Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Řešené úlohy z mechaniky
Thesis title in Czech: Řešené úlohy z mechaniky
Thesis title in English: Solved problems in mechanics
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics Education (32-KDF)
Supervisor: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Author:
Guidelines
1. Seznámit se s učebními texty a zejména sbírkami úloh z vybrané oblasti mechaniky v elektronické i klasické podobě na internetu či v jiných zdrojích.
2. Seznámit se s technickým řešením sbírky úloh na serveru KDF a zadáváním úloh do databáze této sbírky.
3. Vytipovat z dostupné literatury vhodné úlohy, k vybraným úlohám vytvořit podrobná strukturovaná řešení včetně obrázků a vhodných nápověd tak, aby vytvořené úlohy mohly být využívány pro samostudium a čtenáře vedly k aktivnímu přemýšlení.
4. Řešení úloh včetně vhodných obrázků vypracovat v takové elektronické podobě, která umožní okamžitou publikaci vytvořené sbírky na serveru KDF.
References
Mandíková,D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství I. Část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994

Halliday,D., Resnick,R., Walker,J.: Fyzika. Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. VUTIUM, Brno 2000

Hecht, E.: Physics. Calculus, second edition, Brooks/Cole, Pacifik Grove, CA 2000

Hajko V.: Fyzika v prikladoch. Alfa, Bratislava 1983.

Fahnrich J., Havránek A., Slavínská D.: Příklady z mechaniky (skripta MFF UK). UK vydavatelství Karolinum, Praha 1991

A dále středoškolské sbírky úloh či materiály z fyzikálních olympiád, např.:

Bartuška K: Sbírka řešených úloh z fyziky I pro střední školy. Mechanika. Prométheus, Praha 1997
Kružík M.: Sbírka úloh z fyziky pro žáky středních škol. SPN, Praha 1969

Ungermann Z.: Matematika a řešení fyzikálních úloh. SPN, Praha 1990

Koudelková, H.: Elektronická sbírka příkladů k úvodním partiím klasické mechaniky. Diplomová práce. MFF UK, Praha 2003
Preliminary scope of work
Cílem bakalářské práce je vytvořit soubor úloh z vybrané oblasti mechaniky. K úlohám vypracovat podrobná komentovaná řešení a strukturované nápovědy. Soubor by měl být vytvořen v elektronické podobě tak, aby s ním mohli studenti samostatně pracovat.
Tento soubor úloh bude přidán do stávající elektronické sbírky úloh, která je dispozici studentům MFF, ale i veřejnosti na serveru KDF.

V rámci práce by měly být vytvořeny převážně obtížnější úlohy z učiva SŠ a vybrané jednodušší úlohy odpovídající úrovni základního kurzu fyziky na VŠ. Důraz bude kladen spíše na kvalitu a podrobnost zpracování jednotlivých úloh než na jejich množství.
Preliminary scope of work in English
The goal of this work is to make a book of problems in selected part of mechanics in electronical form, with detailed solutions of all problems and a structured help (several hints enabling student to solve the problem). This collection will be added to the electronic collection of solved problems in physics that takes place in the web server of the Department of Physics Education, so it would be available for students of our faculty as well as for public. Problems should correspond to high school or introductory university level.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html