SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Immunology - D0105043
Title: Imunologie
Guaranteed by: Department of Immunology (13-722)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Classification: Medicine > Basic Sciences
Pre-requisite : D0103337
Is pre-requisite for: D0108369
Annotation -
Courses in Basic Immunology and Immunopatology
Last update: HABET (28.07.2003)
Aim of the course - Czech

Seznámení posluchačů s principy fungování imunitního systému a důsledků jeho poruch pro zdraví jedince.

Last update: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (29.03.2022)
Course completion requirements - Czech

Ústní zkouška, 2 otázky z 50 + téma seminární práce.

Last update: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (29.03.2022)
Literature - Czech

Abbas, Lichtman, Pillai: Cellular and Molecular Immunology, Elsevier, 2017, 9th edition

Chapel et al.: Základy klinické imunologie, Wiley, 2014, 6. vydání

Hořejší, Bartůňková, Brdička, Špíšek: Základy imunologie, Triton, 2017, 6. vydání

Bartůňková a kolektiv: Imunodeficience, Grada, 2021, 3. vydání

Bartůňková a kolektiv: Vyšetřovací metody v imunologii, Grada, 2011, 2. přeprac. vydání

Murphy, Weaver: Janeway´s Immunobiology, Garland Science, 2017, 9th edition

MOODLE: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=7080

Last update: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (29.03.2022)
Requirements to the exam - Czech

ZÁPOČET

1 Prezence na seminářích (povinné, v odůvodněných případech lze 2 absence za semestr nahradit formou samostudia)

2 Vypracování, odevzdání a prezentace seminární práce

ZKOUŠKOVÉ OTÁZKY

1 Primární a sekundární lymfatické orgány, jejich stavba a funkce

2 Přehled buněčných komponent imunitního systému - vrozená i adaptivní imunita, imunitní funkce neimunocytů

3 Přehled humorálních komponent imunitního systému - imunoglobuliny, komplement, antimikrobiální peptidy, cytokiny, chemokiny...

4 Komplement - komponenty, cesty, aktivace komplementové kaskády, konečná biologická aktivita, onemocnění spojená s poruchou komplementu

5 Mezibuněčná komunikace - cytokiny, chemokiny, Fc receptory, adhezivní molekuly, ovlivnění biologickou léčbou

6 Cytokiny, interferony, jejich funkce, příklady nejznámějších cytokinů, ovlivnění biologickou léčbou

7 Vrozená imunita - základní složky, funkce, spolupráce s adaptivní imunitou

8 PAMP/DAMP, rozpoznání receptory

9 Zánětlivá reakce, autoinflamatorní onemocnění

10 Fagocyty, fagocytóza, oxidační vzplanutí

11 MHC I. a II. typu, atypické MHC molekuly, prezentace peptidových fragmentů, asociace polymorfismů s onemocněními, role u transplantace

12 Prezentace antigenu, dendritické buňky

13 Vrozené lymfoidní buňky (ILC), NKT buňky, gdT lymfocyty, NK buňky

14 Mechanismy cytotoxicity NK buněk a T lymfocytů

15 Antigeny, epitopy, afinita, avidita, rozpoznání pomocí TCR/BCR

16 B lymfocyty, jejich vývoj, funkce, terapeutické ovlivnění, protilátková odpověď vyvolaná antigeny nezávislými na T lymfocytech

17 T lymfocyty, jejich vývoj, funkce, klasifikace Tc, Th1, Th2, Th17, Tfh, Treg, terapeutické ovlinění

18 Adaptivní imunita - protilátkové reakce vyvolané antigeny závislými na T lymfocytech, reakce zárodečného centra, afinitní maturace, somatická hypermutace

19 Imunoglobuliny - třídy, tvorba, funkce

20 Obrana proti extracelulárním bakteriím, mechanismy úniku patogenů před obrannými reakcemi organismu

21 Obrana proti intracelulárním bakteriím a plísním

22 Obrana proti virům, využití receptorů hostitele jako vstupních bran infekce

23 Obrana proti mnohobuněčným parazitům

24 Slizniční a kožní imunitní systém - struktura, funkce

25 Imunopatologické reakce I.-IV. (příp. V.) typu, mechanismy, příklady onemocnění

26 Alergie, atopie, alergeny, formy alergických onemocnění

27 Asthma bronchiale, alergická rýma

28 Atopický ekzém, potravinové alergie, anafylaxe

29 Diagnositka alergických onemocnění - zejména asthma, alergická rhinokonjunktivitida, atopická dermatitid, potravinové alergie aj.

30 Léčba alergických onemocnění, biologická léčba

31 Autoimunitní onemocnění, mechanismy tolerance, příčiny vzniku, příklady

32 Systémová autoimunitní onemocnění

33 Orgánově lokalizovaná a specifická autoimunitní onemocnění

34 Možnosti léčby autoimunitních onemocnění, biologická léčba

35 Protinádorové imunitní mechanismy

36 Mechanismy odolnosti nádorů vůči imunitnímu systému

37 Možnosti imunoterapie nádorů - onkovakcíny, biologická terapie, checkpoint blokáda, další přístupy

38 Orgánové transplantace - orgány, indikace, příprava, následná terapie

39 Rejekce transplantátu - hyperakutní, akutní, chronická

40 Transplantace hematopoetických kmenových buněk

41 Reakce štěpu proti hostiteli

42 Primární imunodeficience - princip, typy dědičnosti, základní kategorie, diagnostika

43 Primární imunodeficience - kombinované, syndromické, poruchy fagocytů

44 Primární imunodeficience - protilátkové, poruchy vrozené imunity, poruchy komplementu

45 Ontogeneze imunity, vývoj prenatálně a v průběhu dětství, vliv kojení

46 Sekundární imunodeficience

47 Terapie primárních a sekundárních imunodeficitů - imunomodulace, profylaxe, substituce, kauzální léčba

48 Biologická terapie - myší/chimerické/humanizované/humánní protilátky, nejčastější využití, nejčastější terapeutické cíle, potenciální nežádoucí účinky

49 Aktivní imunizace, pasivní imunizace

50 Aktivní imunizace, očkovací kalendář, volitelná očkování, nežádoucí účinky

Last update: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (29.03.2022)
Syllabus - Czech

TEORETICKÁ IMUNOLOGIE

Historie imunologie.

Složky imunitního systému, lymfatické orgány.

Základní funkce imunitního systému.

Způsoby mezibuněčné komunikace a nitrobuněčné přenosy signálu.

Povrchové molekuly,cytokiny, signální cesty.

Nespecifické složky imunity, fagocytóza, komplement.

Zpracování a prezentace antigenu.

Histokompatibilní systém (MHC/HLA I. a II. třídy).

Specifická imunita.

T a B lymfocyty, NK buňky a protilátky.

Protiinfekční imunita.

Imunita na sliznicích.

KLINICKÁ IMUNOLOGIE

Imunodeficience a možnosti její léčby.

Vakcinace aktivní a pasivní.

Protinádorová imunita.

Využití imunitních mechanismů v léčbě nádorů.

Transplantační imunita. Rejekce, reakce štěpu proti hostiteli. Transplantace orgánů a kostní dřeně.

Imunopatologické reakce.

Autoimunita, mechanismy tolerance, autoimunitní choroby a možnosti jejich léčby.

Alergie a atopie. Mechanismy atopické reakce. Diagnostika léčba alergických onemocnění.

Imunointervenční léčba, imunostimulační a imunosupresivní látky.

Laboratorní vyšetření v imunologii.

Praktická stáž na ambulanci.

Last update: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (29.03.2022)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD0105043p1

Groups of students
M3.10.VSEOB
Tue 03.10.2023 14:25 - 16:05 lecture Úvod do imunologie, imunologické orgány, buňky vrozené imunity, PAMP/DAMP, fagocytóza MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Tue 10.10.2023 14:25 - 16:05 lecture Zánět, zpracování a prezentace antigenu, MHC systém, APC funkce doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.
Tue 17.10.2023 14:25 - 16:05 lecture Komplement a jiné humorální složky vrozené imunity, NK buňky, ILC MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Tue 24.10.2023 14:25 - 16:05 lecture Specifická imunita, T, gdT, NKT prof. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.
Tue 31.10.2023 14:25 - 16:05 lecture Reakce zárodečného centra, B lymfocyty, protilátková odpověď prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
Tue 07.11.2023 14:25 - 16:05 lecture Proti-infekční imunita, slizniční a kožní imunita Mgr. Irena Adkins, Ph.D.
Tue 14.11.2023 14:25 - 16:05 lecture Imunopatologie, autoimunity doc. MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
Tue 21.11.2023 14:25 - 16:05 lecture Imunodeficience MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Tue 28.11.2023 14:25 - 16:05 lecture Alergická onemocnění, atopie MUDr. Marta Sobotková
Tue 05.12.2023 14:25 - 16:05 lecture Transplantační imunita doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
Tue 12.12.2023 14:25 - 16:05 lecture Biologická léčba, imunostimulace/suprese MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.
Tue 19.12.2023 14:25 - 16:05 lecture Aktivní/pasivní imunizace prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí MUDr. Magda Havlišová
Tue 02.01.2024 14:25 - 16:05 lecture Protinádorová léčba RNDr. Lenka Palová Jelínková, Ph.D.
Tue 09.01.2024 14:25 - 16:05 nothing prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
23aD0105043x01

Groups of students
M3.10.VSEOB
Thu 05.10.2023 9:50 - 11:30 practicals Úvod + losování kazuistik MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Thu 12.10.2023 9:50 - 11:30 practicals Vyšetření + dif dg prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí MUDr. Magda Havlišová
Thu 19.10.2023 9:50 - 11:30 practicals Vyšetření + dif dg prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí MUDr. Magda Havlišová
Thu 26.10.2023 9:50 - 11:30 independent study project práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Thu 02.11.2023 9:50 - 11:30 practicals Rutinní vyšetření v imunologii prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Thu 09.11.2023 9:50 - 11:30 internship Stáž v ambulanci MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. Učí Dr. Klocperk, Dr. Sobotková
Thu 16.11.2023 9:50 - 11:30 independent study project Práce na eseji. prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Thu 23.11.2023 9:50 - 11:30 practicals Kazuistiky z imunoalergo ambulance doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
Thu 30.11.2023 9:50 - 11:30 practicals Imunodeficience - workshop, kazuistiky MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D.
Thu 07.12.2023 9:50 - 11:30 practicals Translační výzkum v imunologii RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.
Thu 14.12.2023 9:50 - 11:30 practicals Prezentace prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí MUDr. Magda Havlišová
Thu 21.12.2023 9:50 - 11:30 practicals Prezentace MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D.
Thu 04.01.2024 9:50 - 11:30 nothing prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Thu 11.01.2024 9:50 - 11:30 nothing prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html