Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 132)
 
   Login via CAS
Mimořádné studium (5140)
Basic information
Mimořádné studium
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Student Affairs Department [32-STUD]
combined
Czech
Posluchači mimořádného studia si mohou zapsat vyučovaný předmět, resp. předměty v daném semestru. Vyžadují-li to kapacitní důvody, může fakulta omezit počet posluchačů, kteří si mohou zapsat daný předmět. Studium probíhá v kombinované formě studia, pokud ovšem posluchačům mimořádného studia dovolí čas, mohou se zúčastňovat přednášek i cvičení se studenty v prezenčním studiu. V tomto druhu studia není povinná kontrola splněných povinností, tzn. že záleží na vůli posluchače mimořádného studia, zda bude skládat z předmětů zkoušky a zápočty. Zkoušky a zápočty ze zapsaných předmětů však musí uchazeč vykonat nejpozději do konce akademického roku, na který byl ke studiu přijat a ve kterém si předměty rovněž zapsal.
Mimořádné studium
Ne.
Ne.
Podmínkou pro přijetí je doložení znalosti českého nebo slovenského jazyka jedním z následujících způsobů:
- dokladem o absolvování maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka,
- dokladem o absolvování alespoň dvouletého studia v českém nebo slovenském jazyce na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR,
- dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka jako cizího jazyka pro úroveň B1 nebo vyšší.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Guarantor and venue
doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Student Affairs Department
Student Affairs Department
Dates and duration
2021/2022
winter semester, October
2
100 (total number of hours)
Fees and financing
5000 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2
Student Affairs Department
Lucie Šimůnková
simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
951 551 259
16.03.2021
05.10.2021
Originál přihlášky si uchazeč může podat v termínu pro elektronický zápis do ZS nebo LS, který je uveden v harmonogramu příslušného akademického roku na adrese:http://www.mff.cuni.cz/fakulta/ud.htm.
Spolu s přihláškou přinese podepsaný formulář o bezpečnosti, který je uveden na adrese: http://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod Celoživotním vzděláváním.
Rovněž doručí doklad o uhrazení částky za mimořádné studium. Číslo účtu je: 21210277/0100, variabilní symbol je 7, specifický symbol je rodné číslo bez lomítka.
Further information
https://www.mff.cuni.cz/studium/czv/mimoradne.htm
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html