SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Rehabilitation Propaedeutic - D0301162
Title: Rehabilitační propedeutika
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
PaedDr. Irena Zounková, Ph.D.
Classification: Health Care > Practical Training
Is pre-requisite for: D0303304, D0304618, D0303202, D0304069, D0303317, D0304606, D0303008, D0303305, D0303107
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: HABET (09.12.2003)
Základní otázky rehabilitace, rehabilitace pracovní, sociální, pedagogická. Ošetřovatelství, primární a sekundární prevence, polohování, praxe na lůžkové ošetřovací jednotce, základní hygienické normy, dokumantace o nemocném, péče o lůžko a pacienta, polohovací pomůcky.
Course completion requirements - Czech
Last update: Michaela Pecharová (24.09.2018)

Ročník: 1. ROČ. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE Zimní semestr 2018/2019

Název předmětu: Rehabilitační propedeutika

Garant předmětu: Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.

Počet hodin: 1/2, zápočet + zkouška, bloková forma výuky

Podmínkou zápočtu je: 100% účast na praktické části výuky a fyzioterapie pacientů na CNP

Podmínky zakončení předmětu: 100% účast na praxi, úspěšně složený praktický zápočet na CKP FN v Motole,

Místo a čas výuky:

1. teorie: pondělí, dle rozpisu, 10.00-11.30 h., SP1 posluchárna

2. praktická část: pátek dle rozpisu, 8.30-11.30 h., CNP (CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE) FN v Motole, vyučující Mgr. Andrea Tschocheová a paní Hana Štiková

Praktická část výuky – garant Mgr. Andrea Tschocheová, Doc. PaedDr. Libuše smolíková, Ph.D.,

vyučující: Mgr. Andrea Tschocheová, Hana Štiková, Bohuslav Kysilka, Doc. PaedDr. Libuše smolíková, Ph.D.,

Čas:8.30-11.30 hod.

Data: 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 9.11.,23.11.; 30.11.2018 – zápočet,

CNP, praxe v CNP FNM - komunikace s pacientem, vyšetření pacienta, manipulace a polohování pacienta, kondiční cvičení, dechová cvičení, nácvik chůze, aktivní spolupráce s pacientem. Práce s dokumentací, získávání anamnestických dat. Ústní reference o pacientech.

Zápočet praxe: 30.11.2018 CNP. Doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D., Mgr.A. Tschocheová Bc, H. Štiková, B. Kysilka

Zkouška: 14.1.2019 8,00 – 11,30 hod. – 15 studentů, 16.1. 2019: 8.00-11.30 hod. – 15 studentů,

Doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D., komplement kliniky rehabilitace a TVL, uzel D, -1. p., ord. č. 4

Praha, 19. 9. 2018

Doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D., garant předmětu

Témata k samostudiu:

Disease, disability, impairmant, handicap, rehabilitační terminiologie.

Základy fyzikálního vyšetření.

Komunikace s pacientem, nonverbální komunikace, co vynechat při komunikaci.

Alternativní medicína, medicína založená na důkazech(EBM), thanalogie, iatrogenita, holistická medicína.

Etika umírajícího pacienta, euthanazie, etika v medicíně, hospic.

Akutní onemocnění, chronické onemocnění, prevence, empatie, bolest, hospitalismus.

Prevence, empatie, bolest, hospitalismus, euthanazie.

Stresové vlivy na zdraví.

Onkologická choroba v rehabilitaci.

Literature - Czech
Last update: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Praha. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-1587-2

Policar Radek. Zdravotnická dokumentace v praxi. Edice: Managment a organizace ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2358-7

Klener P. et al.: Propedeutika ve vnitřním lékařství. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-643-4

Chrobák L. a kol. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 80-247-1309-8

Kutnohorská, J. Etika v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2069-2

Javůrek, J.: Propedeutika fyzioterapie a rehabilitace. Prah: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-900-6

Haladová, E.a kol.: Léčebná tělesná výchova. Brno: IDVPZ, 1997. ISBN 80-7013-236-1

Jandová D. Balneologie. Praha, Grada Publishing, 2009. 440 s. ISBN 978-80-247-2820-9

Jankovský J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton 2003. ISBN 80-7253-329-6

Requirements to the exam - Czech
Last update: Michaela Pecharová (24.09.2018)

Rehabilitační propedeutika

Bc. Fyzioterapie, 1. ročník - zimní semestr 2018/2019 https://www.lf2.cuni.cz/auth/edit/helpo.htm

________________________________________

Požadavky ke zkoušce:

1. Zdraví, nemoc, onkologická choroba v rehabilitaci.

2. Léčebná rehabilitace. Psychosomatická podstata nemoci, stresové vlivy na zdraví.

3. Akutní onemocnění, chronické onemocnění, prevence onemocnění, empatie, bolest, hospitalismus.

4. Disease, disability, impairmant, handicap, rehabilitační terminiologie.

5. Komunikace s pacientem, nonverbální komunikace.

6. Alternativní medicína, medicína založená na důkazech (EBM), informovaný souhlas, thanalogie, iatrogenita, holistická medicína.

7. Etika v medicíně. Etika umírajícího pacienta, euthanazie, hospic.

8. Právo v medicíně, právo a rehabilitace, hospic.

9. Dítě v nemoci, charta práv dítěte v nemoci.

10. Sport zdravotně postižených.

11. Léčebná rehabilitace - podstata a vyjádření pojmu, druhy, uplatnění.

12. Kondiční cvičení. Zdravotnická dokumentace, etické aspekty zdravotnické dokumentace.

13. Základy ošetřovatelství, rehabilitační ošetřovatelství.

14. Spolupráce rehabilitačního lékaře s fyzioterapeutem. Léčebná rehabilitace - součást multidisciplinárního přístupu v kompletní léčbě nemocného.

15. Základní vyšetření v rehabilitační propedeutice - funkční pohled fyzioterapeuta.

16. Základní vyšetření v rehabilitační propedeutice v pediatrii- funkční pohled terapeuta.

17. Základy fyzikálního vyšetření v rehabilitační propedeutice.

18. Fyziologický vývoj dítěte.

19. Orientace na lidském těle. Základy funkčního vyšetření ve fyzioterapii.

20. Funkční anatomie nervového systému, senzorika, čití, reflexy.

Celkový počet otázek: 20

Praha, 19. 9. 2018

Doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D., garant předmětu

Syllabus - Czech
Last update: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Obecné předpoklady medicíny

Základy zdravotnictví, zdravotnická etika, lékařská propedeutika,

Úmluva o lidských právech a biomedicíně r. 1997, Sb.m.s. 96/2001

Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních č.96/2004 Sb - odborná způsobilost, k výkonu povolání fyzioterapeuta a jeho novelizace č. 189/2008 Sb.

Základní zdravotnické pojmy - zdraví, nemoc

Mezinárodní klasifikace nemocí

Koncepce dlouhodobé následné péče

Komunikace s pacientem, anamnéza

Pravidla komunikace, požadavky na fyzioterapeuta, manipulace s pacientem, polohování, harmonogram práce fyzioterapeuta

Práce se zdravotnickou dokumentací, právní normy pro zdravotnickou dokumentaci, specifika oboru léčebné rehabilitace

Historie a vývoj rehabilitace, vzdělávací programy

Základy léčebné rehabilitace

Koncepce rehabilitace a fyzikální medicíny

Základní složky rehabilitace

Termíny a pojmy, používané v rehabilitaci

Impairment, disabilita, handicap - mezinárodní klasifikace následků onemocnění a úrazů WHO, její vývoj, základní principy a praktický využití. Politika státu v oblasti rehabilitace.

Rehabilitační lékařství - úkoly, prostředky, vztah k jiným medicínským oborům

Specifika rehabilitační léčby u dětských a dospělých pacientů

Metody, uplatňované v rehabilitační léčbě

Technika v rehabilitační léčbě

Krátkodobý, dlouhodobý rehabilitační plán

Zákon č. 424/2004 Sb - stanovení činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků; zákon č.39/2005 Sb - minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu; nelékařského zdravotnického povolání; zákon č. 424/2004 a novelizace vyhláškou č. 32/2008 - stanovení kreditního systému pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.

Náplň práce fyzioterapeuta s různým stupněm vzdělání

Spolupráce lékaře se specializací RFM s fyzioterapeutem

Základy ošetřovatelství, etika v ošetřovatelství, lůžková ošetřovací jednotka, jednotky intenzivní péče

Rehabilitační ošetřovatelství - cíle, zásady a uplatnění na klinických pracovištích

Specifika rehabilitační léčby u gerontologických pacientů

Rehabilitační ošetřovatelství - léčebna dlouhodobě nemocných - aplikace teoretických poznatků v praxi.

Rehabilitační ústav, programy rehabilitace v léčebnách

Léčebné lázně, programy rehabilitace v provozu lázní

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html