SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Imaging Methods and Nuclear Medicine - D0108056
Title: Zobrazovací metody a nukleární medicína
Guaranteed by: Department of Radiology (13-461)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 4 [weeks]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Pre-requisite : D0105439
Is pre-requisite for: D0110313, D0110016, D0110369, D0110068, D0110608, D0110018, D0110399, D0110308
Annotation - Czech
Historie oboru – W.C. Roentgen; Objev RTG paprsků současné rozdělování oboru na neinvazivní a intervenční radiologii Základy techniky vyšetřování rentgenem – princip rentgenky - vznik RTG paprsků – interakce hmoty a RTG paprsků – rentgenový přístroj a jeho části. Základy skiagrafie a skiaskopie. Zesilovač štítového obrazu. Konvenční tomografie. Kontrast rentgenového obrazu, rozlišovací schopnost. Geometrická a pohybová neostrost obrazu. Rentgenkontrastní látky – negativní a pozitivní. Baryové kontrastní látky Jodové kontrastní látky – ionické a neionické. Nežádoucí reakce po jodových kontrastních látkách a jejich zvládání. Výpočetní tomografie (CT) - základní principy a indikace – princip tvorby CT obrazu – pixel a voxel – měření denzity – Hounsfieldovy jednotky – užití kontrastních látek při CT – spirální CT Ultrasonografie (USG) – princip tvorby ultrazvukového signálu a jeho detekce – A, M a B mode – real time obraz – indikace ultrazvukového vyšetření – základy dopplerovského vyšetření – barevné dopplerovské mapování. Digitální subtrakční angiografie (DSA) – principy digitalizace obrazu – potlačení nežádoucích struktur – možnosti využití – snížení množství aplikované k.l. bez nutnosti selektivní katetrizace. Magnetická rezonance (MR) – základní principy metody – precese – Larmorova frekvence – relaxační časy T1 a T2, vyšetřovací sekvence – spin echo T1 a T2 vážený obraz – protonová denzita – použití paramagnetické kontrastní látky – výhody MR oproti CT – hlavní indikace. MR angiografie Osteoradiologie; Radiodiagnostika plic, pleury a mediastina; Radiodiagnostika srdce a cévního systému ; Radiodiagnostika ledvin a vývodných močových cest; Radiodiagnostické metody v gynekologii a porodnictví; Radiodiagnostika jater, sleziny a pankreatu; Radiodiagnostika gastrointestinálního traktu; Radiodiagnostika nadledvin a retroperitonea; Radiodiagnostika prsu; Neuroradiologie - diagnostika mozku a míchy; Radiodiagnostika v ORL oblasti; Radiologie arteriálního a venózního systému – vyšetřovací metody; Radiodiagnostika lymfatického systému ; Základy intervenční radiologie ; Cévní intervence ; Neuroradiologické intervence ; Intervence na žlučových cestách; Intervence v oblasti gynekologie Detekce ionizujícího záření, detektory, principy a využití v praxi, Radioaktivní přeměna. Základní veličiny a jednotky v NM. Měřící přístroje in vivo – scintilační sonda, scintilační kamera, celotělový detektor. Zobrazovací metody v NM – scintigrafie statická, dynamická, tomografie. Radiofarmaka – definice, lékové formy, požadavky na radiofarmaka, jejich kontrola. Zdroje radionuklidů – jaderný reaktor, urychlovače, eluční generátory. Biologické účinky záření na organizmus – stochastické a nestochastické účinky. Nemoc z ozáření – akutní a chronická. Principy radiační ochrany. Ochrana před vnější a vnitřní kontaminací. Pracoviště s radionuklidy – kategorizace, SÚJB, kontrolní pásmo, dohlížející pracovník. Pneumologická diagnostika – metody, radiofarmaka, indikace Perfúzní scintigrafie plic – princip metody, RF, indikace a hodnocení Perfúze myokardu - princip, RF, zátěžové testy, indikace a význam metody Nukleární neurologie - neuroreceptorová scintigrafie- SPECT- statická scintigrafie Nukleární endokrinologie, vyš. štítné žlázy, příštítných tělísek, neuroendokrinních tumorů Dynamická scintigrafie ledvin – princip, radiofarmaka, indikace Statická scintigrafie ledvin, princip, radiofarmaka, indikace Metody nukleární nefrologie, funkční a scintigrafické vyšetření Diagnostika zánětů metodami NM Scintigrafie skeletu, způsoby provedení, princip třífázové scintigrafie, indikace Zvláštnosti při vyšetření dětí v NM, odlišnosti v orgánové distribuci RF Onkologická diagnostika metodami NM, nádorové markery, receptorová analýza Imunoscintigrafie, princip, klinické využití Terapie otevřenými zářiči v NM, paliativní léčba metastáz, synovektomie Diagnostika pomocí 99m Tc-MIBI, 123 I – MIBG , 111In - Ocreoscanu , klinické využití
Last update: Suchánek Vojtěch, MUDr. (17.10.2017)
Aim of the course - Czech

Získat přehlednou informaci o využití zobrazovacích metod v klinické praxi - jak v diagnostice, tak i léčbě.

získat přehlednou informaci o využití metod NM v klinické praxi jak v diagnostice, tak i léčbě.

Last update: Suchánek Vojtěch, MUDr. (17.10.2017)
Course completion requirements - Czech

Výuka 4. ročníku magisterského studia medicíny trvá 3 týdny. Poté následuje blok výuky nukleární medicíny (viz stránky kliniky nukleární medicíny).

Výuka začíná první den na stážovně KZM – modrá budova –1A. Klíče od místnosti jsou k vyzvednutí na sekretariátu kliniky.

Prosíme o přítomnost přesně v 8.00. S sebou bílé pláště a označení studenta.

Část výuky probíhá na pracovišti radiodiagnostiky Ústřední Vojenské nemocnice (prim. Belšan).

Absence:

je povolena jedna absence v průběhu stáží zobrazovacích metod. V případě více dnů nepřítomnosti je potřeba doložit písemně důvod absence. Náhrada probíhá odpoledne po skončení řádné výuky – termín si lze dohodnout s vedoucím výuky (viz Opatření děkana č. 1/2011).

Zápočet:

podmínkou k udělení zápočtu je splnění docházky a dále úspěšné absolvování praktické zkoušky – která probíhá v poslední den 3. týdne výuky (zhodnocení snímkové dokumentace – popis snímků, základy anatomie). Popis 2 RTG snímků + CT/MR anatomie.

Seminární práce:

námětem práce jsou zobrazovací metody, jejich využití v medicíně. Specifické téma, nikoliv rozpracování jedné ze zkušebních otázek.

Téma práce je nutno konzultovat s přednostou či jeho školským zástupcem a nahlásit na sekretariátu kliniky během stáží na KZM.

Struktura práce:

Úvod – rozbor problematiky – závěr – použitá literatura (3 literální zdroje).

Rozsah práce, alespoň 3 strany, včetně obrazové dokumentace, která nesmí převažovat nad textem.

Práci student emailem odešle minimálně dva dny před zkouškou na sekretariát – seminarni.prace.kzm@lfmotol.cuni.cz – a zároveň si ji vytištěnou přinese ke zkoušce.

Téma práce je předmětem 3. otázky u závěrečné zkoušky.

Zkouška:

zkouška se skládá ze dvou otázek a diskuse nad vypracovanou seminární prací.

Ke zkoušce se dostavte na sekretariát Kliniky zobrazovacích metod, zkouška začíná v 8.00.

Last update: Suchánek Vojtěch, MUDr. (17.10.2017)
Literature - Czech
Heřman,M.: Základy radiologie (E)
Hořák, J.: Pediatrická radiologie (A)
+Eliáš, P.: Dopplerovská ultrasonografie (A)

Krajina, A.: Intervenční radiologie (B)
+Neuwirth,J.: Radiologické nálezy:jak je psát a interpretovat (A), (C)

+Kočová,E.: HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách

+Súkupová L.: Radiační ochrana při rentgenových výkonech – to nejdůležitější pro praxi

Odborné časopisy: Radiology, Radiographics a European Radiology

Digitální archiv snímků KZM Motol

MOODLE:

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=6705

Last update: Čechová Jana, Mgr. (12.03.2020)
Requirements to the exam - Czech

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY Z Zobrazovacích metod 2018/2019

Ionizující záření, měření dávek, účinky ionizujícího záření

Ochrana proti ionizujícímu záření, rizika RTG záření, limity ozáření

Zobrazování gravidních pacientek, pediatrických pacientů - odlišnosti diagnostického algoritmu s ohledem na rizika ionizujícího záření, kontrastních látek

RTG přístroj, hlavní součásti, popis funkce

Skiaskopie, klasická a DSA angiografie - popis přístroje, metodiky vyšetření, přípravy nemocného, hlavní indikace a kontraindikace

Výpočetní tomogafie popis přístroje, metodiky vyšetření, přípravy nemocného, hlavní indikace a kontraindikace

Ultrasonografie - popis přístroje, metodiky vyšetření, přípravy nemocného, hlavní indikace a kontraindikace

Magnetická rezonance - popis přístroje, metodiky vyšetření, přípravy nemocného, hlavní indikace a kontraindikace

MR kompatibilní a nekompatibilní implantáty, bezpečnost MR provozu

Zobrazování prsů - mamografie, UZ, MRI, mammografický screening

Zobrazovací metody u ICHS - indikace, kontraindikace, výhody a limitace jednotlivých metod, obraz srdečního selhání na rtg hrudníku

Zobrazovací metody u chlopenních vad - výhody a limitace jednotlivých zobrazovacích metod, rtg hrudníku u aortální stenózy, mitrální stenózy a mitrální regurgitace

Diferenciální diagnostika rozšířeného srdečního stínu - jednotlivé patologické stavy, možnosti zobrazovacích metod při diferenciální diagnostice

Vrozené srdeční vady - výhody a nevýhody jednotlivých zobrazovacích metod, rtg obraz u některých vrozených vad - defekt síňového septa, defekt komorového septa, koarktace aorty, Fallotova tetralogie

Neinvazivní zobrazování cév - indikace, kontraindikace, výhody a limitace jednotlivých metod

Zobrazování zánětlivého postižení plic a jeho diferenciální diagnostika

Zobrazování nádorů plic a pleury - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky

Zobrazování interstitálních plicních onemocnění

Diagnostické zobrazování plicního emfyzému - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury plicního parenchymu

Zobrazovací diagnostika traumatických změn hrudníku - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury hrudní stěny a plic

Zobrazovací diagnostika expanzivních změn mediastina - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury

Akutní stavy hrudníku - diff. dg. , diagnostický přístup

Vaskulární a nevaskulárni intervence v oblasti hrudníku

Zobrazování obstrukcí trávicí trubice

Zobrazování perforace trávicí trubice

Vaskulární a nevaskulární metody intervenční radiologie u chorob trávicí trubice

Diagnostika a konzervativní léčba invaginace – indikace a kontraindikace, popis možných radiologických postupů

Zobrazovací diagnostika jater, žlučníku a žlučových cest - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod

Zobrazovací diagnostika onemocnění retroperitonea – především pankreatu a nadledvin - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod

Zobrazovací diagnostika akutních stavů břicha - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod

Intervenční radiologie u onemocnění jater a žlučových cest – indikace a kontraindikace, názvy a popis jednotlivých metod, popis postupů vyšetření, základní dg. znaky

Zobrazovací metody v gynekologii a porodnictví

Zobrazovací metody onemocnění v ORL oblasti

Vaskulární intervenční radiologie - příprava nemocného, kontraindikace, možnosti terapie (dilatace, stent, stentgraft, embolizace)

Nevaskulární intervenční radiologie (technika, indikace a kontraindikace jednotlivých výkonů - biopsie, drenáž, periradikulární terapie)

Přímá invazivní angiografie

Diagnostické zobrazování skeletu

Diagnostické zobrazování zlomenin

Diagnostické zobrazování zánětlivého postižení kostí a kloubů

Diagnostické zobrazování expanzivních procesů skeletu

Diagnostické zobrazování degenerativních změn kloubů

Diagnostické zobrazování při onemocnění páteře včetně míchy – indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, základní anatomické struktury

Ischemické a krvácivé CMP

Traumatické postižení CNS

Zobrazovací diagnostika nádorů mozku a páteře

Neurointervence- možnosti revaskularizace, terapie ICMP, malformací a aneurysmat

Zobrazování gastrointestinálního traktu u dětí (invaginace, appendicitis, volvulus, pylorostenóza, obstrukce GIT u novorozenců)

Zobrazování dětského skeletu (dětské zlomeniny, specifika zobrazení traumatu hlavy a krku u dětí)

Základy prenatální diagnostiky, diagnostika vrozených anomálií plic a novorozeneckých pneumopatií

Zobrazovací diagnostika uropoetického systému - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY Z NUKLEÁRNÍ MEDCÍNY 2017/2018

1. Nukleární kardiologie

2. Význam radionuklidových vyšetření u nemocných s ICHS

3. Perfuzní a ventilační scintigrafie plic

4. Plicní embolie – význam metod NM

5. Radionuklidová vyšetření v nefrourologii

6. Význam dynamické scintigrafie ledvin při vyšetření nemocných s obstrukcí vývodných cest močových

7. Význam statické scintigrafie ledvin při vyšetření nemocných s pyelonefritidou

8. Vyšetření GIT metodami NM –princip, radiofarmka, indikace

9. Perfuzní SPECT mozku – princip, radiofarmaka, indikace

10. Demence – úloha radionuklidových vyšetření (PET ligandy, vyšetření DAT)

11. Scintigrafie skeletu – princip, radiofarmaka, indikace

12. Diagnostika osteomyelitidy metodami NM

13. Lokalizační diagnostika zánětů metodami NM

14. PET, PET/CT – princip, radiofarmaka, indikace v onkologii

15. Vyšetření sentinelových uzlin, lymfoscintigrafie – princip, radiofarmaka, indikace

16. Zobrazení a léčba neuroendokrinních tumorů metodami NM

17. Radionuklidová vyšetření štítné žlázy a příštítných tělísek

18. Terapie otevřenými zářiči – princip, radiofarmaka, indikace

Last update: Suchánek Vojtěch, MUDr. (18.12.2018)
Syllabus - Czech
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
je v souladu s anotací

  • ----------------------------------
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie
odkaz na přednášky Moodle - https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6701 (vstup pro studenty až po zadání hesla)

Last update: Čechová Jana, Mgr. (08.10.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html