Základy adiktologie pro všeobecné sestry a praktické sestry a porodní asistentky: screening a krátká intervence (ADISESTRY)
Basic information
Základy adiktologie pro všeobecné sestry a praktické sestry a porodní asistentky: screening a krátká intervence
Variant code (CID): 10041
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: First Faculty of Medicine
Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague [11-00611]
distance
Czech
Kurz reflektuje požadavky na sestry vyplývající ze zákona 65/2017 Sb. v oblasti časné diagnostiky a krátkých intervencí. Nabízí potřebné základní informace v rámci kontinuálního vzdělávání v oboru adiktologie v oblasti prevence, harm reduction a léčby dopadů spojených s užíváním návykových látek a nelátkových závislostí. Součástí jsou videa, jejichž cílem je osvojení efektivní komunikace s pacientem, rozeznávání klinických stavů spojených s užíváním návykových látek a jiného závislostního chování a schopnost adekvátně na tato zjištění reagovat.
Absolvent je schopen: popsat klinické skupiny ve vztahu k užívání NL a důsledky užívání, popsat vliv užívání NL na chování a komunikaci, vysvětlit součásti a prvky screeningu, popsat principy, kterými se řídí efektivní krátká intervence, používat základní screeningovou metodu ASSIST, řešit základní komunikační situace s pacienty s SUD v ordinaci lékaře, předložit pacientovi argumenty důležité k zabezpečení ochrany zdraví a života, popsat, jaké jsou možnosti systému adiktologických služeb.
Absolvent je způsobilý provádět postupy screeningu a krátké intervence lege artis v souladu s aktuálními poznatky vědy a referovat pacienta do specializovaných adiktologických služeb.
Základy adiktologie pro všeobecné sestry a praktické sestry a porodní asistentky: screening a krátká intervence
Průběžně 1.12.2023-1.12.2024,
trvání kurzu 10 hodin v online prostředí.
Zakončeno testem.
Všeobecné a praktické sestry a porodní asistentky.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Medical diagnostic and treatment technology (0914)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
10 (ČAS - počet vyučujících hodin)
Guarantor and venue
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
e-learning
Dates and duration
2023/2024
winter semester, December
01.12.2023
2
10 (total number of hours)
Fees and financing
1000 Kč / kurz
osvobozeno
Application
SIS
Mgr. Markéta Vrbová
marketa.vrbova@lf1.cuni.cz
224964128
01.12.2023
31.08.2024