Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Studium morfologie a stupně ionizace blokových kopolymerů
Thesis title in Czech: Studium morfologie a stupně ionizace blokových kopolymerů
Thesis title in English: Study of morphology and degree of ionization of block copolymers
Key words: vysoce rozlišená transmisní elektronová mikroskopie, molekulové simulace, samoskladba, responzivní systémy, blokové kopolymery, slabé polyelektrolyty
English key words: high resolution transmission electron microscopy, molecular simulations, self-assembly, responsive systems, block copolymers, weak polyelectrolytes
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Supervisor: Ing. Lucie Nová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.02.2024
Date of assignment: 03.05.2024
Confirmed by Study dept. on: 03.05.2024
Advisors: Michal Mazur, Ph.D.
Preliminary scope of work
Blokové kopolymery, jejichž jednotlivé bloky mají rozdílnou afinitu k použitému rozpouštědlu, mohou tvořit v roztoku struktury jako jsou micely a vesikuly. I malá změna vnějších podmínek může způsobit, že se polymerní řetězce rozpuštěné v roztoku asociují do micel, a naopak, úprava vnějších podmínek zpět způsobí opětovné rozpuštění micel na jednotlivé řetězce. Takovéto systémy, které velmi citlivě reagují na změnu vnějších podmínek (např. pH, teplota), nazýváme responzivní systémy. V případě, že jeden z bloků polymeru je slabý polyelektrolyt, závisí jeho stupeň ionizace nejen na vnějších podmnínkách a také na tom, zda se daný řetězec nachází v roztoku nebo je součástí micelární struktury. Náplní této práce bude detailní studium micelárních struktur složených z řetězců obsahujících termoresponzivní a pH responzivní (slabý polyelektrolyt) blok- jejich velikosti a stupně ionizace- pomocí kombinace experimentální techniky (vysoce rozlišená transmisní elektronová mikroskopie) a simulační metody (Hamiltoniánské Monte Carlo).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html