Medical Law (4241)
Basic information
Medical Law
Variant code (CID): 5781
admission procedure terminated
Orientation: Internationally Recognised Course
Faculty: Faculty of Law
International Office [22-ZO]
combined
Czech
Jde o mezinárodně uznávaný kurz (§ 60a zákona č. 111/1998 Sb.) ustavený na platformě schváleného mezinárodně uznávaného kurzu ve specializaci Health and Law.

Posluchači se v rámci kurzu Zdravotnické právo seznámí s relevantní medicínskoprávní úpravou a judikaturou.

V rámci kurzu bude věnována pozornost tzv. obecné části zdravotnického práva, tedy příslušným právním normám, jednotlivým vztahům vznikajícím a rozvíjejícím se ve zdravotnictví, jakož i aspektům právní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb. V návaznosti na obecnou část zdravotnického práva se kurz bude věnovat specifickým a speciálním medicínskoprávním tématům jako je např. problematika vykazování a úhrad zdravotní péče, farmaceutické právo a právo zdravotnických prostředků či problematika asistované reprodukce nebo medicínského výzkumu.
Medical Law
Výuka bude probíhat v kombinované podobě po dobu 3 semestrů. Vedle domácí přípravy a zpracování zadaných úkolů proběhnou v každém z prvních dvou semestrů cca. 3-4 dvoudenní výukové bloky (dle předem zveřejněného výukového harmonogramu v režimu pátek a sobota). Každému předmětu bude věnováno cca. 7 hodin prezenční výuky doplněných o zadanou domácí přípravu.


Za účast v kurzech je předepsáno získat celkem 60 kreditů (6 kreditů za každý kurz). Předměty jsou hodnoceny na základě průběžně zpracovávaných úkolů a závěrečné studijní povinnosti (zkouška, popř. esej).


Poslední, třetí semestr je vyhrazen pro absolvování přípravného semináře pro zpracování závěrečné LL.M. práce (5 kreditů), její odevzdání a obhajobu. Rozsah závěrečné LL.M. práce je stanoven na minimálně 50 stran vlastního textu. Obhajoba závěrečné LL.M. práce je spojena se závěrečnou zkouškou a probíhá před komisí na konci třetího semestru (celkem 25 kreditů).


Účastníkům programu LL.M., kteří splní všechny předepsané náležitosti (tj. v součtu získají alespoň 90 kreditů za kurzy a povinnosti spojené se závěrečnou LL.M. prací), bude Univerzitou Karlovou udělen mezinárodně uznávaný titul LL.M. podle § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
Požadavky na uchazeče:

I. Bakalářský či magisterský vysokoškolský titul (popř. jejich ekvivalent ze zahraniční vysoké školy). Ověřenou kopii diplomu je nutné doložit do 30.9.2017, jinak se tato podmínka považuje za nesplněnou;
II. Životopis;
III. Motivační dopis v rozsahu cca. 1-2 strany textu;
IV. Dvě doporučení z akademického či profesního prostředí;
V. Vyplněný Formulář přihlášky (zde);
VI. Doklad o úhradě nevratného poplatku za podání a administrativní zpracování přihlášky ve výši 1.000,-Kč (možno zaslat jako potvrzení o provedení elektronické platby na účet uvedený v sekci Kurzovné; do zprávy pro příjemce prosíme o uvedení Vašeho celého jména a výrazu „LLM“).


Lhůta pro podání přihlášek pro akademický rok 2017/2018 je do 7.9.2017 včetně. Přihlášky je možno odevzdávat na podatelně PF UK, popř. elektronicky na emailovou adresu llmcz @ prf.cuni.cz. Kapacita programu může být omezena, otevření programu je s výhradou dostatečného počtu přihlášených zájemců.


Uchazeči budou přijati na základě posouzení písemné přihlášky obsahující shora uvedené dokumenty. Informace o přijetí do kurzu je zasílána elektronicky emailem na Vaši emailovou adresu uvedenou ve Formuláři přihlášky. V případě přijetí bude uchazeči současně podána nabídka uzavření Smlouvy o vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu LL.M. za podmínek uvedených v této sekci stránek PF UK a případných bližších podmínek daných touto Smlouvou. Přijetí do programu LL.M. je podmínečné do zaplacení kurzovného v plné výši dle podmínek stanovených v sekci Kurzovné a doložení ověřené kopie předchozího vysokoškolského diplomu uchazeče.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Law (0421)
Master's degree
Z prostředků účastníka
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
90
Master of Laws, LL.M. [39]
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Centre for Lawyering Skills
International Office
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
3
70 (total number of hours)
70 hodin prezenční blokové výuky + samostudium
Fees and financing
120000 Kč / kurz
1000 Kč
Application
llmcz@prf.cuni.cz
International Office
JUDr. David Kohout, Ph.D.
llmcz@prf.cuni.cz
775854820
09.09.2019