Přípravné kurzy e-learning celkem (9533)
Basic information
Přípravné kurzy e-learning celkem
Variant code (CID): 9533
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Hradec Králové
Dean's Office [15-800]
distance
Czech
FYZIKA
Přípravný kurz z fyziky nabízí 12 výukových hodin rozdělených do čtyř tematických bloků. Každý tematický blok sestává z tříhodinového e-learningového kurzu. Bloky obsahují řešené příklady vybrané z pěti základních témat (mechanika, molekulová fyzika a termodynamika, optika a akustika, elektřina a magnetismus, atomistika) a rámcově adresuje rozsah přijímacího řízení z fyziky na Lékařskou fakultu v Hradci Králové. E-learningové kurzy v LMS Moodle sestávají z modulů Kniha a Přednáška. V modulu Kniha budou shrnuty základní pojmy a vzorce související s daným tematickým blokem. Modul Přednáška bude zahrnovat vzorové příklady k danému tematickému bloku. Uchazeč bude mít možnost si zkusit výpočet zcela samostatně nebo mu bude nabídnut podrobný postup řešení příkladů. E-learningové kurzy nemohou pro omezený rozsah nahradit plnohodnotnou výuku středoškolské fyziky. Kurz však pomůže ověřit teoretické znalosti fyziky získané na středních školách, jejich porozumění a praktického využití při řešení fyzikálních problémů (příkladů) a cíleně se připravit na přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Znalosti a dovednosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí předmětu Lékařská biofyzika a biostatistika v zimním semestru prvního ročníku studia.

CHEMIE
Přípravný kurz z chemie se skládá z 24 výukových hodin e-learningových kurzů sestávajících z videopřednášek doplněných dalšími výukovými materiály a z interaktivního procvičování formou elektronických samotestů a pracovních listů, dále jsou k dispozici domácí úlohy.
Přípravný kurz z chemie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti chemie získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Znalosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí biochemie ve druhém ročníku studia.

BIOLOGIE
Soubor 8 e-learningových lekcí je zaměřen na ty kapitoly z obecné biologie, které jsou zvláště důležité při přípravě na studium medicíny – na buněčnou biologii a genetiku. Jednotlivé lekce studenty postupně seznámí se strukturou a funkcí buněk, s principy genové exprese a se základy dědičnosti. Studenti si tak rozšíří a prohloubí znalosti těchto témat získané na středních školách. V průběhu studia je možné komunikovat s vyučujícími prostřednictvím chatu. Součástí lekcí jsou i testové otázky, které slouží k procvičení a upevnění získaných poznatků a jako zpětná vazba k pochopení studované látky.
Přípravný kurz z biologie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti biologie získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu. Znalosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí teoretické části studia.

SOMATOLOGIE
Přípravný kurz ze somatologie rozvádí problematiku lidské anatomie a fyziologie pro účely přijímací zkoušky na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Skládá se z 8 výukových hodin e-learningových kurzů (4 bloky po 2 hodinách). E-kurzy jsou sestaveny z textových a obrazových materiálů s průběžně vloženými otázkami, které studentům poskytují zpětnou vazbu. Obsahem e-kurzů je shrnutí středoškolského učiva, oprava nepřesností vyskytujících se v SŠ učebnicích, poukázání na priority našich tvůrců otázek, příklady lékařského využití teoretických poznatků. V každém kurzu jsou modelové otázky.
Přípravný kurz ze somatologie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti biologie člověka získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu. Kromě využitelnosti znalostí v 1. a 2. ročníku potenciálního studia na naší LF, díky množství příkladů z klinické medicíny hraje kurz i důležitou motivační roli v procesu rozhodování našich budoucích uchazečů.
Přípravné kurzy e-learning celkem
FYZIKA
Tematické bloky - 12 hodin
1. Mechanika (3h)
2. Molekulová fyzika a termodynamika (3h)
3. Optika, mechanické vlnění, akustika (3h)
4. Elektřina, magnetismus, atomistika (3h)

CHEMIE
Témata e-learningových lekcí - 24 hodin
1. Periodický systém (2h)
2. Chemické reakce, vazby, energetika, kinetika, rovnovážné stavy, katalyzátory (4h)
3. Oxidace a redukce (2h)
4. Elektrolyty a disociace; kyseliny a zásady (2h)
5. Koncentrace, základní výpočty (2h)
6. Organická chemie I: Struktura, klasifikace, izomerie, názvosloví organických látek. Typy reakcí. (3h)
7. Organická chemie II: Organické sloučeniny. (5h)
8. Biochemie: Sacharidy. Bílkoviny. Lipidy. Celkový přehled metabolismu. (4h)

BIOLOGIE
Témata e-learningových lekcí - 8 hodin
1. Buňky prokaryontní a eukaryontní, struktura buňky (1h)
2. Struktura nukleových kyselin, replikace DNA, tvorba proteinů (1h)
3. Buněčný cyklus a buněčné dělení (1h)
4. Lidské chromozomy (1h)
5. Mendelovy a Morganovy zákony, genová vazba (1h)
6. Mendelovská dědičnost, rodokmeny (1h)
7. Genetiky populací (1h)
8. Onemocnění způsobená viry, bakteriemi a parazity (1h)

SOMATOLOGIE
Témata e-learningových lekcí - 8 hodin
1. Tkáně, pohyb, krevní tlak (2 hodiny)
2. Dýchání zevní a buněčné (2 hodiny)
3. Metabolismus a rozmnožování, související orgánové systémy (2 hodiny)
4. Řízení organismu (2 hodiny)
Není stanoveno

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Guarantor and venue
MUDr. Petr Hájek, Ph.D.
doc. RNDr. Věra Králová, Ph.D.
prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
Department of Medical Biology and Genetics
Dean's Office
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Dates and duration
2023/2024
winter semester
20.09.2023
2
52 (total number of hours)
8/M
20.09.2023
18.05.2024
Fees and financing
5500 Kč / kurz
Účet: 198592792/0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83071
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Elektronickou přihlášku netisknout a neposílat.
Přihlášky, ke kterým do 3.5.2024 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.
základní
Application
-
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
12.06.2023
28.04.2024
Further information
www.lfhk.cuni.cz