SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methods of Kinesiotherapy II - D0305606
Title: Metody kinezioterapie II
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/3, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.
Pre-requisite : D0303604, D0304606
Annotation - Czech
Teoretické a praktické seznámení s hlavními zásadami a principy jednotlivých metod, nejvíce používaných a osvědčených v minulém a současném století. Jejich historie, vývoj a podoba v současnosti
Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Course completion requirements - Czech

3. ročník bakalářské studium fyzioterapie zimní semestr 2020/2021

Předmět: METODY KINEZIOTERAPIE II

Garant:as. PhDr. Petr Bitnar.

Výuka: PÁTEK 8.00 – 11.30 hod, S2-2, tělocvična dětská část

ZS: 1/3 zápočet, zkouška

Termín zápočtu a zkoušky: bude upřesněn po dohodě se studenty ročníku

Podmínky zápočtu a zkoušky: budou upřesněny po dohodě se studenty ročníku

Last update: Pecharová Michaela (01.10.2020)
Literature - Czech

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Sdělovací technika, spol. s r.o. 2005

Rychlíková, E.: Funkční poruchy kloubů a končetin, Grada 2002. ISBN 80-247-0237-1.

Máček, M., Smolíková, L.: Pohybová léčba u plicních chorob, VP 1995. ISBN 80-7187-010-2.

Máček, M., Smolíková, L.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronické obstrukční nemoci, nakladatelství Vltavín, Praha, 2002, ISBN 8086587-00-2

Smolíková, L., Máček, M.: Fyzioterapie a pohybová léčba u chronických plicních onemocnění, Praha, 2006, Blue Wings s.r.o.

Smolíková, L., Máček, M.: Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace, NCO NZO Brno, 2010, ISBN 978-00-0000-000-0

Kolář, P. et al..: Rehabilitace v klinické praxi, Galen, Praha, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1

Nováková, E., Mališka,L., Illiašová, M.: Terapie bederní páteře přístupem Robina McKenzie. Eva Nováková, Praha, 2001

Morales, R., C.: Orofaciální regulační terapie, Portál, Praha, 2006. ISBN 80-7367-105-0, s. 160

Angale Debra, C.: Rehabilitace orofaciální oblasti. Praha: grada, 2004, s. 232

Trojan, S.,Druga, J.,Pfeiffer, J.,Votava, J.:Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, Grada 2005. ISBN 80-247-1296-2.

Lippertová-Grünerová, M.: Neurorehabilitace, Galen 2005, ISBN 80-7262-317-6

Vojta, V.: Vojtův princip, Grada 1995. ISBN 80-7169-004-X.

Vojta, V.: Vojtův princip, Grada 2010. ISBN 978-80-247-2710-3

Kol.: Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové, Grada 1996. ISBN 80-7169-187-9

Bobath, B.: Hemiplégia dospelých , Liečreh 1997. ISBN 80-967383-4-8

Opavský, J.: Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty, UP Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0625-X.

Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci, Grada 2005

Ošťádal O., Burianová, K., Zdařilová, E.: Léčebná rehabilitace a fyzioterapie v pneumologii, Univerzita Palackého. Fakulta tělesné kultury. Studijní texty. 2008. ISBN: 8024419092, 9788024419091

Pfeiffer, J. a kol.: Facilitační metody v léčebné rehabilitaci, Avicenum 1976

Hromádková, J. a kol.: Fyzioterapie, H&H, 1999. ISBN 80-86022-45-5.

Haladová, E. a kol. Léčebná tělesná výchova, IDVPZ 1977. ISBN 80-7013-236-1.

Janda, V., a kol.: LTV u hemiparetiků, IDVPZ skripta 1982

Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku, Grada 1993. ISBN 80-85424-98-3

Orth, H.: Dítě ve Vojtově terapii. České Budějovice: KOPP nakladatelství, 1. vydání, 2009ISBN 978-80-7232-378-4, s. 216

Kiedroňová, E.: Něžná náruč rodičů. Praha: Grada, 2005, ISBN 8024712105, 9788024712109, s. 299

Kiedroňová, E.: Rozvíjej se, děťátko… Praha: vyd.1. Grada, 2010, ISBN 978-80-247-3744-7, s. 384

Elke Lomme - Kleinert: Handling und Behandlung auf dem Schod, In Anlehnung an das Bobath - Koncept, Pflaum 1997, ISBN 3 - 7905-0755-5

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Requirements to the exam - Czech

3.ročník bakalářské studium fyzioterapie 2.LF UK

METODY KINEZIOTERAPIE

Tématické okruhy k ústní zkoušce

Základní myšlenky Brugger konceptu, vysvětlení pojmu: tendomyosa, AEK, OEG

Organizace terapie dle Bruggera, indikace (vhodnost) volby funkční terapie nebo terapie globálně orientované.

Zásady AEK, cvičení s therabandem. Co to znamená „funkční tape“, kdy se používá?

Co je to „horká role“, kdy a kde se používá?

Jak Brugger popisuje klenbu, resp. klenutí nohy? Co je to retrokapitální podpora, kdy a proč se používá?

Základní principy senzomotorické stimulace, zásady cvičení, indikace a kontraindikace.

Orofaciální soustava: morfologie, funkce, vzájemná souvislost s jinými funkčními systémy.

Akt přijímání potravy, polykací akt – jednotlivé fáze. Patologické stavy, terapeutické ovlivnění.

Obecné zásady aplikace technik PNF.

Posilovací techniky PNF.

Relaxační techniky PNF.

Techniky hygieny dechových cest.

Relaxační techniky dýchání.

Techniky kondičního dýchání.

Práce s tělem ve vztahu k dýchání

Dýchání jako dynamická funkce neuromuskulární soustavy

Metoda reflexní lokomoce dle Vojty: reflexní otáčení 1. fáze - výchozí poloha, spoušťové zóny, očekávaná hybnost, korelace s ontogenetickým vývojem.

Metoda reflexní lokomoce dle Vojty: reflexní plazení - výchozí poloha, spoušťové zóny, očekávaná hybnost, korelace s ontogenetickým vývojem.

Metoda reflexní lokomoce dle Vojty: reflexní otáčení 2. fáze - výchozí poloha, spoušťové zóny, očekávaná hybnost, korelace s ontogenetickým vývojem.

Popište jak a kdy by jste použili tzv. handling, guiding a placing.

Jaké postupy z Bobath konceptu použijete ke snížení spasticity.

Jaké postupy z Bobath konceptu použijete k facilitaci pohybové funkce.

Polohování, důvody polohování podle Bobath konceptu – uveďte modelové situace u dospělého jedince, u dítěte.

Definice pojmu „fenomen bariery“, rozdíl mezi funkční a patologickou bariérou, jeho význam z hlediska vyšetření a terapie

Princip postizometrické relaxace, zásady využití

Postizometrická relaxace dle Zbojana, uvedení aspoň 3 příkladů. Rozdíl mezi „běžnou“ PIR a antigravitační PIR, jejich využití

„Fyziologické pomůcky“ při PIR – jejich využití

Metoda Mc Kenzie: vysvětlení pojmu centralizace, periferizace a jejich význam při volbě terapie

Metoda Mc Kenzie: typy terapie

Metoda Mc Kenzie: dysfunkční syndrom, vyšetření a terapie

Metoda Mc Kenzie: pohybové testy, vyšetření pacienta

Metoda Mc Kenzie: co je poruchový sy, charakteristika poruchového sy č.7, č.5, terapeutické ovlivnění

Metoda Ludmily Mojžíšové: vysvětlení základních principů terapie a pojmu funkční sterilita žen.

Uveďte typické lokality, které dle Schroth posuzujeme a popište postavení jednotlivých tělesných bloků v případě primární hrudní skoliozy bez deviace pánve (tj. označení T ri L le = hlavní křivka v Th oblasti s konvexitou vpravo, sekundární křivka v bederním úseku s konvexitou vlevo; pánev symetricky).

Definujte základní principy terapie dle Schroth a aplikujte je na konkretním modelovém příkladě - tj. přesný postup v terapii.

Last update: Pecharová Michaela (30.09.2019)
Syllabus - Czech

Teoretické a praktické seznámení s hlavními zásadami a principy jednotlivých metod, nejvíce používaných a osvědčených v minulém a současném století. Jejich historie, vývoj a podoba v současnosti

Mobilizační techniky - osový orgán

Respirační fyzioterapie: ACT - Airway Clearance Techniques

Facilitace orofaciální hybnosti

Základy metody McKenzie

Základy Vojtovy metody

Základy metody Mojžíšové

Základy Bobath konceptu - dětský věk

Základy Bobath konceptu - dospělý věk

Základy metody Schrottové

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html