SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Human Studies - D0101461
Title: Humanitní základy lékařství
Guaranteed by: Department of Medical Ethics and Humanities (13-711)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
summer s.:0/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [weeks]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Classification: Philosophy > External Subjects
Is pre-requisite for: DV01017
Annotation - Czech
V zimním semestru: přednášky pro celý ročník tematicky zaměřené na I. Jedinec a medicína, II. Společnost a medicína a III. Na pacienta zaměřená medicína. V letním semestru: přechod na seminární formu. Společným tématem pro všechny semináře je morální rozhodování v medicíně podle různých standardů. Při seminářích se očekává aktivní účast v diskuzi.
Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (17.02.2020)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je prohloubit povědomí studentů o společenských základech medicínské profese, orientovat se v základních pojmech případně teoriích, na kterých společenské vědy participují společně s vědami přírodními. Pochopit medicínu jako obor nacházející se právě v průsečíku humanitních a společenských věd a v tomto nově objeveném poli hledat základní motivaci pro svou budoucí práci.

Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (17.02.2020)
Course completion requirements - Czech

Zimní semestr:

Pro úspěšné zakončení zimního semestru vypracujte esej v rozsahu 3600 až 5400 znaků (více vizte Moodle příslušného předmětu) a odevzdejte minimálně 14 dní před termínem, kdy se ji rozhodnete obhájit.

Letní semestr:

Aktivní účast na seminářích. Povoleny jsou dvě absence. Vyšší počet absencí povede buď k psaní extra akademické eseje, příp. opakování celého předmětu (rozhoduje dr. Zielina). Předmět je zakončený ústní zkouškou.

Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (17.02.2020)
Literature - Czech

Beauchamp, T. L., Childress, J. F. (2001). Principles of biomedical ethics. 5. vyd. Oxford: Oxford University Press.

Blackburn, S. (2003). Ethics: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press.

Černý, D. (2011). Lidské embryo z perspektivy bioetiky. Praha: Wolters Kluwer.

Doležal, A. (2017). Eutanazie a rozhodnutí na konci života: Právní aspekty. Praha: Academia.

Dunn, M., Hope, T. (2018). Medical Ethics: A Very Short Introduction. Oxford: Clarendon.

Fromm, E. (1993). Budete jako bohové: radikální interpretace Starého zákona a jeho tradice. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Funda, O. A. (1994). Víra bez náboženství. Praha: Prvokruh.

Haškovcová, H. (2015). Lékařská etika. Praha: Galén.

Hillman, J. (1997). Duše a sebevražda. Praha: Sagittarius.

Illich, I. (2012). Limity medicíny: Nemesis medicíny – zaprodané zdraví. Brno: Emitos.

Ivanová, K. (2006). Základy etiky a organizační kultury v managementu zdravotnictví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Kohák, V. K. (1993). Člověk, dobro a zlo: o smyslu života v zrcadle dějin. Kapitoly z dějin morální filosofie. Praha: Ježek.

Král, M. (1994). Změna paradigmatu vědy. Praha: Filosofia.

Křížová, E. (2006). Proměny lékařské profese z pohledu sociologie. Praha: Slon.

Kuhn, T. S. (1997). Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH.

Lansberg, P. L. (1990). Zkušenost smrti. Praha: Vyšehrad.

Lipovetsky, G. (2011). Soumrak povinnosti. Praha: Prostor.

Malý, I. (1998). Trendy soudobé chirurgie 1 – Lékařská etika v chirurgii. Praha: Galén.

Matochová, S. (2009). Etika a právo v kontextu lékařské etiky. Brno: Masarykova univerzita.

Munzarová, M. (2005). Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada.

Pascal, I. (2012). Je zygota lidskou osobou?. Praha: Triton.

Pechar, J. (1992). Člověk v moderních vědách. Praha: Filozofický ústav Československé akademie věd.

Ptáček, R., Bartůněk, P. a kol. (2011). Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada.

Sokol, J. (2010). Etika a život. Pokus o praktickou filosofii. Praha: Vyšehrad.

Strobachová, I. (2014). Hra, sen, báseň: tělo mocné i nemocné. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.

Sugarman, J., Sulmasy, D. P. (2010). Methods in medical ethics. Washington, D. C.: Georgetown University Press.

Syřišťová, E. (1972). Normalita osobnosti. Praha: Avicenum.

Šimek, J. (2015). Lékařská etika. Praha: Grada.

Tondl, L. (1994). Věda,technika a společnost: soudobé tendence a transformace vzájemných vazeb. Praha: Filosofia.

Vácha, M., Königová, R., Mauer, M. (2012). Základy moderní lékařské etiky. Praha: Portál.

MOODLE:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7081

Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (01.07.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška proběhne formou diskuze nad jedním textem vybraným z povinných titulů (vizte níže) a ještě alespoň jedním dalším vhodným, relevantním zdrojem informací (např. kniha, článek, film, jiné umělecké dílo). Více informací naleznete v Moodle příslušného předmětu.

*****************************************************************************************************
Zkouška bude probíhat u následujících zkoušejících:

1) MUDr. Barbora Beňová, Ph.D. (barbora.benova@fnmotol.cz)

2) JUDr. Adam Doležal, LL.M. (adam.dolezal@lfmotol.cuni.cz)

2) Mgr. et Mgr. Jaromír Škoda (jaromir.skoda@lfmotol.cuni.cz)

3) Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. (martin.zielina@lfmotol.cuni.cz)

*****************************************************************************************************
1) ANNAS, J. (1986). The Ethics of Embryo Research: Not as Easy as It Sounds. The Journal of Law, Medicine & Ethics 14(3-4), pp. 138-148.

2) EMANUEL, E. J., EMANUEL, L. L. (1992). Four Models of the Physician-Patient Relationship. The Journal of the American Medicine 267(16), pp. 2221-6.

3) HŘÍBEK, T. (2019). Asistovaná smrt, profesní etika a svědomí. Časopis zdravotnického práva a bioetiky 9(1), s. 27-38.

4) SÝKORA, P. (2012). Rekonceptualizácia altruizmu v biomedicínskom darcovstve. Filozofia1(67), s.1–14.

5) KATZ, J. (1997). Human Sacrifice and Human Experimentation: Reflextions at Nuremberg. Yale Journal of International Law 22(2), pp. 401-418.

6) KUŘE, J. (2020). Etika rozhodování o zdravotní péči v závěru života. Časopis zdravotnického práva a bioetiky10(2), s. 84–104.

7) LIANG, R., DORNAN, T.,&NESTEL, D. (2019). Why do women leave surgical training? Aqualitative and feminist study. Lancet 393, pp. 541–549.

8) RACHELS, J. (1975). Active and Pasive Euthanasia. The New England Journal of Medicine 292, pp. 78-80.

9) SAVULESCU, J., PERSSON, I.,&WILKINSON, D.(2020). Utilitarianism and the pandemic. Bioethics 34, pp. 620–632.

10) SCHULMAN, A. (2008). Human Dignity and Bioethics: Essays Commissioned by the President ́s Council on Bioethics. Chap 1. Washington, D.C.: President ́s Council on Bioethics.

11) MATĚJEK, J. (2010). Dříve projevená přání pacientů a recepce tohoto problému v České republice a v Německu. Praktický lékař 11(90), s. 666–668.

12) ČERNÝ,D. (2013). Hodnota lidského života. Časopis zdravotnického práva a bioetiky 3(3), s. 1–13.

13) TRUOG, R. D., FRANKLIN, G. M. (2008). The Dead Donor Rule and Organ Transplantation. The New England Journal of Medicine 359(7), pp. 674-5.

Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (10.06.2021)
Syllabus - Czech

ZIMNÍ SEMESTR:

I. JEDINEC A MEDICÍNA

30.9. Organizační hodina (dr. Zielina)

10.10. Úvod do normativní etiky (dr. Zielina)

17.10. Prague SchoolofBioethics (www.praguesb.cz)

24.10. Osm věků života člověka dle E. H. Eriksona (dr. Strobachová)

31.10. Mozek a etika (prof. Komárek)

II. SPOLEČNOST A MEDICÍNA

7.11. Osm způsobů, jak zabít pacienta: Behaviorální ekonomie lékařské péče (doc. Houdek)

14.11. Psychiatrické diagnózy ve veřejném prostoru (Mgr. Kuchař)

21.11. Biologické základy etiky (doc. Šimek)

28.11. Etické a právní aspekty rozhodování v medicíně (dr. Doležal)

5.12. Neziskové léky: objev a vývoj léků ve společenském kontextu (dr. Cvek)

III. NA PACIENTA ZAMĚŘENÁ MEDICÍNA

12.12. Principy a indikace systemické terapie (dr. Masner)

19.12. Psychosomatika v ordinaci praktického lékaře (dr. Masner)

9.1. Úvod do paliativní medicíny (dr. Hrdličková)

**********************************************************************************************

LETNÍ SEMESTR:

1) st 19.2. a čt 20.2. - Začátek a konec lidského života I (dr. Strobachová)

2) st 26.2. a čt 27.2. - Začátek a konec lidského života II (dr. Strobachová)

3) st 4.3. a čt 5.3. - Psychohygiena (Kubičková a Ogurčáková)

4) st 11.3. a čt 12.3. - Morální intuice (dr. Zielina)

5) st 18.3. a čt 19.3. - Problematické etické a právní aspekty I (dr. Doležal)

6) st 25.3. a čt 26.3. - Kognitivní zkreslení v rozhodování o důležitých otázkách (dr. Dominik)

7) st 1.4. a čt 2.4. - Problematické etické a právní aspekty II (dr. Doležal)

8) st 8.4. a čt 9.4. - Výzkum, medicína a jejich mnohoznačnost (dr. Beňová)

9) st 15.4. a čt 16.4. - Morální slepota v léčbě psychopatických pacientů (Mgr. Škoda)

10) st 29.4. a čt 30.4. - Etické hrozby I (dr. Zielina)

11) st 13.5. a čt 14.5. - Etické hrozby II (dr. Zielina)

12) st 20.5. a čt 21.5. - Ženy, etika a medicína (dr. Beňová)

Last update: Zielina Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (09.03.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html