SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basic Clinical Medicine and Critical Conditions - CDHUS3
Title: Základy klinické medicíny a urgentní stavy
Guaranteed by: Department of Stomatology 3FM CU and UHKV (12-STOM)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:50/0, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Mgr. Petra Křížová, DiS.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Pojetí a cíle vyučovacího předmětu Teoretická výuka poskytne základní znalosti v klinických oborech vnitřního lékařství, pediatrie, gynekologie a porodnictví, obecné chirurgie a traumatologie, otorhinolaryngologie, zejména ve vztahu k orofaciálnímu systému, jeho anomáliím a onemocnění, psychiatrie Základy klinické medicíny seznamují studenty s klinickými důsledky působení rizikových faktorů na zdraví člověka a možnostmi jak poškozené zdraví eliminovat, či alespoň výrazněji ztlumit. Hlavní faktory, které nepříznivě ovlivňují zdraví organismu, jsou faktory nutriční, faktory zevního prostředí, stresové situace, životní styl. V průběhu výuky se seznámí s vybranými chorobami, s příčinami jejich vzniku, s klinickými důsledky, principy léčby a naučí se, jak lze těmto negativním důsledkům předejít jak v případě akutní potřeby, tak v rámci preventivních opatření, a to zejména vzhledem ke stomatologické oblasti. Probíraná látka bude přednášena pouze v základech pro možnost základní orientace v oborech, ale důraz bude kladen především na urgentní stavy a první pomoc. Obsah předmětu V přehledu přednášené obory: Vnitřní lékařství - základní vyšetřovací metody, - choroby oběhové soustavy, - choroby zažívacího traktu, - poruchy metabolismu, - endokrinologické poruchy, - krevní choroby, - alergie, poruchy imunologie. Pediatrie seznamuje se základními principy dětského lékařství, tak aby student pochopil základní paradigma tohoto oboru tj. vývojový, preventivní a i sociální aspekt promítající do všech vrstev tohoto základního klinického oboru z oblasti vnitřního lékařství tj. do etiologie, patofyziologie, klinických projevů, diagnostiky a léčby. Student bude schopen: • znát základní klinickou problematiku nejdůležitější „modelových“ onemocnění dětské věku s důrazem na urgentní stavy a první pomoc. • znát základní principy odběru anamnézy s důrazem na alergické reakce ve vztahu k dentální hygieně. Sylabus předmětu: • vývoj dítěte, jednotlivé věkové kategorie. • anamnéza, hodnocení rizika alergie. • přehled nejčastějších a nejdůležitějších nemocí dětského věku s důrazem na urgentní stavy. Chirurgie a traumatologie - vyšetřovací metody v chirurgii, - léčba operační a konzervativní, - transfúze krve, - základní principy chirurgie: - hlavy a páteře, - krku, - kardiochirurgie, - zažívacího traktu, - bronchopulmonálního systému, - traumatologie – základy ošetřování úrazů s důrazem kladeným na první pomoc (úrazy hlavy, krku a obličeje Otorhinolaryngologie - anatomická fyziologie slinných žláz, - záněty, vývojové vady, úrazy, nádory slinných žláz, - diagnostika onemocnění slinných žláz, - sialografie, US, MRI, CT, - záněty faryngu a Waldeyerova okruhu (příznaky, léčba, komplikace místní a celkové), - onemocnění parafaryngeálního prostoru, - akutní stavy (dušení, cizí tělesa v dýchacích a polykacích cestách), - sinusitid, rtg vyšetření, léčba. Gynekologie a porodnictví - vyšetřovací metody, prevence a skrining v gynekologii - urgentní stavy a operace v gynekologii - diagnostika a léčba prekanceróz a zhoubných nádorů ženských reprodukčních orgánů - péče o těhotnou ženu, prenatální diagnostika, fyziologické a rizikové těhotenství - urgentní stavy v porodnictví, porod, šestinedělí Psychiatrie - vyšetřovací metody a základy léčby v psychiatrii - obecná psychopatologie a základní okruhy duševních poruch - neodkladné stavy v psychiatrii – suicidální, neklidný a agresivní pacient - psychotický pacient, depresivní pacient, manický pacient, úzkostný pacient – komunikační dovednosti - základy psychoterapie Praktická cvičení - problematika profesionálního postižení pohybového aparátu a jeho prevence u dentálních hygienistek, - asistence během chirurgické operace v maxilofaciální oblasti, - asistence během chirurgické traumatologické operace v orofaciální oblasti, - základní vyšetření v ORL (demonstrace), - vyšetření orbity a oka (demonstrace).
Last update: Křížová Petra, Mgr., DiS. (30.10.2019)
Course completion requirements - Czech

Docházka min. 85%

Last update: Křížová Petra, Mgr., DiS. (30.10.2019)
Literature - Czech

Klener P.: Základy vnitřního lékařství pro bakalářské studium, UK, Praha 1996

Kolín, J. a kol.: Oftalmologie praktického lékaře. Karolinum Praha, 1994

Lebl J. a kol: Preklinická pediatrie. Galén, 2007, ISBN 978-80-2461-321-5.

Lebl J. a kol: Klinická pediatrie. Galén, 2012, ISBN 978-80-7492-131-5.

Muntau A.C. a kol: Pediatrie. Grada, 2014, ISBN 978-80-2474-588-6.

Navrátil L. a kol:  Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008

Provazník K. a kol.: Manuál prevence v lékařské praxi VII, VIII, IX Fortuna, Praha, 1999-2002

Souček M., et all: Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha. Grada publishing 2005, 380s. ISBN 80-247-1367-5

Škeřík, P.: Otorinolaryngologie pro praktické lékaře. Scientia Medica, Praha 1993

Roztočil A. a kol.  – Moderní porodnictví – 2. doplněné vydání - Grada 2017

Roztočil A. a kol. – Moderní gynekologie – Grada 2011

Rob L. a kol.  – Gynekologie – Galén 2009 

 

Doporučené časopisy

Česko-Slovenská pediatrie.

Pediatrie pro praxi.

Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa

Last update: Křížová Petra, Mgr., DiS. (30.10.2019)
Course completion requirements - Czech

Docházka min. 85%

Last update: Křížová Petra, Mgr., DiS. (30.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html