Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Železnice ve výuce fyziky
Thesis title in Czech: Železnice ve výuce fyziky
Thesis title in English: Railways in physics education
Key words: železnice|výuka fyziky|fyzikální principy
English key words: railways|physics education|physical principles
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Supervisor: RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
Author: Bc. Adam Růžička - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 18.07.2022
Date of assignment: 25.07.2022
Confirmed by Study dept. on: 29.07.2022
Date and time of defence: 04.09.2023 08:00
Date of electronic submission:19.07.2023
Date of submission of printed version:19.07.2023
Date of proceeded defence: 04.09.2023
Opponents: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
 
 
Advisors: RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.
Guidelines
1) Vytipovat technická řešení (jevy), která se používají (vyskytují) v železniční dopravě a jejichž fyzikální princip lze s (případným) přiměřeným zjednodušením vysvětlit pomocí středoškolské fyziky.
2) Soustředit se především na techniku a jevy, které jsou snadno pozorovatelné, a může na ně být odkazováno jako na příklady použití středoškolských fyzikálních poznatků v praxi.
3) Vytipované popsat, vysvětlit a zařadit k tématu, pro které by mohlo sloužit jako praktický příklad použití fyzikální teorie probírané na střední škole.
References
1) Fyzika pro gymnázia, různé učebnice
2) Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
3) J. Gašpařík, J. Kolář: Železniční doprava – technologie, řízení, grafikony a dalších 100 zajímavostí, Grada 2017
4) R. Doleček, O. Černý: Trakční napájecí soustavy, DFJP Univerzity Pardubice, 2015
5) Časopisy s železniční tematikou (Dráha, Svět železnice, aj.) – různá čísla
6) další literatura dle zadání vedoucího
Preliminary scope of work
Každý učitel se mnohokrát setkal s dotazy studentů, k čemu je to dobré, kde se to používá, zda to není jen teoretická zbytečnost. Proto je dobré, když má učitel ke každému tématu zásobu příkladů, kde se daný jev v praxi využívá, kde mohou studenti vidět aplikaci daného fyzikálního jevu/principu/zákona v praxi. Cílem práce je popsat tyto příklady z prostředí železniční dopravy.
Preliminary scope of work in English
Every teacher has many times encountered questions from students, what is it good for, where is it used, is it not just theoretical uselessness. Therefore, it is good if the teacher has a supply of examples for each topic where the given phenomenon is used in practice, where students can see the application of the given physical phenomenon/principle/law in practice. The aim of the work is to describe these examples from the railway transport.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html