Diploma Specialization - D0703023
Title: Diplomová specializace
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
summer s.:0/5, C [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.
Pre-requisite : D0702011, D0702012
Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět má za úkol ozřejmit základy tvorby vědecké práce. Zejména pak tvorby práce diplomové v souladu s požadavky akademické obce 2LF UK. Studenti jsou vedeni v základní struktuře Vědecké práce, zejména je vysvětlován obsah a podstata jednotlivých oddílů vědecké práce (background, methods, conclusion apod.). Student je též informován a veden ke sběru informaci ve virtuálních i fyzických knihovnách. Je proveden základními vědeckými termíny a terminologií. Je motivován k významu statistiky a jejímu praktickému využití. Je poučen a instruován v práci s citacemi. Student je seznámen s podstatou klinických výzkumů a informován nejen o sběru dat a formách vyšetřovacích metod a technik, ale také např. s prací s Informovanými souhlasy a dalším administrativně-právními kroky a úkony pro tvorbu diplomové práce nutnými.
Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Course completion requirements - Czech

2.NMGR., MAGISTERSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE

Letní semestr 2021/2022

Název předmětu: Diplomová specializace

Garant předmětu: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.

Podmínky k udělení zápočtu: 100% účast na semináři 9.5. 2022

Termín: 9.5.-13.5. 2022

Posluchárna: Plzeňská D 206

9.5., 9:00-12:00 Úvodní seminář, zopakování formálních požadavků DP

Prezentace vybraných projektů DP

10.5. -13.5. Individuální konzultace svého projektu s garantem předmětu

Pozn. V případě nejasností ohledně zpracování DP je možno dohodnout s garantem předmětu seminář konaný ještě před termínem stanovené blokové výuky.

Last update: Pecharová Michaela (17.02.2022)
Literature - Czech

G. M. ; How to Write a Paper , BMJ books, Oxford 2010

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška: Vypracování a prezentace semestrální (diplomové) práce

Last update: Pecharová Michaela (01.11.2017)
Syllabus - Czech

Práce s s odkazy , sběr, třídení , použítí literárních odkazů

Práce s rešeršemi, vysvětení termín: Rešerše, metaanalýza vs. Primární výzkum, klinická studie

Práce s vyhledávači a knihovnami. Využití Nár. Lék. Knihovny.

Ozřejmění časového harmonogramu diplomové práce

Informování Studenta o termínech odevzdání diplomové . Práce

Informování o průběhu obhajob

Práce s prezentacemi obhajob a nastavení grafických parametrů oficielní prezentace

Stimulace spolupráce diplomanta s vedoucími prací

Přednáška o struktuře Diplomové práce pro Vedoucí Diplomových prací

Konzultace pro studenty, osobní i plenární

Konzultace pro Vedoucí Diplomových prací - osobní , plenární

Řešení konkrétních poznatků a problematiky tvorby Diplomové Práce v rámci plenární konzultace

Last update: Bitnar Petr, PhDr., Ph.D. (23.10.2019)