Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Aktuální problémy výuky ruského jazyka (4885)
Basic information
Aktuální problémy výuky ruského jazyka
canceled, terminated early
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
full-time
Czech
Cílem vzdělávacího programu je poskytnutí aktuálních informací a novinek z oblasti výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Lektoři, kteří se na realizaci semináře podílejí, se ve svých vystoupeních zaměřují například na problematiku inovací ve vyučovacích metodách (využití ICT ve výuce a další moderní trendy ve výuce ruského jazyka), práci s textem, novou slovní zásobu, aktuální stav jazyka a jeho vývoj. Pozornost je věnována také reáliím a kultuře.
MSMT- 39837/2020-2-1043
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Aktuální problémy výuky ruského jazyka
Aktuální problémy v oblasti rozvoje jazykových prostředků a řečových dovedností: 4 hod
Blok přednášek je věnován možnostem a způsobu rozvoje jazykových prostředků (utváření fonetické gramotnosti, osvojování lexika, gramatiky) a rozvoje řečových dovedností (receptivních i produktivních) v podmínkách výuky ruského jazyka jako cizího (dalšího cizího) v české škole. Důraz je kladen na prezentaci moderních a efektivních způsobů a metod využitelných při této činnosti. Na tuto oblast je nahlíženo prizmatem komunikativní metody, metody činnostního vyučování a metod orientovaných na žáka. Pozornost je věnována také dramatizaci jako prostředku pro osvojování jazykových prostředků a utváření zejména komunikativní kompetence ve všech druzích řečových činností.

Aktuální problémy v oblasti učebních pomůcek a výukových materiálů pro výuku ruského jazyka v české škole: 2 hod
Tematický blok je věnován otázce požadavků současné lingvodidaktiky na učebnice ruštiny jako cizího (dalšího cizího) jazyka a doplňkové výukové materiály (tištěné, elektronické). V rámci tohoto bloku jsou účastníci seznamováni s novými učebními soubory a materiály, získávají soubor teoretických poznatků i praktických dovedností využitelných jak při hodnocení existujících a dostupných učebních souborů a materiálů, tak i při vytváření materiálů vlastních.

Utváření sociokulturní a interkulturní kompetence, reálie a lingvoreálie, obraz současného Ruska: 6 hod
Výuka cizího jazyka nezahrnuje jen rozvoj jazykových prostředků a řečových dovedností, pozornost ve výuce je třeba věnovat také utváření sociokulturní a interkulturní kompetence. V tomto tematickém bloku se účastníci semináře mají možnost seznámit se současným Ruskem v nejširším kontextu (aktuální politická, ekonomická, sociální či společenská situace). Zvláštní pozornost bude věnována představení současné Moskvy a Petrohradu.

Moderní trendy a informační a komunikační technologie ve výuce ruského jazyka jako cizího (dalšího cizího): 4 hod
Informační a komunikační technologie jsou dnes již nedílnou součástí procesu výuky jakéhokoliv předmětu, a to včetně cizího jazyka. Blok přednášek bude tedy věnován možnostem jejich využití ve výuce ruštiny jako cizího (dalšího cizího) jazyka – jako prostředku pro zvýšení efektivity výuky, jako zdroje aktuálních poznatků a informací. Důraz bude kladen na metodickou stránku využití ICT tak, aby docházelo u žáků také k rozvoji funkční gramotnosti. Z hlediska moderních trendů a technologií také bude pozornost věnována interaktivní tabuli a možnostem, které pro výuku učitelům nabízí. Zmíněny budou též elektronické zdroje materiálů pro výuku ruského jazyka.
Aktuální problémy v oblasti rozvoje jazykových prostředků a řečových dovedností: 4 hod
Blok přednášek je věnován možnostem a způsobu rozvoje jazykových prostředků (utváření fonetické gramotnosti, osvojování lexika, gramatiky) a rozvoje řečových dovedností (receptivních i produktivních) v podmínkách výuky ruského jazyka jako cizího (dalšího cizího) v české škole. Důraz je kladen na prezentaci moderních a efektivních způsobů a metod využitelných při této činnosti. Na tuto oblast je nahlíženo prizmatem komunikativní metody, metody činnostního vyučování a metod orientovaných na žáka. Pozornost je věnována také dramatizaci jako prostředku pro osvojování jazykových prostředků a utváření zejména komunikativní kompetence ve všech druzích řečových činností.

Aktuální problémy v oblasti učebních pomůcek a výukových materiálů pro výuku ruského jazyka v české škole: 2 hod
Tematický blok je věnován otázce požadavků současné lingvodidaktiky na učebnice ruštiny jako cizího (dalšího cizího) jazyka a doplňkové výukové materiály (tištěné, elektronické). V rámci tohoto bloku jsou účastníci seznamováni s novými učebními soubory a materiály, získávají soubor teoretických poznatků i praktických dovedností využitelných jak při hodnocení existujících a dostupných učebních souborů a materiálů, tak i při vytváření materiálů vlastních.

Utváření sociokulturní a interkulturní kompetence, reálie a lingvoreálie, obraz současného Ruska: 6 hod
Výuka cizího jazyka nezahrnuje jen rozvoj jazykových prostředků a řečových dovedností, pozornost ve výuce je třeba věnovat také utváření sociokulturní a interkulturní kompetence. V tomto tematickém bloku se účastníci semináře mají možnost seznámit se současným Ruskem v nejširším kontextu (aktuální politická, ekonomická, sociální či společenská situace). Zvláštní pozornost bude věnována představení současné Moskvy a Petrohradu.

Moderní trendy a informační a komunikační technologie ve výuce ruského jazyka jako cizího (dalšího cizího): 4 hod
Informační a komunikační technologie jsou dnes již nedílnou součástí procesu výuky jakéhokoliv předmětu, a to včetně cizího jazyka. Blok přednášek bude tedy věnován možnostem jejich využití ve výuce ruštiny jako cizího (dalšího cizího) jazyka – jako prostředku pro zvýšení efektivity výuky, jako zdroje aktuálních poznatků a informací. Důraz bude kladen na metodickou stránku využití ICT tak, aby docházelo u žáků také k rozvoji funkční gramotnosti. Z hlediska moderních trendů a technologií také bude pozornost věnována interaktivní tabuli a možnostem, které pro výuku učitelům nabízí. Zmíněny budou též elektronické zdroje materiálů pro výuku ruského jazyka.
70
Včasné podání přihlášky.
Seminář je určen pro vyučující ruského jazyka všech typů stupňů škol (základních, středních, vyšších odborných i vysokých). Seminář je určen jak pro začínající vyučující, tak i pro učitele zkušené s dlouhou pedagogickou praxí.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training with subject specialisation (0114)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Pedagogická fakulta, UK, Praha
Dates and duration
2020/2021
November
Short-time
16 (total number of hours)
dvoudenní, program odložen na AR 2021/22 ZS
Friday - Saturday
Fees and financing
1000 Kč / programme
Informace k platbě - PŘIJÍMÁME POUZE BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY! Jiná forma úhrady poplatku není možná!
Číslo účtu: 85236011/0100
Variabilní symbol: 625520
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka vzdělávacího programu
osvobozeno
Application
Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
Ing. Jana Budská
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
jakub.konecny@pedf.cuni.cz
732489864
01.02.2021
30.09.2021
01.06.2020-06.09.2020
Přijetí na základě podané přihlášky.
Kontaktní osoba CCŽV - Ing. Jana Budská (jana.budska@pedf.cuni.cz, tel. 221 900 342
Further information
http://krl.pedf.cuni.cz/?p=3466
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html