SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physiotherapy and rehabilitation of neurological patients with CNS depression - C3FY002
Title: Fyzioterapie a rehabilitace neurologicky nemocných s postižením CNS
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine 3FM CU and UHKV (12-REHA)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:10/30, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Eva Baranová
Mgr. Bronislava Marková
Classification: Health Care > Clinical Overview
Pre-requisite : CRHBPY2
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Marek Ploc (30.11.2022)
Studenti se seznámí s nejmodernějšími postupy fyzioterapie u různých diagnóz pacientů po centrálním mozkovém poškození, zejména u pacientů po cévní mozkové příhodě, po traumatu mozku, s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, po poranění míchy a poruch extrapyramidového systému.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Marek Ploc (30.11.2022)

Adoption of knowledge,skills and ability of clinical reasoning in physiotherapy at different clinical fields

Adoption of ability to prepare short-term and long-term physiotherapy programme/plan

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Marek Ploc (30.11.2022)

Podmínkou zápočtu je 80% účast na cvičeních a úspěšné složení multiple-choice testu (80% správných odpovědí).

Zkouška má teoreticko-praktický charakter: praktické předvedení konkrétních léčebných úkonů na nemocném. Student zdůvodní výběr a způsob provedení teoretickým vysvětlením založeném na porozumění neurofyziologických poznatků.

Student u praktické zkoušky prokazuje: schopnost orientace ve zdravotnické dokumentaci, schopnost vyšetřit nemocného a stanovit diferenciální diagnózu, schopnost navrhnout terapii včetně praktického provedení a schopnost vést záznam o pacientovi (instrukce viz protokol k praktické zkoušce).

 

Protokol k praktické zkoušce

Student: jméno a příjmení

Vyšetřovaná osoba: iniciály a pohlaví

Ročník: rok narození pacienta

Anamnéza: zpracování anamnézy dle schématu z doporučené literatury. Nutno náležitě označit data přejímaná ze zdravotnické dokumentace (kurzíva a př. opis zdr. dokumentace). V případě, že pacient anamnézu neguje, je potřeba tuto skutečnost zaznamenat.

Klinická rozvaha: jedná se o teoretickou úvahu, která slouží k úvodní rozvaze nad pacientem. Zejména jsou zhodnocena anamnestická data a status praesens. Pokud mohou mít obtíže pacienta více příčin (např. bolest), je zvážen možný původ těchto obtíží. Pokud je diagnóza známa, potom student u pacienta zvažuje přítomnost funkčního deficitu vzniknuvšího v důsledku prodělané nemoci či úrazu včetně, změny kvality života, omezení soběstačnosti, poruch kognitivních funkcí apod. Výsledkem rozvahy je několik hypotéz, které budou následujícím vyšetření potvrzeny, či vyvráceny.

Kineziologický rozbor: vlastní vyšetření fyzioterapeutem. Jednotlivá vyšetření jsou volena tak, aby v krátkém čase vypověděla co nejpřesněji o aktuálním stavu pacienta. Možno vkládat standardizované tabulky či formuláře vyšetření, jež užívají jednotlivá pracoviště.

Závěr vyšetření: Zhodnocení.  Závěry vyšetření vedou ke stanovení adekvátních cílů.

Cíl: Na základě vyšetření stanovit, čeho má být dosaženo v průběhu hospitalizace, či ambulantní péče. Určit parametry, které mají být zlepšeny.

Návrh terapie: návrh aktuální terapeutické jednotky, dle stanovených cílů, včetně fyzikální terapie a pomůcek.

Provedení terapeutické jednotky:

Autoterapie, režimová opatření: návrh autoterapie a režimových opatření na doma.

Závěr: zhodnocení z hlediska úspěšnosti dosažení cíle a zvolených prostředků, včetně potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz (klinická rozvaha). Také je zde možné přehodnotit závěr vyšetření a odůvodnit proč.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Marek Ploc (30.11.2022)

Carr J.H. Neurological Rehabilitation. Elsevier Books 2010. ISBN: 0702040517

Lippertová-Grünerová M. Rehabilitace po náhlé cévní mozkové příhodě. 1. vyd. Praha: Galén, 2015. 182 s. ISBN 978-80-7492-225-1.

Lippertová-Grünerová M. Rehabilitace pacientů v kómatu. 1. vyd. Praha: Galén, 2013. 116 s. ISBN 978-80-7262-761-5.

Lippertová-Grünerová M. Trauma mozku a jeho rehabilitace. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7262-569-7.

Lippertová-Grünerová M. Neurorehabilitace. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 350 s. ISBN 80-7262-317-6.

Kaňkovský, P., Bareš, M., Dufek, J. a kol.: Spasticita, Maxdorf, Praha, 2004

Kříž J. a kolektiv. Poranění míchy. Příčiny, důsledky, organizace péče. Galén 2019. ISBN 9788074924248

Pandyan A. D., Hermens, H. J., Bernard A. Conway Neurological Rehabilitation: Spasticity and Contractures in Clinical Practice and Research. CRC Press, 2018 ISBN 9781466565449

Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci. Pro studium i praxi. Grada Publ. Praha: 2007, 352 s.

Řasová, K.: Fyzioterapie u neurologicky nemocných (se zaměřením na roztroušenou sklerózu mozkomíšní).  Praha, Ceros, 2007

Řasová K. Neurorehabilitation of people with impaired mobility –  therapeutic interventions and assessment tools. Third Medical Faculty, Charles University, Czech Republic, 2017
ISBN 978-80-87878-07-iBook: https://itunes.apple.com/cz/book/neurorehabilitation-people-impaired-mobility-therapeutic/id1207772832?mt=13

Umphred D. A., Burton, G. Neurological rehabilitation. Elsevier - Health Sciences Division  2012.  55477014

 

 

 

 

 

Teaching methods -
Last update: Mgr. Marek Ploc (30.11.2022)

lectures, practice

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. (27.09.2023)

Zápočet: Podmínkou zápočtu je 80% účast na cvičeních (scan docházky v logbooku musí být nahraný v aplikaci Protokoly den před psaním písemného testu) a úspěšné složení multiple-choice testu (80% správných odpovědí).

Zkouška: Zkouška má teoreticko-praktický charakter: praktické předvedení konkrétních léčebných úkonů na nemocném. Student zdůvodní výběr a způsob provedení teoretickým vysvětlením založeném na porozumění neurofyziologických poznatků.

Student u praktické zkoušky prokazuje: schopnost orientace ve zdravotnické dokumentaci, schopnost vyšetřit nemocného a stanovit diferenciální diagnózu a schopnost navrhnout terapii včetně praktického provedení.

Termíny zápočtového testu (Mgr. Eva Baranová): budou upřesněny

Termíny praktické zkoušky (Mgr. Broňa Marková, Bc. Iveta Čížková): budou upřesněny

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Marek Ploc (30.11.2022)

Fyzioterapeutické postupy u postižení / traumat míchy.       

Fyzioterapeutické postupy u postižení / traumat periferních nervů.          

Fyzioterapeutické postupy u postižení extrapyramidového systému a u postižení mozečku.

Fyzioterapeutické postupy u neuroinfekcí mozku a míchy a u traumat mozku

Fyzioterapeutické postupy u cévní léze mozkové.    

Fyzioterapeutické postupy u roztroušené sklerózy mozkomíšní.

 

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Marek Ploc (30.11.2022)

Úspěšné zakončení předmětu Neurologie I  a Interní  obory.

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Marek Ploc (30.11.2022)

Podmínkou zápočtu je 80% účast na cvičeních a úspěšné složení multiple-choice testu (80% správných odpovědí).

Zkouška má teoreticko-praktický charakter: praktické předvedení konkrétních léčebných úkonů na nemocném. Student zdůvodní výběr a způsob provedení teoretickým vysvětlením založeném na porozumění neurofyziologických poznatků.

Student u praktické zkoušky prokazuje: schopnost orientace ve zdravotnické dokumentaci, schopnost vyšetřit nemocného a stanovit diferenciální diagnózu, schopnost navrhnout terapii včetně praktického provedení a schopnost vést záznam o pacientovi (instrukce viz protokol k praktické zkoušce).

 

Protokol k praktické zkoušce

Student: jméno a příjmení

Vyšetřovaná osoba: iniciály a pohlaví

Ročník: rok narození pacienta

Anamnéza: zpracování anamnézy dle schématu z doporučené literatury. Nutno náležitě označit data přejímaná ze zdravotnické dokumentace (kurzíva a př. opis zdr. dokumentace). V případě, že pacient anamnézu neguje, je potřeba tuto skutečnost zaznamenat.

Klinická rozvaha: jedná se o teoretickou úvahu, která slouží k úvodní rozvaze nad pacientem. Zejména jsou zhodnocena anamnestická data a status praesens. Pokud mohou mít obtíže pacienta více příčin (např. bolest), je zvážen možný původ těchto obtíží. Pokud je diagnóza známa, potom student u pacienta zvažuje přítomnost funkčního deficitu vzniknuvšího v důsledku prodělané nemoci či úrazu včetně, změny kvality života, omezení soběstačnosti, poruch kognitivních funkcí apod. Výsledkem rozvahy je několik hypotéz, které budou následujícím vyšetření potvrzeny, či vyvráceny.

Kineziologický rozbor: vlastní vyšetření fyzioterapeutem. Jednotlivá vyšetření jsou volena tak, aby v krátkém čase vypověděla co nejpřesněji o aktuálním stavu pacienta. Možno vkládat standardizované tabulky či formuláře vyšetření, jež užívají jednotlivá pracoviště.

Závěr vyšetření: Zhodnocení.  Závěry vyšetření vedou ke stanovení adekvátních cílů.

Cíl: Na základě vyšetření stanovit, čeho má být dosaženo v průběhu hospitalizace, či ambulantní péče. Určit parametry, které mají být zlepšeny.

Návrh terapie: návrh aktuální terapeutické jednotky, dle stanovených cílů, včetně fyzikální terapie a pomůcek.

Provedení terapeutické jednotky:

Autoterapie, režimová opatření: návrh autoterapie a režimových opatření na doma.

Závěr: zhodnocení z hlediska úspěšnosti dosažení cíle a zvolených prostředků, včetně potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz (klinická rozvaha). Také je zde možné přehodnotit závěr vyšetření a odůvodnit proč.

Other recommended courses - Czech
Last update: Mgr. Marek Ploc (30.11.2022)

Neurologie

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html