SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Occupational Therapy - C2FY006
Title: Základy ergoterapie
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine 3FM CU and UHKV (12-REHA)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:15/15, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.
Bc. Karolína Straková
Classification: Health Care > Clinical Overview
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Marek Ploc (08.11.2021)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie ve 2. ročníku. Student získá znalosti základních ergodiagnostických postupů.(testy denních činností a sebeobsluhy). Dále nejen znalosti, ale i některé dovednosti v ergoterapeutických postupech u nejčastějších chorob a postižení. Seznámí se s tvorbou ergoterapeutického plánu koordinovaného s kineziterapií/léčebnou tělesnou výchovou. Studenti si uvědomí důležitost soběstačnosti, naučí se využívat kompenzačních pomůcek. Pochopí přímou návaznost na pracovní rehabilitaci. Praktická cvičení: praktické vyzkoušení pracovních činnosti a technik v příslušných dílnách, pohyby a přesuny na vozíku, nácvik soběstačnosti na lůžku.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Marek Ploc (08.11.2021)

To get the view of ergodiagnostic and ergotherapeutic procedures used in medical rehabilitation. Training of selected skills.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. (16.08.2023)

Zápočet je udělen za 80% účast na praktické výuce (kontrola dle zápočtového listu)

Způsob náhrady praktické výuky: individuální stáž dle možností kliniky

Zkouška přezkoušení písemnou formou z tematických okruhů

 

.     Definice a dělení ergoterapie dle prof. Pfeiffera

2.     Dělení ADL

3.     Vyšetření v ergoterapii – b-ADL, i-ADL, kognitivních funkcí, vyšetření ruky, standardizované testy, ergodiagnostika

4.     Metody v ergoterapii – CIMT, Mirror therapy, Mentální trénink, PANat, robotická terapie ruky

5.     Dělení kompenzačních pomůcek, výběr kompenzačních pomůcek

6.     Ergoterapie u spinálních pacientů – akutní fáze

7.     Ergoterapie u spinálních pacientů – postakutní fáze

8.     Nácvik ADL u spinálních pacientů

9.     Výběr KP u spinálních pacientů, výběr vhodného vozíku

10.  Mechanický vozík a jeho komponenty

11.  Terapie ruky u spinálních pacientů

12.  Distributoři kompenzačních pomůcek pro spinální pacienty

13.  Pressure mapping

14.  Zásady bezbariérovosti, zásady bezbariérovosti u osob s pohybovým, zrakovým, sluchovým postižením

15.  Ergoterapie v psychiatrii

16.  Ergoterapie u poruch čití

17.  Ergoterapie u pacientů s poruchou zraku

18.  Ergoterapie u pacientů s poruchou sluchu

19.  Kompenzace funkce poruch zraku, sluchu

20.  Ergoterapie u poruch vestibulárních

21.  Snoezelen a bazální stimulace v ergoterapii

22.  Funkce ruky, dělení úchopů, fáze úchopu

23.  Ergoterapie u poranění šlachového aparátu

24.  Ergoterapie u fraktur ruky a distálního předloktí

25.  Ergoterapie u CRBS, mirror therapy u CRBS

26.  Ergoterapie u degenerativních onemocnění kloubů ruky, Dupuytrenovy kontraktury

27.  Ergoterapie u popálenin horní končetiny

28.  Ergoterapie u amputací na horní končetině

29.  Ergoterapie úžinových syndromů, periferních paréz (n. medianus, n. ulnaris, n. radialis)

30.  Vyšetření ruky

31.  Nácvik grafomotoriky

32.  Kompenzace funkce ruky

33.  Co je to tvz.: Škola zad?

34.  Ergonomické zásady při sedu, sed dynamický, úlevové polohy sedu

35.  Alternativní typy sedu a kompenzační pomůcky pro sed

36.  Ergonomické zásady při práci u PC, výběr vhodné kancelářské židle

37.  Ergonomické zásady při provádění ADL, vhodné kompenzační pomůcky

38.  Ergonomické zásady při manipulaci s břemeny

39.   Které kognitivní deficity znáte? min 5

40.   Které kognitivní deficity jsou v rámci fyzioterapie obzvláště závažné?

41.   Co to je Hemianopsie?

42.   Co to je Neglect?

43.   Jak formy poruchy pozornosti znáte?

44.   Jak se projevuje Apraxie v ADL?

45.   Které druhy náhlé cévní mozkové příhody znáte?

46.   K jakému syndromu dochází při poruše prokrvení v oblasti arteria cerebri anterior, a jaké terapeutické postupy zde ergoterapie může využít?

47.   K jakému syndromu dochází při poruše prokrvení v oplasti arteria cerebri posterior, a jaké terapeuticke K jakému syndromu dochází při poruše prokrvení v oplasti arteria cerebri media, a jaké terapeutické postupy zde ergoterapie může využít?

48.   Co to je mirror terapie a jaké má využití u pacientů s CMP?

49.   U řešení jakých terapeutických problémů po CMP je výhodná kooperace mezi ergoterapií a fyzioterapií?

 

 

 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Marek Ploc (08.11.2021)

Jelínková, Krivošíková, Šajtarová.: Ergoterapie, Portál, 2009, ISBN: 978-80-7367-583-7

Krivošíková.: Úvod do ergoterapie, Grada, 2011, ISBN:978-80-247-2699-1

Klusoňová, E.; Špičková, J.: Ergoterapie I.; Avicenum, Praha 1990

Pfeiffer, J.: Ergoterapie II., Avicenum, Praha 1990

Lippertová Grünerová,M. a kol.: Neurorehabilitace. Galén, Praha 2005

Vyskotová, K. a Macháčková K. Jemná motorika – vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování. Grada Publishing, 2013. Praha. ISBN 978-80-247-4698-2.

Klusoňová, E.: Ergoterapie v praxi. Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) 2011. ISBN 9788070135358

Jane Case-Smith, Jane Clifford O'Brien. Occupational Therapy for Children and Adolescents. Elsevier Books, 2014. ISBN: 0323169252

Karen Barney. Occupational Therapy with Aging Adults. Elsevier Books 2015 ISBN: 032306776X

Scheepers, Clara. Ergotherapie Vom Behandeln zum Handeln. Thieme, Stuttgart 2015. Kód: 55609745

Teaching methods -
Last update: Mgr. Marek Ploc (08.11.2021)

lectures, practical training, visits to ergotherapeutic/occupational therapy work-places.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Marek Ploc (08.11.2021)

1. Úvod do ergoterapie - obecné principy a týmová práce

2. Ergoterapie v neurologii - problematika cerebrálních a míšních lézí

3. Ergoterapie u pacientů s poškozením centrálního nervového systému - funkční trénink, pomůcky, nácvik aktivit běžného života, zásady bezbariérovosti

4. Ergoterapie u revmatologických, traumatologických a  ortopedických onemocnění - problematika chronické bolesti, vertebrogenní syndromy - škola zad

4. Ergoterapie pacientů s postižením čití, zraku a sluchu

5. Ergoterapie pacientů s kognitivními a behaviourálními  poruchami

6. Vyšetření funkce a terapie horní končetiny, jemná motorika, Sudeckův algodystrofický syndrom, periferní parézy

7. Ergoterapie na oddělení intenzivní péče - multisenzorická stimulace

8. Ergoterapie u popálenin a amputací

9. Ergoterapie v psychiatrii a geriatrii

 

Entry requirements -
Last update: Mgr. Marek Ploc (08.11.2021)

Study duties from the 1st year fulfiled.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. (16.08.2023)

Zápočet je udělen za 80% účast na praktické výuce (kontrola dle zápočtového listu)

Způsob náhrady praktické výuky: individuální stáž dle možností kliniky

Zkouška přezkoušení písemnou formou z tematických okruhů

 

.     Definice a dělení ergoterapie dle prof. Pfeiffera

2.     Dělení ADL

3.     Vyšetření v ergoterapii – b-ADL, i-ADL, kognitivních funkcí, vyšetření ruky, standardizované testy, ergodiagnostika

4.     Metody v ergoterapii – CIMT, Mirror therapy, Mentální trénink, PANat, robotická terapie ruky

5.     Dělení kompenzačních pomůcek, výběr kompenzačních pomůcek

6.     Ergoterapie u spinálních pacientů – akutní fáze

7.     Ergoterapie u spinálních pacientů – postakutní fáze

8.     Nácvik ADL u spinálních pacientů

9.     Výběr KP u spinálních pacientů, výběr vhodného vozíku

10.  Mechanický vozík a jeho komponenty

11.  Terapie ruky u spinálních pacientů

12.  Distributoři kompenzačních pomůcek pro spinální pacienty

13.  Pressure mapping

14.  Zásady bezbariérovosti, zásady bezbariérovosti u osob s pohybovým, zrakovým, sluchovým postižením

15.  Ergoterapie v psychiatrii

16.  Ergoterapie u poruch čití

17.  Ergoterapie u pacientů s poruchou zraku

18.  Ergoterapie u pacientů s poruchou sluchu

19.  Kompenzace funkce poruch zraku, sluchu

20.  Ergoterapie u poruch vestibulárních

21.  Snoezelen a bazální stimulace v ergoterapii

22.  Funkce ruky, dělení úchopů, fáze úchopu

23.  Ergoterapie u poranění šlachového aparátu

24.  Ergoterapie u fraktur ruky a distálního předloktí

25.  Ergoterapie u CRBS, mirror therapy u CRBS

26.  Ergoterapie u degenerativních onemocnění kloubů ruky, Dupuytrenovy kontraktury

27.  Ergoterapie u popálenin horní končetiny

28.  Ergoterapie u amputací na horní končetině

29.  Ergoterapie úžinových syndromů, periferních paréz (n. medianus, n. ulnaris, n. radialis)

30.  Vyšetření ruky

31.  Nácvik grafomotoriky

32.  Kompenzace funkce ruky

33.  Co je to tvz.: Škola zad?

34.  Ergonomické zásady při sedu, sed dynamický, úlevové polohy sedu

35.  Alternativní typy sedu a kompenzační pomůcky pro sed

36.  Ergonomické zásady při práci u PC, výběr vhodné kancelářské židle

37.  Ergonomické zásady při provádění ADL, vhodné kompenzační pomůcky

38.  Ergonomické zásady při manipulaci s břemeny

39.   Které kognitivní deficity znáte? min 5

40.   Které kognitivní deficity jsou v rámci fyzioterapie obzvláště závažné?

41.   Co to je Hemianopsie?

42.   Co to je Neglect?

43.   Jak formy poruchy pozornosti znáte?

44.   Jak se projevuje Apraxie v ADL?

45.   Které druhy náhlé cévní mozkové příhody znáte?

46.   K jakému syndromu dochází při poruše prokrvení v oblasti arteria cerebri anterior, a jaké terapeutické postupy zde ergoterapie může využít?

47.   K jakému syndromu dochází při poruše prokrvení v oplasti arteria cerebri posterior, a jaké terapeuticke K jakému syndromu dochází při poruše prokrvení v oplasti arteria cerebri media, a jaké terapeutické postupy zde ergoterapie může využít?

48.   Co to je mirror terapie a jaké má využití u pacientů s CMP?

49.   U řešení jakých terapeutických problémů po CMP je výhodná kooperace mezi ergoterapií a fyzioterapií?

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html