Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Management of Science and Innovation 1 (3438)
Basic information
Management of Science and Innovation 1
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Centre for Knowledge and Technology Transfer
Centre for Knowledge and Technology Transfer [71-CPPT]
combined
English
ONLINE elective course. - Are you interested in science and innovations? - Would you like to learn how to manage projects and succeed? - Do you want to know how to protect your ideas and how to prepare a business plan in order to see your ideas applied in a daily life? - Apply for a practical course Management of Science and Innovation (MSI). The course is brought to you by Knowledge and Technology Transfer Office of Charles University – CPPT UK. MSI1 is one-semester long, online course, all in English. What can you expect? You will: - get practical skills; - prepare your own project in teams; - meet with leading experts in each field; - get a basic overview of project management, time management, legislative minimum, etc.; - work on your soft skills during the training of communication skills. Learn more about our MSI course on our website https://cppt.cuni.cz/CPPTNEN-40.html. ORGANIZED BY: Centre for Knowledge and Technology Transfer of Charles University (CPPT UK) GUARANTOR: RNDr. Eugen Kvašňák, PhD. CONTACT: Bc. Petra Práglová, msi@ruk.cuni.cz, T: +420 224 491 255
Po absolvování kurzu budete schopni:

- připravit projektovou žádost včetně finančních zdrojů,
- ochránit své nápady a know-how a implementovat je do podnikatelského plánu,
- prezentovat svůj projekt investorům.

Cílem kurzu je poskytnout jednotné školení v oblasti managementu vědy, projektového managementu a problematiky transferu technologií napříč všemi fakultami UK.

Podmínky zakončení kurzu:
• získání 6 bodů za průběžné testy;
• získání 2 bodů za týmovou práci = vypracování skutečného nebo fiktivního projektu s grantovou žádostí, byznys plánu a pitch prezentace - v týmech o 3 až 5 účastnících kurzu nebo individuálně;
• poskytnutí zpětné vazby.

Studenti, kteří úspěšně zakončí předmět, obdrží osvědčení a digitální odznak.
After the course you will be able to:
• prepare a project application including financial resources,
• protect your ideas and know-how, and to implement them into a business plan,
• present your project to investors.

The aim of the course is to provide uniform training in science management, project management and technology transfer issues.

Completion of MSI:
• Getting 6 points for tests with pass grade;
• Getting 2 points for teamwork = to prepare your own real or fictitious project, to apply for a grant, to prepare a business plan and to deliver a pitch presentation in students teams made up of 3-5
participants or individually;
• Feedback.

Participants who have successfully completed the subject are awarded with Certificate and digital badge.
Management vědy a inovací
The form of teaching is distant learning - webinars (in MS Teams, usually on Tuesday at 16:00-17:30), study texts and videos in CU MOOC.
The course consists of 13 modules that cover 3 thematic blocks:
PROJECT – COMMERCIALIZATION – MANAGER
Topics of the individual teaching modules are:
1. Introduction. Development of teams (distant learning)
2. System of science management and evaluation (distant learning)
3. Financial sources for science, research and innovation in the Czech Republic and EU (distant learning)
4. Preparation of research and innovation projects (distant learning)
5. Preparation of own RDI project (distant learning)
6. Basics of knowledge and technology transfer (distant learning)
7. Protection of intellectual property in RDI (distant learning)
8. Business model. Business plan. Spin-out (distant learning)
9. Preparation of own business plan (distant learning)
10. Communication skills (distant learning)
11. Time management (distant learning)
12. Project management (distant learning)
13. Training of communication skills (distant learning)
The form of teaching is distant learning - webinars (in MS Teams, usually on Tuesday at 16:00-17:30), study texts and videos in CU MOOC.
The course consists of 13 modules that cover 3 thematic blocks:
PROJECT – COMMERCIALIZATION – MANAGER
Topics of the individual teaching modules are:
1. Introduction. Development of teams (distant learning)
2. System of science management and evaluation (distant learning)
3. Financial sources for science, research and innovation in the Czech Republic and EU (distant learning)
4. Preparation of research and innovation projects (distant learning)
5. Preparation of own RDI project (distant learning)
6. Basics of knowledge and technology transfer (distant learning)
7. Protection of intellectual property in RDI (distant learning)
8. Business model. Business plan. Spin-out (distant learning)
9. Preparation of own business plan (distant learning)
10. Communication skills (distant learning)
11. Time management (distant learning)
12. Project management (distant learning)
13. Training of communication skills (distant learning)
only for employees and students of CU

Schedule details
Statistics for the MEYS
Management and administration (0413)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
6 (získání potřebného počtu bodů za účast, testy, domácí úkoly a zpětnou vazbu)
Osvědčení o absolvování kurzu + digitální odznak / Certificate about the successfully completed course + digital badge
Guarantor and venue
RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.
Centre for Knowledge and Technology Transfer
Centre for Knowledge and Technology Transfer
Management of Science and Innovation 1
Dates and duration
2021/2022
winter and summer semester
1
84 (total number of hours)
13T
Fees and financing
0 Kč / programme
osvobozeno
Application
emailem na: msi@ruk.cuni.cz
Centre for Knowledge and Technology Transfer
Bc. Petra Práglová
msi@ruk.cuni.cz
224 491 255
24.01.2022
13.02.2022
The course primarily aims at students of the 4th year and higher of Master and PhD programmes of all faculties as well as at academic workers with the ambition to lead scientific or innovation projects.
Ph.D. students and CU staff apply by sending an email to msi@ruk.cuni.cz.
Further information
https://cppt.cuni.cz/CPPTNEN-40.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html