Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Přípravný kurz 2022 - Přípravné kurzy celkem + přijímací zkoušky nanečisto (8386)
Basic information
Přípravný kurz 2022 - Přípravné kurzy celkem + přijímací zkoušky nanečisto
Variant code (CID): 8386
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Hradec Králové
Dean's Office [15-800]
combined
Czech
FYZIKA
Přípravný kurz nabízí 12 výukových hodin e-learningových kurzů (e-kurzy) rozdělených do čtyř tematických bloků, přičemž každý tematický blok je doplněn dvouhodinovou prezenční konzultací (celkem 8 výukových hodin), do nichž bude zpracováno pět základních témat středoškolské fyziky v rozsahu učebnic fyziky pro gymnázia (mechanika, molekulová fyzika a termodynamika, optika a akustika, elektřina a magnetismus, atomistika - podrobně specifikováno v požadavcích na přijímací řízení z fyziky na webových stránkách Lékařské fakulty). E-kurzy v LMS Moodle sestávají z modulů Kniha a Přednáška. V modulu Kniha budou shrnuty základní pojmy a vzorce související s daným tematickým blokem. Modul Přednáška bude zahrnovat vzorové příklady k danému tematickému bloku. Uchazeč bude mít možnost si zkusit výpočet zcela samostatně nebo mu bude nabídnut podrobný postup řešení příkladů. V prezenčních konzultacích budou na základě zpětné vazby z e-kurzů odpovězeny dotazy zadané uchazeči v LMS Moodle (Forum, Anketa) nebo na místě výuky a procvičeny oblasti, které se obecně jeví z našich dlouhodobých zkušeností jako problematické.
Přípravný kurz z fyziky pomůže uchazečům ověřit si nejen teoretické znalosti fyziky získané na středních školách, ale zejména schopnost jejich porozumění a praktického využití při řešení fyzikálních problémů (příkladů) a připravit se tak co nejlépe a cíleně na přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Znalosti a dovednosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí předmětu Lékařská biofyzika a biostatistika v zimním semestru prvního ročníku studia.

CHEMIE
Přípravný kurz z chemie se skládá z 24 výukových hodin e-learningových kurzů, doplněných čtyřmi dvouhodinovými prezenčními konzultacemi (8 výukových hodin). E-kurzy sestávají z videopřednášek doplněných dalšími výukovými materiály a z interaktivního procvičování formou elektronických samotestů a pracovních listů. Dále jsou k dispozici domácí úlohy, jejichž řešení bude rozebíráno v prezenčních konzultacích. V prezenčních konzultacích budou na základě zpětné vazby z e-kurzů odpovězeny dotazy a procvičeny oblasti, které se během e-testování a anket budou jevit studentům jako problematické. Dále zde budou řešeny složitější úlohy a procvičovány znalosti vyžadované pro přijímací zkoušku.
Přípravný kurz z chemie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti chemie získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Znalosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí biochemie ve druhém ročníku studia.

BIOLOGIE
Soubor 8 e-learningových lekcí je zaměřen na ty kapitoly z obecné biologie, které jsou zvláště důležité při přípravě na studium medicíny – na buněčnou biologii a genetiku. Jednotlivé lekce studenty postupně seznámí se strukturou a funkcí buněk, s principy genové exprese a se základy dědičnosti. Studenti si tak rozšíří a prohloubí znalosti těchto témat získané na středních školách. V průběhu studia je možné komunikovat s vyučujícími prostřednictvím chatu. Součástí lekcí jsou i testové otázky, které slouží k procvičení a upevnění získaných poznatků a jako zpětná vazba k pochopení studované látky. Témata prezenčních seminářů z biologie navazují na e-learningové lekce v jednotlivých blocích. Vyučující se v rámci konzultace zaměří na oblasti, které dle zkušeností nejčastěji činí studentům potíže. Některá vybraná témata v genetice obsahují i výpočty, v tomto případě probereme v rámci konzultace modelové příklady. Konzultace je také příležitostí pro zodpovězení individuálních dotazů, zveme proto studenty k aktivní diskusi k probraným tématům. Závěrečná konzultace bude zvlášť zaměřena na zvládnutí přijímacího řízení z biologie.
Přípravný kurz z biologie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti biologie získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu. Znalosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí teoretické části studia.

SOMATOLOGIE
Přípravný kurz ze somatologie rozvádí problematiku lidské anatomie a fyziologie pro účely přijímací zkoušky na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Skládá se z 8 výukových hodin e-learningových kurzů (4 bloky po 2 hodinách), doplněných čtyřmi hodinovými prezenčními semináři. E-kurzy jsou sestaveny z textových a obrazových materiálů s průběžně vloženými otázkami, které studentům poskytují zpětnou vazbu. Obsahem e-kurzů je shrnutí středoškolského učiva, oprava nepřesností vyskytujících se v SŠ učebnicích, poukázání na priority našich tvůrců otázek, příklady lékařského využití teoretických poznatků. V každém kurzu jsou modelové otázky, anketa k tématům navazujícího prezenčního semináře a možnost položit přímý dotaz k zodpovězení na semináři. Prezenční semináře navazují na e-kurzy. Na základě zpětné vazby z e-kurzů budou odpovězeny dotazy a procvičeny oblasti, které se během e-testování a anket budou jevit studentům jako problematické. Z těchto témat připraví vyučující na seminář další modelové otázky a provede jejich okamžitý rozbor na místě. Tipy k přijímacímu řízení jsou součástí každého semináře.
Přípravný kurz ze somatologie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti biologie člověka získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu. Kromě využitelnosti znalostí v 1. a 2. ročníku potenciálního studia na naší LF, díky množství příkladů z klinické medicíny hraje kurz i důležitou motivační roli v procesu rozhodování našich budoucích uchazečů.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO - test (80 otázek)
Přípravný kurz - Přípravné kurzy celkem + přijímací zkoušky nanečisto
78 hodin celkem

FYZIKA - e-learningový kurz
1. Mechanika (3 hodiny)
2. Molekulová fyzika a termodynamika (3 hodiny)
3. Optika, mechanické vlnění, akustika (3 hodiny)
4. Elektřina, magnetismus, atomistika (3 hodiny)

FYZIKA - prezenční semináře
1. Mechanika (2 hodiny - 22.10.2022)
2. Molekulová fyzika a termodynamika (2 hodiny - 7.1.2023)
3. Optika, mechanické vlnění, akustika (2 hodiny - 25.2.2023)
4. Elektřina, magnetismus, atomistika (2 hodiny - 15.4.2023)

CHEMIE - e-learningový kurz
1. Periodický systém (2 hodiny)
2. Chemické reakce, vazby, energetika, kinetika, rovnovážné stavy, katalyzátory (4 hodiny)
3. Oxidace a redukce (2 hodiny)
4. Elektrolyty a disociace; kyseliny a zásady (2 hodiny)
5. Koncentrace, základní výpočty (2 hodiny)
6. Organická chemie I: Struktura, klasifikace, izomerie, názvosloví organických látek. Typy reakcí. (3 hodiny)
7. Organická chemie II: Organické sloučeniny. (5 hodin)
8. Biochemie: Sacharidy. Bílkoviny. Lipidy. Celkový přehled metabolismu. (4 hodiny)

CHEMIE - prezenční semináře
1. Obecná a fyzikální chemie (2 hodiny - 22.10.2022)
2. Roztoky a výpočty (2 hodiny - 7.1.2023)
3. Organická chemie (2 hodiny - 25.2.2023)
4. Biochemie, celkové shrnutí, informace o přijímacím řízení (2 hodiny - 15.4.2023)

BIOLOGIE - e-learningový kurz
1. Buňky prokaryontní a eukaryontní, struktura buňky (1 hodina)
2. Struktura nukleových kyselin, replikace DNA, tvorba proteinů (1 hodina)
3. Buněčný cyklus a buněčné dělení (1 hodina)
4. Lidské chromozomy (1 hodina)
5. Mendelovy a Morganovy zákony, genová vazba (1 hodina)
6. Mendelovská dědičnost, rodokmeny (1 hodina)
7. Genetika populací (1 hodina)
8. Onemocnění způsobená viry, bakteriemi a parazity (1 hodina)

BIOLOGIE - prezenční semináře
1. Struktura a funkce buňky. Replikace DNA, tvorba proteinů. (1 hodina - 22.10.2022)
2. Buněčný cyklus a buněčné dělení. Lidské chromozomy. (1 hodina - 7.1.2023)
3. Mendelovy a Morganovy zákony. Základní genetické pojmy. Rodokmeny. (1 hodina - 25.2.2023)
4. Závěrečná konzultace. Informace a tipy k přijímacímu řízení. (1 hodina - 15.4.2023)

SOMATOLOGIE - e-learningový kurz
1. Tkáně, pohyb, krevní tlak (2 hodiny)
2. Dýchání zevní a buněčné (2 hodiny)
3. Metabolismus a rozmnožování, související orgánové systémy (2 hodiny)
4. Řízení organismu (2 hodiny)

SOMATOLOGIE - prezenční semináře
1. Tkáně, pohyb, krevní tlak (1 hodina - 22.10.2022)
2. Dýchání zevní a buněčné (1 hodina - 7.1.2023)
3. Metabolismus a související orgánové systémy (1 hodina - 25.2.2023)
4. Řízení organismu (1 hodina - 15.4.2023)

Přijímací zkoušky nanečisto - 2 hodiny

200
Není stanoveno

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Guarantor and venue
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
Dean's Office
Dean's Office
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Dates and duration
2022/2023
winter semester
20.09.2022
2
78 (total number of hours)
8/M
20.09.2022
20.05.2023
Fees and financing
7500 Kč / kurz
Účet: 198592792/0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83083
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Elektronickou přihlášku netisknout a neposílat.
Přihlášky, ke kterým do 15.9.2022 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.
Děti zaměstnanců LF a FNHK zašlou naskenované potvrzení o zaměstnání rodičů jako přílohu k přihlášce. V tomto případě je poplatek 3750 Kč.
základní
Application
-
Dean's Office
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
10.06.2022
12.09.2022
Further information
www.lfhk.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html