Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Přehledy úloh z mechaniky k elektronické sbírce řešených úloh
Thesis title in Czech: Přehledy úloh z mechaniky k elektronické sbírce řešených úloh
Thesis title in English: Overviews of problems from mechanics to electronic collection of solved problems
Key words: přehledy úloh, řešené úlohy, mechanika, elektronická sbírka
English key words: overviews of problems, solved problems, mechanics, electronic collection
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics Education (32-KDF)
Supervisor: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Author:
Guidelines
1. Projít současné nejpoužívanější řady učebnic fyziky pro základní a střední školy a na jejich základě navrhnout tematické členění úloh pro vytvářené přehledy.
2. Na základě rozhovoru s několika (4-5) učiteli z praxe zjistit, odkud při výběru úloh čerpají, podle čeho úlohy vybírají a jaké charakteristiky úloh by pro ně v přehledech byly užitečné.
3. Vypracovat přehledy úloh z kapitol sbírky Kinematika hmotných bodů a Dynamika hmotných bodů s jejich stručnými charakteristikami.
4. Vytvořit seznam témat a typů úloh, které nejsou ve sbírce zastoupeny vůbec či jen nedostatečně, a navrhnout či z jiných zdrojů vybrat zadání úloh, které by sbírku vhodně doplnily (v rozsahu do 20 úloh).

References
Učebnice ZŠ a SŠ:
Kolářová, R.a kol.: Fyzika pro 6. – 9. ročník základní školy, Prometheus, Praha
Macháček, M.: Fyzika pro 6. – 9. ročník základní školy, Prometheus, Praha
Jáchim, F., Tesař, J.: Fyzika pro 6. – 9. ročník základní školy, SPN, Praha
Rauner, K. a kol.: Fyzika pro 6. – 9. ročník základní školy a víceletá gymnázia, Fraus , Praha
Bednařík, M., Široká, M.: Fyzika pro gymnázia – Mechanika, Prometheus 2010, Praha
lepil, O., Bednařík, M., Hýblová, R.: Fyzika pro střední školy 1, Prometheus 2010, Praha
Sbírky úloh či materiály z fyzikálních olympiád, např.:
Jáchim, F., Tesař, J.: Sbírka úloh z fyziky pro 6. – 9. ročník základní školy, SPN, Praha 2004
Karásková, V., Mandíková, D., Kroupová, B.: Fyzikální nápadník. Sbírka úloh pro základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus, Praha 2011
Žák, V.: Fyzikální úlohy pro střední školy, Prométheus, Praha 2011
Nahodil, J.: Sbírka úloh z fyziky kolem nás pro střední školy, Prométheus, Praha 2011
Bartuška K: Sbírka řešených úloh z fyziky I pro střední školy. Mechanika. Prométheus, Praha 1997
Preliminary scope of work
Cílem bakalářské práce je vytvořit přehledy úloh k vybraným kapitolám z mechaniky v elektronické sbírce řešených úloh. Přehledy budou vytvářeny v návaznosti na používané učebnice fyziky. K jednotlivým kapitolám v učebnicích budou přiřazeny úlohy, které lze při probírání dané látky zařadit do výuky, a bude uveden krátký komentář týkající se obtížnosti či obsahu dané úlohy. Přehledy by měly umožnit učiteli lepší orientaci ve stále se zvyšujícím počtu úloh ve sbírce.
Preliminary scope of work in English
The goal of this work is to create overviews of problems for selected chapters from mechanics in electronic collection of solved problems. Overviews will be created in relation to physics textbooks. To the chapters in textbooks will be assigned problems that can be used in lessons, when teaching the topic. A brief comment on the difficulty of problem or its content will be included. Overviews should enable the teachers better orientation in the ever increasing number of problems in the collection.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html