Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 151)
 
   Login via CAS
Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Aritmetika (5719)
Basic information
Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Aritmetika
Variant code (CID): 7005
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Education
Katedra matematiky a didaktiky matematiky [41-KMDM]
full-time
Czech
Kurz je určen pro učitele 1. st. ZŠ, asistenty pedagogů, kteří s výukou matematice Hejného metodou začínají. V průběhu kurzu účastníci v roli učícího se poznají konstruktivistický způsob výuky, dostanou podněty k přemýšlení o vlastním výukovém stylu a možnostech jeho dalšího posouvání směrem ke stylu konstruktivistickému, tvořivému, objevitelskému.
Hejného edukační metoda spočívá na dvou pilířích:
a) důsledně konstruktivistickém přístupu k vyučování s důrazem na rozvoj autonomie žáka, budování klimatu ve třídě příznivému pro učení, budování dobrého vztahu k matematice a intelektuální činnosti, na individualizaci vzhledem k úrovni žáka v dané oblasti matematiky a na práci s chybou jako edukační situací.
b) vyučování matematice orientované na budování schémat (VOBS), což je v koncepci učiva matematiky zajištěno vložením matematického obsahu do mnoha prolínajících se prostředí jak sémantických, tak strukturálních, která využívají žákových zkušeností a zajišťují žákům dobré porozumění pojmům, vztahům, procesům a situacím díky gradaci úloh, témat v souladu s mechanizmem poznávacího procesu žáka v matematice.
MSMT-16033/2019-1-693
Hejného metoda ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ – Aritmetika
Témata a časová dotace:
(1) Aritmetická sémantická prostředí (Krokování, Autobus, Vláčky, Děda Lesoň), tvorba gradovaných úloh - (8 h) zaměřeno na práci s různými modely čísla, na číslo jako počet a veličina, na budování představ žáka o aditivních operacích, na rozvoj metokognitivních schopností zejména týkajících se budování řešitelských strategií vhodných pro daný typ úloh.
(2) Aritmetická strukturální prostředí (Pavučiny, Sčítací trojúhelníky, Hadi, Barevné trojice, Sousedé, Tabulka 100, Násobilkové čtverce, Šipkové grafy, … ) – zaměřeno na tvorbu aditivních a multiplikativních triád, na možnosti, jak zautomatizovat číselné spoje mnohým počítáním s vyšším cílem. Vyšším cílem bývá odhalení nějakého vztahu, pojmu, procesu.
15
Přihláška

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training with subject specialisation (0114)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Dates and duration
2021/2022
summer semester
Short-time
16 (total number of hours)
Fees and financing
4200 Kč / kurz
převodem na účet č. 85236011/0100
v. s. 637021
Application
PedF UK, M. Rettigové 4, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Iva Gecková
iva.geckova@pedf.cuni.cz
221900342
01.03.2022
30.04.2022
Všechna setkání budou uskutečněna v místnosti S303, Magdalény Rettigové 8 (vlevo od hlavní budovy), kontaktní čas je 16 h, tj. (4x 45 min, 8x 45 min, 4x 45 min)

Kurz je určen učitelům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagogů, kteří s výukou matematice Hejného metodou začínají. V průběhu kurzu účastníci v roli učícího se poznají konstruktivistický způsob výuky, dostanou podněty k přemýšlení o vlastním výukovém stylu a možnostech jeho dalšího posouvání směrem ke stylu konstruktivistickému, tvořivému, objevitelskému.
Obsah kurzu
● Aritmetická sémantická prostředí (Krokování, Autobus, Vláčky, Děda Lesoň), tvorba gradovaných úloh – 8 h
● Aritmetická strukturální prostředí (Pavučiny, Sčítací trojúhelníky, Hadi, Barevné trojice, Sousedé, Tabulka 100, Násobilkové čtverce, Šipkové grafy, … ) - 8 h
Vzdělávací cíl
Účastník se seznámí s mechanizmem budování představ žáků o čísle a číselných operacích na takové úrovni, aby porozuměl koncepci daného tématu v učebnicích, aby uměl pracovat konstruktivisticky a svou výuku uměl diferencovat vzhledem k různým skupinám žáků a individualizovat s ohledem na specifika některých žáků. Tedy se naučí principům tvorby gradovaných úloh.
Poplatek za kurz je 4 200,- Kč.
K uhrazení poplatku bude zájemce vyzván na základě odeslané přihlášky.
Informace najdete též na stránkách kmdm.pedf.cuni.cz

S dotazy se obracejte na administrátorku kurzu Kateřinu Pelantovou, tel. 221 900 248
Further information
http://kmdm.pedf.cuni.cz/celozivotni-vzdelavani/hm1/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html