Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 151)
 
   Login via CAS
Career Counsellor (9259)
Basic information
Career Counsellor
Variant code (CID): 9259
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Faculty: Faculty of Humanities
Department of Psychology and Life Sciences [24-KPVZ]
full-time
Czech
Studium je určeno odborníkům ze sféry pedagogiky, psychologie, sociální práce a příbuzných oborů, kteří realizují nebo chtějí realizovat aktivity kariérového poradenství ve školním prostředí nebo v oblasti celoživotního vzdělávání.

Program je zaměřen na získání vybraných a konceptem kariérového poradenství propojených poznatků z psychologie, pedagogiky a sociologie tak, aby tyto poznatky mohly být v průběhu vzdělávání transformovány do vědomostí, znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro výkon profese kariérového poradce v poradenské praxi. Smyslem programu je významně inovovat koncepci kariérového poradenství i kariérové vzdělávání v souladu s aktuálními mezinárodními trendy, a tedy uvést tento systém do praxe v českých podmínkách.
Po ukončení kurzu má absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace „Kariérový poradce / Kariérová poradkyně“ v rámci NSK, a je tedy mimo jiné schopen samostatného vhledu do problematiky kariérového poradenství v kontextu vzdělávání. Je seznámen se společenskými souvislostmi a psychologickými aspekty kariérového poradenství, vývojem tohoto oboru u nás i v zahraničí a trendy světa práce, a má díky tomu jak znalost, tak praktické dovednosti spojené s realizací individuálních a skupinových aktivit kariérového poradenství zejména ve školním prostředí.
MSMT-1371/2023-2
MŠMT
MSMT-1371/2023-2
Career Counsellor
Časově je program dimenzován na 250 hodin v rámci čtyř semestrů, jejichž součástí jsou mimo jiné dva sebepoznávacích pobyty.

Rozpis jednotlivých výukových segmentů programu:

Orientace v platné legislativě v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti (12 hod.)
Vyhledávání, systematizace a vyhodnocování kariérových informací (12 hod.)
Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky (66 hod.)
Vedení poradenského procesu a individuální a skupinové poradenství (46 hod.)
Používání speciálních komunikačních metod pro kompenzaci příslušného ohrožení, rizika nebo znevýhodnění (30 hod.)
Vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj dovedností řízení kariéry (12 hod.)
Nastavení poradenských služeb a spolupráce aktérů v oblasti kariérového poradenství legislativního ukotvení (39 hod.)
Profesní rozvoj kariérového poradce (32 hod.)
25
1. Absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu v oboru specializace v pedagogice, v oboru pedagogiky, v oboru psychologie, kombinace oborů pedagogika, učitelství a sociální práce.
2. Minimálně 2 roky praxe ve vzdělávání, poradenství nebo v sociálních službách.

Obě jmenované záležitosti je třeba doložit v rámci elektronické přihlášky do kurzu CŽV ve formátu PDF, JPG či PNG. Za doklad o minimálním dosaženém vzdělání je považován scan diplomu úspěšně ukončeného bakalářského či magisterského studijního programu jmenovaných specializací, za doklad o absolvované praxi je možné uznat prohlášení zájemce o účast na kurzu CŽV, kde na čistopisu uvede, kde potřebnou praxi získal, a dokument opatří (ideálně ověřeným elektronickým) podpisem, stejně tak je však možné uznat i scan pracovní smlouvy, v rámci níž účastník požadované praxe nabyl.

3. Uhrazení účastnického poplatku 15.000Kč za první rok studia a podepsání s ním spojené standardní smlouvy o poplatku, v rámci níž se účastníci zavazují uhradit poplatek 15.000Kč za druhý rok studia a zkoušku dle hodnotícího standardu NSK.
Minimálně 80% účast na výuce; účast na minimálně 75% výuky v rámci povinných sebepoznávacích víkendových pobytů; uhrazení poplatku souvisejícího se studiem v souladu s aktuální verzí standardní smlouvy o poplatku.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Social work and counselling (0923)
Bachelor's degree
Z prostředků účastníka
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Nejsou stanoveny
Zákon č. 563/2004 Sb.
Career Counsellor
Guarantor and venue
doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Department of Psychology and Life Sciences
Department of Psychology and Life Sciences
FHS UK: Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň
Dates and duration
2022/2023
summer semester
4
250 (total number of hours)
Fees and financing
30000 Kč / kurz
Poplatek za program CŽV se platí převodem po uzavření standardní smlouvy o poplatku, přičemž je rozdělen na tři úseky:

1. 15.000Kč za výuku v prvním ročníku kurzu CŽV (splatný před nástupem do prvního ročníku)
2. 11.000Kč za výuku ve druhém ročníku studia (splatný před nástupem do druhého ročníku)
3. 4.000Kč za připuštění ke zkoušce v rámci hodnotícího standardu NSK (splatný před samotnou zkouškou NSK)

Přijatým uchazečům bude zaslán vzor standardní smlouvy o poplatku, stejně jako upřesňující informace, na jaký b.ú. mají prostředky převést, pod jakým VS, apod.
Application
Pátkova 2137/5 182 00 Praha 8 - Libeň
Bc. Dominik Kuna
dominik.kuna@fhs.cuni.cz
000 000 000
17.04.2023
01.05.2023
Further information
https://fhs.cuni.cz/FHS-2894.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html