Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Vesmír na internetu III. Astronomie v dějinách, architektuře a hudbě (7135)
Basic information
Vesmír na internetu III. Astronomie v dějinách, architektuře a hudbě
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Mathematics and Physics
Astronomical Institute of Charles University [32-AUUK]
full-time
Czech
Poznávání vesmíru bylo již ve starověku součástí kultury – mytologie ovlivnila vzhled souhvězdí, měřen byl čas a vznikaly kalendáře. Středověké orloje považujeme dnes za umělecká díla, astrologie ovlivňovala výtvarné umění i architekturu, příkladem je staroměstská mostecká věž Karlova mostu. Některé astronomické problémy dokonce ovlivňovaly chod světových dějin – úspěšnost v námořní navigaci a zejména v astronomickém určování zeměpisných délek výrazně ovlivnila boj o kolonie a zámořský obchod.

Řada astronomů se uplatnila i v občanském životě, u nás například M. R. Štefánik vystudoval astronomii na Karlově univerzitě, ale pak pokračoval ve vojenské a politické kariéře. Ole Römer, objevitel konečné rychlosti světla, byl primátorem v Kodani; Jan Hevelius, autor hvězdných atlasů, byl představeným cechu pivovarníků a primátorem v Gdaňsku. Poslední část přednášky představí souvislosti mezi vesmírem a hudbou, na řadu přijdou Keplerovo pojetí harmonie sfér, renesanční písně Johna Dowlanda, kramářská píseň o pádu meteoritů u vsi Odranec v roce 1619, varhanní skladby Williama Herschela, objevitele planety Uran (1781), symfonie „Planety“ Gustava Holsta, Mike Oldfield, skupina AstroCappella financovaná z grantu NASA atd.

Přednášky budou doplněny aktualitami o nových objevech ve vesmíru a případně exkurzemi.
Vesmír na internetu III. Astronomie v dějinách, architektuře a hudbě
Kurs se bude konat v obou semestrech, každý týden ve středu 14.00 až 15.30, v budově MFF UK, MFF UK, V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8
Výuka bude probíhat prezenčně nebo distančně.
ZAHÁJENÍ KURSU 6.10. 2021
Kurs se bude konat v obou semestrech, každý týden ve středu 14.00 až 15.30, v budově MFF UK, MFF UK, V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8
Výuka bude probíhat prezenčně nebo distančně.
ZAHÁJENÍ KURSU 6.10. 2021
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli důchodového věku, popř. osobám starším 55 let. Výjimku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti; se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Physics (0533)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Guarantor and venue
doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Astronomical Institute of Charles University
Astronomical Institute of Charles University
MFF UK, V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8
Dates and duration
2021/2022
winter semester, October
2
56 (total number of hours)
1x týdně vždy ve středu od 14 hodin
Fees and financing
500 Kč / programme
členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,– Kč
osvobozeno
Application
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Student Affairs Department
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951551259
12.04.2021
31.08.2021
datum pro podání přihlášky je závazné
12.4.2021-31.8.2021
Termín pro podání přihlášek je od 12.4. 2021 do 31.8. 2021, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit POUZE MAILEM A NEBO DOKLADY ZASLAT POŠTOU !! mail: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2021/2022 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
Příjem přihlášek za studijní oddělení - paní Lucie Šimůnková, s ostatními dotazy, které se týkají odborné části a organizace výuky se obracejte na garanty jednotlivých kurzů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html