Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Fyzika pro (budoucí) mediky
Thesis title in Czech: Fyzika pro (budoucí) mediky
Thesis title in English: Physics for (future) medics
Key words: studijní text|fyzikální vzdělávání|biofyzika
English key words: study text|physics education|biophysics
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Supervisor: RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.10.2021
Date of assignment: 01.10.2021
Confirmed by Study dept. on: 07.10.2021
Date and time of defence: 02.09.2022 08:00
Date of electronic submission:21.07.2022
Date of submission of printed version:21.07.2022
Date of proceeded defence: 02.09.2022
Opponents: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
Guidelines
1. Student si zvolí několik (max. 6-7) fyzikálních témat, která jsou součástí výuky biofyziky na lékařských fakultách.
2. Seznámí se s problematikou výuky zvolených témat na SŠ.
3. Připraví výukové materiály zaměřené na vybranou biofyzikální problematiku, se kterou se seznamují zájemci o studium a následně studenti medicíny. Tyto materiály budou především akcentovat řádné pochopení fyzikálních základů vybraných témat s možným přesahem do příbuzných oborů (chemie, biologie).
4. V rámci aktuálních možností materiály vyzkouší při výuce v přípravných kurzech pro uchazeče o studium na LF.
References
NAVRÁTIL, Leoš a kol., Medicínská biofyzika, 2. vydání, Grada 2019, ISBN 978-80-271-0209-9
BENEŠ, Jiří, Daniel JIRÁK a František VÍTEK. Základy lékařské fyziky. 4. vydání. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2645-1.
BENEŠ, Jiří, Jaroslava KYMPLOVÁ a František VÍTEK. Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory: pro studium i praxi. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4712-5.
MORNSTEIN, Vojtěch. Lékařská fyzika a biofyzika. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8984-6.
Další literatura dle zadání vedoucí práce.
Preliminary scope of work
Mnoho zájemců o studium medicíny i pozdějších mediků nemá potřebné fyzikální základy pro pochopení zákonitostí, jevů či funkce přístrojů používaných v medicíně. Biofyzikální témata někdy vyžadují trochu odlišné uchopení běžné „středoškolské fyziky“ a vysokoškolské učebnice bývají po fyzikální stránce pro studenty, jejichž primárním zájmem nebyla na střední škole fyzika, těžkopádně či málo srozumitelně napsané. Cílem práce je vznik textu, který pomůže (budoucím) medikům pochopit fyzikální podstatu vybrané medicínské problematiky.
Preliminary scope of work in English
The lack of understanding of basic physical laws, phenomena and background of devices used in medicine is generaly known among the future students of faculties of medicine. Biophysical subjects require a little bit different approach in high-school physics teaching. Unfortunately, university textbooks on biophysics are cumbersome and/or not easy to read for student who are not interested in physics. Yus the main goal of proposed diploma these is to prepare a syllabus which will help the future student of faculties of medicine to understand the physical nature of selected medical subjects.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html