SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Anatomy - D0301343
Title: Anatomie
Guaranteed by: Department of Anatomy (13-320)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/3, C [HT]
summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
Classification: Health Care > Basic Sciences
Is pre-requisite for: D0303008, D0303613
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Náplní předmětu je makroskopická anatomie orgánů, orgánových systémů a jejich topografických vztahů s důrazem na funkci a klinickou aplikaci. Zimní semestr je zaměřen na výuku pohybového systému a topografie končetin. Letní semestr je zaměřen na orgánové systémy, nervový systém a topografii těla jako celku.
Last update: Hudák Radovan, MUDr. (26.09.2018)
Course completion requirements - Czech

Zimní semetr ukončuje první zápočet, letní semestr ukončuje druhý zápočet. Teprve po získání obou zápočtů je student připuštěn k závěrečné zkoušce.

Podmínky získaní zápočtu:

1. Účast na praktických cvičeních s nejvýše dvěma absencemi (chyběními) za semestr. Větší počet absencí (3–4) se bude řešit individuálně s vedoucím ústavu. V případě počtu absencí 5 a více zápočet nebude udělen bez výjimky (student musí opakovat celý semestr výuky).

2. 100% docházka na blok Topografické anatomie, tzn. nejsou povoleny žádné absence. V případě nevyhnutného chybění rozhoduje o dalším postupu vedoucí výuky. Tato podmínka platí pro získaní zápočtu za zimní semestr.

3. Úspěšné zvládnutí průběžných testů. Každý student má nárok na tři pokusy u každého průběžného testu (1 řádný a 2 náhradní) v celkově čtyřech termínech. Řádné termíny jsou vypsány v rozvrhu praktických cvičení. Opravné termíny v zimním semestru budou probíhat pouze během zimního nebo letního zkouškového období. Opravné termíny v letním semestru budou probíhat během semestru, zápočtového týdne nebo zkouškového období. Pokud student z jakýchkoli důvodů nevyužije řádný nebo náhradní termín, nemá nárok na vypsání nového termínu. Pokud student nesplní kterýkoli z průběžných testů ani na 3. pokus nebo termíny nevyužije, nesplňuje tuto podmínku zápočtu.

Last update: Hudák Radovan, MUDr. (26.09.2018)
Literature - Czech

Povinná literatura

Hudák, R., Kachlík, D. a kol.: Memorix anatomie, 3. nebo 4. vydání, Praha, Triton, 2015, 2017.

Doporučená literatura

Čihák, R.: Anatomie I., II., III., Praha: Grada, 2011–2016.

Elišková, M., Naňka, O.: Přehled anatomie, Praha: Karolinum, 2006.

Grim, M., Druga, R. et al.: Základy anatomie,

1. Obecná anatomie a pohybový systém Praha: Galén Karolinum, 2006.

3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém, Praha: Galén Karolinum, 2005.

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi, Praha: Triton, 2007.

Dylevský, I.: Speciální kineziologie, Praha: Grada, 2009.

Bartoníček, J., Heřt, J.: Základy klinické anatomie pohybového aparátu, Praha: Maxdorf, 2004.

Kolář, P. a kol.: Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, 2010.

Balko, J., Tonar, Z., Varga, I. a kol.: Memorix histologie, 2. vydání, Praha: Triton, 2017.

Doporučená literatura – atlasy

Netter, F. H.: Netterův anatomický atlas člověka, Praha: Computer Press, 2011.

Putz, R., Pabst, R.: Sobottův atlas anatomie člověka, Praha: Grada, 2007.

Rohen, J.: Anatomie člověka: Barevný fotografický atlas lidského těla, Praha: Triton, 2009.

Platzer, W.: Atlas topografické anatomie, Praha: Grada, 1996.

Last update: Hudák Radovan, MUDr. (26.09.2018)
Requirements to the exam - Czech

Závěrečná zkouška je jedinečnou příležitosti pro všechny studenty ukázat získané znalosti z anatomie. Zkoušející, ale i mnozí studenti, se na tuto výjimečnou chvíli těší. Je třeba splnit jedinou podmínku pro připuštění k závěrečné zkoušce z anatomie, a tou je získaní zápočtů za oba semestry. Zkouška je současně ústní i praktická a trvá přibližně 30 minut (± 15 minut) v závislosti na znalostech a komunikačních dovednostech studenta. Student zodpovídá po jedné otázce ze tří okruhů (Pohybový systém, Orgánové systémy, Nervový systém). Jelikož se jedná o důležitou životní událost studentů, patří se přijít vhodně společensky oblečen. Plášť, pinzeta, rukavice, a dokonce ani psací potřeby nejsou potřeba.

Last update: Hudák Radovan, MUDr. (26.09.2018)
Syllabus - Czech

viz: http://anatomie.lf2.cuni.cz/fyzioterapie/rozvrh-praktik-ls

Den Praktika (středa 14:00 do 17:20)

20.2. Trávicí systém a topografie břicha. TEST: Srdce a cévy. Minitest: Kosti a kosterní spoje končetin.

27.2. Dýchací systém a topografie hrudníku. TEST: Trávicí systém. Minitest: Svaly končetin.

6.3. Močový systém a retroperitoneum. TEST: Dýchací systém Minitest: Osový skelet.

13.3. Mužský a ženský pohlavní systém a topografie pánve.

20.3. Míšní nervy. TEST: Močový a pohlavní systém Minitest: Svaly trupu, pánve, krku a hlavy.

27.3. Dermatomy a myotomy. Autonomní nervový systém.

3.4. Hlavové nervy.

10.4. Praktikum oficiálně odpadá kvůli vědecké konferenci. Praktikum proběhne formou konzultace v původní den a čas praktika. Mícha, mozkový kmen a mozeček. TEST: Periferní nervový systém

17.4. Mezimozek a koncový mozek.

24.4. Bazální ganglia, bílá hmota hemisfér, mozkové komory, pleny a cévy mozku a míchy.

1.5. Praktikum odpadá kvůli státnímu svátku.Bazální ganglia, bílá hmota hemisfér, mozkové komory, pleny a cévy mozku a míchy.

8.5. Nervové dráhy a řízení motoriky. Praktikum odpadá kvůli státnímu svátku. Praktikum proběhne formou konzultace v úterý 7. 5.

15.5. Smysly. Endokrinní a lymfatický systém. TEST: Centrální nervový systém

22.5. Topografie celého těla. Oprava všech testů a zápočty.

Last update: Hudák Radovan, MUDr. (19.02.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html