SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Occupational Therapy - CRHBEG2
Title: Základy ergoterapie
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine 3FM CU and UHKV (12-REHA)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:15/15, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.
Bc. Karolína Straková
Classification: Health Care > Clinical Overview
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Bc. Karolína Straková (18.09.2023)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie ve 2. ročníku. Student získá znalosti základních ergoterapeutických pojmů, postupů, metod, ergodiagnostických postupů (testy denních činností a sebeobsluhy). Dále nejen znalosti, ale i některé dovednosti v ergoterapeutických postupech u nejčastějších chorob a postižení. Seznámí se s tvorbou ergoterapeutického plánu koordinovaného s kineziterapií/léčebnou tělesnou výchovou. Studenti si uvědomí důležitost soběstačnosti, naučí se využívat kompenzačních pomůcek. Pochopí přímou návaznost na pracovní rehabilitaci. Praktická cvičení: stáž na oddělení vedené ergoterapeutem, vyzkoušení teoretických znalostí v praxi, nácvik soběstačnosti, testování využívané ergoterapeuty, seznámení s kompenzačními pomůckami a jejich využití v aktivitách denního života
Aim of the course -
Last update: HERBENOV (25.11.2008)

To get the view of ergodiagnostic and ergotherapeutic procedures used in medical rehabilitation. Training of selected skills.

Course completion requirements - Czech
Last update: Bc. Karolína Straková (18.09.2023)

Zápočet je udělen za 80% účast na praktické výuce (kontrola dle zápočtového listu)

Způsob náhrady praktické výuky: individuální stáž dle možností kliniky

Zkouška přezkoušení písemnou formou z tematických okruhů

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. (05.12.2019)

Jelínková, Krivošíková, Šajtarová.: Ergoterapie, Portál, 2009, ISBN: 978-80-7367-583-7

Krivošíková.: Úvod do ergoterapie, Grada, 2011, ISBN:978-80-247-2699-1

Klusoňová, E.; Špičková, J.: Ergoterapie I.; Avicenum, Praha 1990

Pfeiffer, J.: Ergoterapie II., Avicenum, Praha 1990

Lippertová Grünerová,M. a kol.: Neurorehabilitace. Galén, Praha 2005

Vyskotová, K. a Macháčková K. Jemná motorika – vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování. Grada Publishing, 2013. Praha. ISBN 978-80-247-4698-2.

Klusoňová, E.: Ergoterapie v praxi. Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) 2011. ISBN 9788070135358

Jane Case-Smith, Jane Clifford O'Brien. Occupational Therapy for Children and Adolescents. Elsevier Books, 2014. ISBN: 0323169252

Karen Barney. Occupational Therapy with Aging Adults. Elsevier Books 2015 ISBN: 032306776X

Scheepers, Clara. Ergotherapie Vom Behandeln zum Handeln. Thieme, Stuttgart 2015. Kód: 55609745

Teaching methods -
Last update: HERBENOV (25.11.2008)

lectures, practical training, visits to ergotherapeutic/occupational therapy work-places.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Bc. Karolína Straková (18.09.2023)

Zápočet - udělen za 80% účast na praktické výuce (kontrola dle zápočtového listu)

Zkouška - přezkoušení z vybraných témat (formou písemného testu):

- Definice a dělení ergoterapie dle prof. Pfeiffera

- Aktivity denního života

- Dělení kompenzačních pomůcek, výběr kompenzačních pomůcek, mechanický vozík a jeho komponenty, nárok na různé kompenzační pomůcky v praxi

- HKK - vyšetření, funkce ruky, dělení úchopů, fáze úchopu

- Ergoterapie úžinových syndromů, periferních paréz (n. medianus, n. ulnaris, n. radialis)

- Multisenzorická a bazální stimulace v ergoterapii

- Ergoterapie v psychiatrii

- Ergoterapie u kognitivních poruch

- Ergoterapie u neurologických diagnóz - vyšetření, terapie, metody na neurofyziologickém podkladě (CIMT, Mirror therapy, PANat), robotická terapie ruky

- Ergoterapie u geriatrických pacientů

- Ergoterapie u pacientů s revmatoidním onemocněním

- Ergoterapie u amputací na horní a dolní končetině

- Ergonomie, škola zad, ergonomie při práci u pc/při ADL 

- Ergoterapie u dětí

- Ergoterapie u spinálních pacientů

Syllabus - Czech
Last update: Bc. Karolína Straková (18.09.2023)
 1. Úvod do ergoterapie - obecné principy a týmová práce
 2. Aktivity denního života, kompenzační pomůcky
 3. HKK - ergoterapie ruky, vyšetření, testování, funkce, úchopy...
 4. Multisenzorická a bazální stimulace - péče na intenzivních lůžkách
 5. Ergoterapie v psychiatrii
 6. Kognitivní funkce - vyšetření, testování...
 7. Ergoterapie u amputací na horních a dolních končetinách
 8. Ergoterapie u geriatrických pacientů
 9. Ergoterapie u pacientů s revmatoidním onemocněním
 10. Ergoterapie u neurologických diagnoz
 11. Ergoterapie u spinálních pacientů
 12. Ergoterapeutická intervence u dětských pacientů
 13. Ergonomie a škola zad, zařazení do běžného života
Entry requirements -
Last update: HERBENOV (25.11.2008)

Study duties from the 1st year fulfiled.

Course completion requirements - Czech
Last update: Bc. Karolína Straková (18.09.2023)

Zápočet je udělen za 80% účast na praktické výuce (kontrola dle zápočtového listu)

Způsob náhrady praktické výuky: individuální stáž dle možností kliniky

Zkouška přezkoušení písemnou formou z tematických okruhů

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html