Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 144)
 
   Login via CAS
Farmacie - přijímací řízení dle zákona č. 67/2022 Sb. (FAR-UA)
Basic information
Farmacie - přijímací řízení dle zákona č. 67/2022 Sb.
Variant code (CID): 8565
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Faculty Dean Office [16-77777]
full-time
Czech
Magisterský studijní program Farmacie je uskutečňován bez specializace
V rámci tohoto zvláštního přijímacího řízení musí uchazeč prokázat, že je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Toto lze doložit:
a) Uchazeč osobně předloží razítko zvláštního víza / štítek dočasné ochrany v cestovním dokladu
b) Uchazeč zašle prostou kopii razítka zvláštního víza / štítku dočasné ochrany v cestovním dokladu, na kterou uvede, že se shoduje s originálem, opatří datem pořízení kopie a originálním vlastnoručním podpisem (podpis nemusí být úředně ověřen).
Absolvent studijního programu farmacie je vysokoškolsky kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Má teoretické a praktické znalosti o léčivech a léčivých přípravcích, o jejich přípravě a fyzikálním, chemickém, biologickém, mikrobiologickém a klinickém hodnocení. Má vědomosti o metabolismu, o mechanismech účinků léčivých látek, o pravidlech užití léčiv a léčivých přípravků, o působení toxických látek, o vyhodnocení vědeckých dat, týkajících se léčiv, o etických, právních, sociálně ekonomických a jiných aspektech souvisejících s farmaceutickou praxí. Studium plně odpovídá požadavkům Evropské komise a absolventi mohou vykonávat povolání ve všech členských státech EU. Absolvent najde uplatnění v rámci veřejného i nemocničního lékárenství, v lékárnách, ve farmaceutických firmách, farmaceutickém průmyslu, při výzkumu a vývoji nových léčiv a jejich výrobě, kontrole a distribuci, ve zdravotnickém školství a dalších zdravotnických oborech, ale i u lůžka pacienta v rámci klinické farmacie.
M0916A080001 – Farmacie (prezenční forma studia)
Pharmacy
Farmacie - přijímací řízení dle zákona č. 67/2022 Sb.
Magisterský studijní program v prezenční formě studia. Doba studia 5 let.
20
Podmínky pro podání přihlášky:
V rámci tohoto zvláštního přijímacího řízení musí uchazeč prokázat, že je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Toto lze doložit:
a) Uchazeč osobně předloží razítko zvláštního víza / štítek dočasné ochrany v cestovním dokladu.

b) Uchazeč zašle prostou kopii razítka zvláštního víza / štítku dočasné ochrany v cestovním dokladu, na kterou uvede, že se shoduje s originálem, opatří datem pořízení kopie a originálním vlastnoručním podpisem (podpis nemusí být úředně ověřen).

Pro variantu a) i b) platí, že z kopií musí být patrno, komu byla dočasná ochrana udělena – tedy v případě razítek zvláštního víza je zapotřebí připojit i stránku v cestovním dokladu s údaji o držiteli tohoto dokladu.
Popis ověření a kritéria hodnocení:
1. Přijímací zkouška je jednokolová.
2. Zkouška je formou ústního pohovoru v českém jazyce. Předmětem přijímacího pohovoru budou otázky z chemie a biologie (včetně botaniky) a ověření aktivní znalosti českého jazyka.
3. Každý uchazeč dostane 5 otázek z chemie a 5 otázek z biologie (1 otázka = 1 bod). Předpokládají se znalosti na úrovni absolventů gymnázií. Při výsledném hodnocení úspěšnosti uchazeče budou získány body pouze za správné odpovědi, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Za otázky, na které uchazeč neodpoví nebo odpoví chybně, se body neodečítají.
4. Znalost českého jazyka bude ohodnocena maximálně 5 body (1 bod – uchazeč má problémy se vyjádřit i porozumět; 3 body – uchazeč komunikuje, ale má problémy s exaktním vyjádřením nebo porozuměním; 5 bodů – uchazeč se dokáže vyjádřit i porozumět bez zásadnějších problémů).
Uchazeči budou následně seřazeni podle výsledků této zkoušky, kdy se sečtou dosažené body z chemie, biologie a znalosti českého jazyka. Bodový limit nezbytný pro přijetí stanoví děkan fakulty s přihlédnutím ke kapacitním možnostem fakulty.

Podmínky přijetí
• úspěšné složení přijímací zkoušky a získání počtu bodů dle bodové hranice pro přijetí stanovené děkanem,
• dodání úředně ověřené kopie dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, kdy podle § 90 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, je umožněno držitelům mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové ochrany nebo uprchlíkům či vyhnancům nebo osobám v podobné situaci jako uprchlíci, nahradit chybějící doklady o vzdělání, které žadatel není schopen doložit, čestným prohlášením.
Podmínky přijetí
• úspěšné složení přijímací zkoušky a získání počtu bodů dle bodové hranice pro přijetí stanovené děkanem,
• dodání úředně ověřené kopie dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, kdy podle § 90 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, je umožněno držitelům mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové ochrany nebo uprchlíkům či vyhnancům nebo osobám v podobné situaci jako uprchlíci, nahradit chybějící doklady o vzdělání, které žadatel není schopen doložit, čestným prohlášením.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Pharmacy (0916)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
300
Guarantor and venue
doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Faculty Dean Office
Faculty Dean Office
Dates and duration
2022/2023
winter semester
5
3000 (total number of hours)
Fees and financing
0 Kč / kurz
Application
Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové
Ing. Lucie Navrátilová
navratiluc@faf.cuni.cz
773790296
30.06.2022
10.09.2022
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html