Základy adiktologie pro dětské a dorostové lékaře: screening a krátká intervence (ADIPED)
Basic information
Základy adiktologie pro dětské a dorostové lékaře: screening a krátká intervence
Variant code (CID): 8854
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: First Faculty of Medicine
Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague [11-00611]
distance
Czech
Kurz reflektuje požadavky na lékaře vyplývající ze zákona 65/2017 Sb. v oblasti časné diagnostiky a krátkých intervencí. Nabízíme potřebné základní informace v rámci kontinuálního vzdělávání určeného pro dětské a dorostové lékaře v oblasti prevence, harm reduction a léčby dopadů spojených s užíváním návykových látek a behaviorálními závislostmi, včetně seznámení s dobrou praxí a základní průpravou v adiktologické pomoci prostřednictvím metod časné diagnostiky a krátké intervence, tj. indikované prevence v užívání základního spektra návykových látek a nelátkových závislostí. Kurz se zabývá zvládnutím obecných východisek a základních teoretických témat v problematice jednotlivých návykových látek a dopadů spojených s jejich užíváním, netolismem a patologickým hráčstvím, seznamuje s možnostmi a principy screeningu a nástroji k využití pro orientační diagnostiku. Součástí jsou videa, jejichž cílem je osvojení efektivní komunikace s pacientem, rozeznávání klinických stavů a schopnost adekvátně na zjištění reagovat.
Absolvováním kurzu získají dětští a dorostoví lékaři základní přehled pro řešení dané problematiky a o možnostech adiktologické péče. Kurz navazuje na úvodní povinný kurz Prevence škodlivéhop užívání návykových látek a léčba závislostí, který je součástí postgraduálního vzdělávání lékařů.
Absolvent je schopen: popsat klinické skupiny ve vztahu k užívání NL a důsledky užívání, popsat vliv užívání NL na chování a komunikaci, vysvětlit součásti a prvky screeningu, popsat principy, kterými se řídí efektivní krátká intervence, používat základní screeningovou metodu ASSIST, řešit základní komunikační situace s pacienty s SUD v ordinaci lékaře, předložit pacientovi argumenty důležité k zabezpečení ochrany zdraví a života, popsat, jaké jsou možnosti systému adiktologických služeb.
Absolvent je způsobilý provádět postupy screeningu a krátké intervence lege artis v souladu s aktuálními poznatky vědy a referovat pacienta do specializovaných adiktologických služeb.
Základy adiktologie pro dětské a dorostové lékaře: screening a krátká intervence
Průběžně 15.11.2023-14.11.2024,
trvání kurzu 6 hodin v online prostředí.
Zakončeno testem.
Lékař pro děti a dorost

Schedule details
Statistics for the MEYS
Medical diagnostic and treatment technology (0914)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
6 (Kredity ČLK)
Guarantor and venue
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
MUDr. Petr Popov
Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
e-learning
Dates and duration
2022/2023
winter semester, November
15.11.2022
2
6 (total number of hours)
Fees and financing
500 Kč / kurz
osvobozeno
Application
SIS
Mgr. Markéta Vrbová
marketa.vrbova@lf1.cuni.cz
224964128
15.11.2022
31.08.2023