potřeb zdravého člověka zpracovanou podle funkčních a disfunkčních vzorců zdraví M. Gordon doplněnou o stanovení ošetřovatelských diagnóz (podle dále uvedených pokynů) a cílů péče.

Od letního semestru 1. ročníku studenti/ky zpracovávají v každém semestru jednu případovou studii – ošetřovatelskou kasuistiku popisující ošetřovatelský proces u dětského nebo dospělého pacienta v průběhu jejich klinické nebo komunitní praxe v rámci předmětu Odborná ošetřovatelská praxe II. – VI. a po jedné případové studii – ošetřovatelské kasuistice z předmětu Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe I. a II. (tj. celkem 7 případových studií – ošetřovatelských kasuistik).

Pro zpracování případové studie – ošetřovatelské kasuistiky jsou stanoveny následující okruhy, z nichž student/ka vybírá vždy jedno téma, které se v dalších úsecích studia již nesmí opakovat:

 • ošetřovatelská péče o pacienty s onemocněním dýchacího ústrojí: chronická obstrukční choroba bronchopulmonální, astma bronchiale, tuberkulóza plic, karcinom plic;
 • ošetřovatelská péče o nemocné s náhlou příhodou břišní (akutní nekrotizující pankreatitída, ileosní stav a peritonitída);
 • ošetřovatelská péče o nemocné s Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitídou, divertikulózou, celiakií, nádory střeva. Péče o stomie;
 • ošetřovatelská péče o nemocné s diabetes mellitus;
 • ošetřovatelská péče o nemocné s akutním infarktem myokardu;
 • ošetřovatelská péče o nemocné v předoperačním a pooperačním období;
 • ošetřovatelská péče o nemocné s chorobami jícnu, vředovou chorobou, nádory žaludku;
 • ošetřovatelská péče o nemocné s roztroušenou sklerózou;
 • ošetřovatelská péče o nemocné s cévní mozkovou příhodou;
 • ošetřovatelská péče o nemocné s onemocněním štítné žlázy, hyperfunkce, hypofunkce štítné žlázy;
 • ošetřovatelská péče o nemocné s akutním cévním uzávěrem, akutní tromboflebitídou, žilní insuficiencí. Péče o nemocné po cévních rekonstrukcích;
 • ošetřovatelská péče o nemocné s akutní a chronickou cholecystitídou, cholelitiázou;
 • ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním pohybového ústrojí (osteoartróza, osteoporóza, revmatoidní artritida);
 • ošetřovatelská péče o seniory se sníženou mobilitou, prevence imobilizačního syndromu;

Případová studie musí splňovat níže uvedené požadavky a musí mít následující strukturu:

 • základní popis onemocnění - incidence, prevalence, nejčastější subjektivní obtíže, diagnostika, léčba, prognóza;
 • popis pacienta, lékařská anamnéza, subjektivní příznaky, diagnostika a léčba základního i přidružených onemocnění;
 • ošetřovatelská anamnéza s využitím funkčních a disfunkčních vzorců zdraví podle M. Gordon a měřících technik v ošetřovatelské péči;
 • přehled ošetřovatelských diagnóz (aktuálních i potenciálních) - definice třísložkové diagnózy, ke každé třísložkové diagnóze doplněný kód a název diagnózy podle NANDA taxonomie a zdůvodnění jeho přiřazení, stanovení pořadí ošetřovatelských diagnóz podle priority a jeho zdůvodnění;
 • ošetřovatelský plán - ke každé ošetřovatelské diagnóze budou uvedeny měřitelné cíle ošetřovatelské péče a označeny jako dlouhodobé nebo krátkodobé. K jednotlivým cílům budou přiřazeny odpovídající ošetřovatelské intervence (mn. č.);
 • edukační plán;
 • realizace ošetřovatelské péče;
 • zhodnocení efektu poskytnuté péče – průběžně;
 • seznam použité literatury zpracovaný dle ČSN 690.

Případová studie nesmí obsahovat identifikační údaje pacienta, kopie částí zdravotnické dokumentace apod.

Rozsah případové studie je stanoven minimálně na 8 stran textu, maximálně na 15 stran textu (písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5 řádku).

Případové studie lze konzultovat s pedagogickými pracovníky Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol průběžně ve stanovených konzultačních hodinách zveřejněných na internetových stránkách Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol (www. lf2.cuni.cz), případně v jiných termínech po předchozí domluvě.

Hodnocení studentů/studentek mentorem/mentorkou

Mentor/ka klinické a komunitní ošetřovatelské praxe na konci příslušné části praxe vyplní záznam o hodnocení studenta/ky v oblasti:

 • prokazované odbornosti;
 • výkonnosti a zručnosti;
 • spolehlivosti a vytrvalosti;
 • samostatnosti;
 • aktivity;
 • schopnosti spolupráce a komunikace;
 • organizace vlastní práce;
 • přístupu ke klientům/pacientům.

Přitom přidělí studentovi/studence v každé z hodnocených oblastí známku na škále od 1 do 5, přičemž známka 1 odpovídá hodnocení „výborně“ a známka 5 odpovídá hodnocení „nevyhovující“. V oblastech, ve kterých mentor/ka přidělí známku 3, 4 nebo 5 pak v komentáři svůj postup zdůvodní a navrhne opatření pro zlepšení stávajícího stavu, eventuelně pro odstranění nedostatků.

Podmínkou pro udělení zápočtu je průměr známek do 2,25 včetně, za předpokladu, že žádné hodnocené kritérium nebylo označeno známkou 5. Pokud praktická výuka v daném úseku studia probíhá na více pracovištích, hodnotí se každé pracoviště zvlášť.

Hodnocení studentů/tek mentorem/kou musí být provedeno a v logbooku zaznamenáno nejpozději do termínu realizace evaluačního semináře odborné praxe.

Autoevaluace znalostí a dovedností studenty/studentkami

Student/ka provede autoevaluaci svých znalostí a dovedností souvisejících s výkonem klinické a komunitní ošetřovatelské praxe tak, že za každý úsek studia, který má být ukončen zápočtem, vyplní záznam o autoevaluaci, který je součástí logbooku.

Bez ohledu na přidělené známky v komentáři uvede silné a slabé stránky své činnosti v jednotlivých hodnocených oblastech a navrhne vlastní opatření ke zlepšení.

Autoevaluace musí být provedena a v logbooku čitelně zaznamenána nejpozději do termínu realizace evaluačního semináře odborné praxe.

Jednou z podmínek pro udělení zápočtu je řádně vyplněný autoevaluační záznam splňující shora uvedené požadavky.

Last update: Nikodemová Hana, PhDr. (30.09.2019)
Syllabus - Czech

Odborná ošetřovatelská praxe III. (zimní semestr, 2. ročník)

Praxe je orientována na oblast lůžkových služeb. Studenti se seznámí se strukturou nemocničních služeb a jejich odbornými odděleními. Prohlubují schopnost zhodnotit prostředí (materiální a personální), které odpovídá potřebám jedince, zdokonalí se v hodnocení individuálního zdravotního stavu a potřeb dětských a dospělých klientů/pacientů z hlediska ošetřovatelské péče.

Hodinová dotace: nejméně 240 hodin, á 60 min.

Místa realizace:

 • Interní klinika 2. LF UK a FN Motol (80 h.)
 • Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol (80 h.)
 • Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol (40 h.)
 • Dermatovenerologické oddělení FN Motol (40 h.)

Last update: Nikodemová Hana, PhDr. (30.09.2019)
Entry requirements - Czech

PODMÍNKY PRO VYKONÁNÍ PRAXE

 • splnění předepsaných prerekvizit a korekvizit předmětů klinické a komunitní ošetřovatelské praxe studentem/kou (studijní prerekvizity a korekvizity jsou zveřejněny na www.lf2.cuni.cz). K zahájení praktické výuky v 1. ročníku studia je nezbytný souhlas pověřeného pedagogického pracovníka Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol podmíněný úspěšným splněním ucelené části praktických cvičení na trenažérech a simulátorech v laboratorních podmínkách simulačního centra Ústavu ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol, splněného zápočtu a úspěšně vykonané zkoušky z předmětu Ošetřovatelské postupy. Splnění požadavků pro zahájení klinické a komunitní ošetřovatelské praxe potvrzuje pověřený pedagogický pracovník Ústavu ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol v logbooku s platností pro příslušný akademický rok;
 • zdravotní způsobilost studenta/ky k vykonání klinické a komunitní ošetřovatelské praxe a platné očkování proti přenosným nemocem;
 • seznámení studenta/ky s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s pravidly požární ochrany obecně i na konkrétním pracovišti;
 • dodržování hygienicko - epidemiologického režimu zdravotnického pracoviště (Provozní řád), včetně dodržování standardů péče o osobní ochranné pracovní prostředky a jejich používání a standardů péče o ruce studentem/kou;
 • dodržování schváleného rozpisu praktické výuky u předmětu Odborná ošetřovatelská praxe I. – VI. zveřejněného Ústavem ošetřovatelství 2. LF UK a 100% účast na výuce studenta/ky. V případě, že student/ka předpokládá svoji nepřítomnost na praktické výuce z velmi závažných důvodů, je povinen/a tuto skutečnost oznámit určenému mentorovi/ce a pověřenému pedagogickému pracovníkovi Ústavu ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol nejméně 10 pracovních dnů předem a s mentorem/kou dohodnout náhradu zameškané praktické výuky a o této náhradě informovat pověřeného pedagogického pracovníka Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol. Náhradu zameškané praktické výuky lze realizovat až po ukončení kontaktní výuky v příslušném semestru. V případě neúčasti na výuce z předem nepředpokládaných důvodů (např. nemoc) je student/ka povinen/a o své nepřítomnosti prokazatelným způsobem neprodleně informovat mentora/ku a pověřeného pedagogického pracovníka Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol, který následně ověří stav plnění cílů příslušné části klinické a komunitní ošetřovatelské praxe a podle toho stanoví náhradu zameškané praktické výuky;
 • v případě Prázdninové odborné ošetřovatelská praxe si student/ka zajišťuje vykonání praxe samostatně na pracovištích, která jsou blíže specifikována v logbooku a v SISu. Pokud zdravotnické zařízení nebo zařízení sociálních služeb nemá s 2. LF UK uzavřenu smlouvu o spolupráci při realizaci praktické výuky, obrací se student/ka nejméně 1 měsíc před plánovanou praxí přímo na Studijní oddělení 2. LF UK se žádostí o uzavření takové smlouvy. Přehled uzavřených smluv zveřejňuje Studijní oddělení 2. LF UK na internetových stránkách fakulty (www.lf2.cuni.cz).
Last update: Nikodemová Hana, PhDr. (30.09.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html