SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Pedagogy - D0305227
Title: Speciální pedagogika
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Lenka Petelíková
Classification: Pedagogy > External Subjects
Pre-requisite : D0303305, D0304609
Annotation - Czech
Last update: HABET (09.12.2009)
Postižení, druhy postižení, cílové skupiny, speciálně pedagogické péče, speciálně pedagogická centra, diagnostika postižení, problematika dospělých se zdravotním postižením, řešení kvality života u lidí se zdravotním postižením.
Literature - Czech
Last update: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Pipeková, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky, Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0

Jesenský, J.: Andragogika a gerontagogika handicapovaných, Praha: Karolinum, 2000. ISBN 8071848239

Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, Portál 2008. ISBN 978-80-7367-414-4

Novosad, L.: Základy speciálního poradenství, Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-197-5

Jesenský, J.: Základy komprehenzivní speciální pedagogiky, H. Králové: Gaudeamus 2000. ISBN

80-7041-196-1

Vašek, Š.: Základy špeciálnej pedagogiky, Praha: VŠJAK 2005. ISBN 80-86723-13-6

Müller, O.: Terapie ve speciální pedagogice, Olomouc: UP 2005. ISBN 80-244-1075-3

Popelová, J., Vítková, M.: Terapie ve speciálně pedagogické péči, Brno: Paido, 2001. ISBN

80-7315-010-7

Přinosilová, D.: Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi, Brno: MU 1997. ISBN 80-210-1595-0

Requirements to the exam - Czech
Last update: Michaela Pecharová (25.09.2017)

Speciální pedagogika - Bc. Fyzioterapie, 3. ročník - zimní semestr

Základní terminologické vymezení speciální pedagogiky

Defekt, postižení, handicap, speciální potřeby

Druhy a stupně postižení

Vymezení jednotlivých speciálně pedagogických disciplín podle druhu postižení

Cílové skupiny speciální pedagogiky a speciálně pedagogické péče

Možnosti školního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Problematika dospělých osob se zdravotním postižením

Komplexní přístup k řešení kvality života lidí se zdravotním postižením

Rodina a dítě se zdravotním postižením

Státní politika vůči občanům se zdravotním postižením

Nejdůležitější právní normy ve vztahu k občanům se zdravotním postižením

Komunikace zdravotníků s lidmi se zdravotním postižením

Činnost nestátních neziskových organizací ve prospěch osob se speciálními potřebami

Systém péče o seniory a hospicové hnutí v ČR

Člověk s tělesným postižením

Člověk se zrakovým postižením

Člověk se sluchovým postižením

Člověk s postižením řeči

Člověk s mentálním postižením a autismem

Člověk s poruchami chování

Člověk s kombinovaným postižením

Člověk s dílčími deficity

Syllabus - Czech
Last update: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

historický pohled na vývoj oboru speciální pedagogika, významné osobnosti

pojetí a nové trendy ve speciální pedagogice, integrace, inkluze

základní speciálně pedagogická terminologie

diagnostické a terapeutické metody ve speciální pedagogice

cílové skupiny speciální pedagogiky, typy a stupně postižení, kombinovaná postižení

vymezení a charakteristika jednotlivých disciplin - somatopedie, surdopedie, tyflopedie, logopedie, psychopedie, etopedie

problematika jedinců se specifickými poruchami učení a chování

výchova a vzdělávání jedinců se specifickými vzdělávacími potřebami

komprehenzivní rehabilitační péče

kvalita života rodiny s dítětem se zdravotním postižením

problematika seniorů, systém péče o seniory v ČR

neziskový sektor v ČR - možnosti vzájemné interakce se speciální pedagogikou

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html