SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Education 5,6 - B00507 (elective subject)
Title: Tělesná výchova 5,6
Guaranteed by: Institute of Physical Education First Faculty of Medicine Charles University (11-00210)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30, C [HS]
summer s.:0/30, C [HS]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: 120
Min. number of students: 12
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: 507
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Josef Marcoň
Attributes: Lékařství
Teoretický předmět
Zubní lékařství
Annotation - Czech
Na rozdíl od patogenetického myšlení prosazujeme salutogenetický model, který akcentuje psychosociální faktory zdraví a chápe je jako kvantifikovatelné kontinuum.Výuka tělesné výchovy je zaměřena na získání potřebných vědomostí, znalostí a pohybových dovedností s přihlédnutím na specifiku oboru studia.
Last update: Erudio (30.08.2006)
Syllabus - Czech

zaměření na individuální sporty ( aerobik, kondiční posilování, plavání, judo,...)
TĚLESNÁ VÝCHOVA je povinný předmět pro 1.a 2. ročník všeobecného lékařství, 1.ročník zubního lékařství, 1.a 2. ročník bakalářského studia kromě oboru ošetřovatelství a volitelný předmět pro ostatní ročníky všech forem studia.
Obsahem předmětu je získávání a zdokonalování pohybových dovedností, edukace o významu pohybové aktivity jako prevence civilizačních chorob a o relaxačních a regeneračních účincích pohybové činnosti.
Výuka je zakončena v každém semestru zápočtem.
V 1.ročníku všeobecného a zubního lékařství absolvují posluchači program s předem stanovenou sportovní náplní. Harmonogram cirkulace a lokalizace výuky jsou vždy před zahájením zimního semestru zveřejněny na webových stránkách ÚTV a na nástěnkách na ÚTV i děkanátu.
Posluchači 2. ročníku všeobecného lékařství, 1.a 2. ročníku bakalářského studia a ti, kteří si vyberou TV jako volitelný předmět si zvolí sport z dané nabídky dle vlastního výběru a přihlásí se, resp. zapíší se v prvním týdnu zimního semestru na ÚTV do příslušné hodiny.
Volitelný předmět si studenti zapisují při zápisu do dalšího ročníku do indexu a SISu.
Studenti, kteří se nemohou aktivně zúčastnit povinné výuky TV ze zdravotních důvodů, jsou povinni absolvovat přednášky a semináře. Jejich termíny jsou zveřejněny vždy na začátku semestru na webových stránkách ÚTV a na nástěnce ÚTV.

Součástí předmětu může být účast na třídenním soustředění nebo účast na závěrečném turnaji.

Last update: Doležalová Jana, PaedDr. (13.03.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html