Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Doplňkové studium pro soudní překladatele a tlumočníky – překladatelský seminář právních textů - ruský jazyk (9999)
Základní informace
Univerzita Karlova
Doplňkové studium pro soudní překladatele a tlumočníky – překladatelský seminář právních textů - ruský jazyk
běží přijímací řízení
Prezenční
čeština
Doplňkové studium pro soudní překladatele a tlumočníky – překladatelský seminář Modul I – zimní semestr (ruský jazyk)– soukromé právo
Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium ve dvou modulech: Modul I zahrnuje zimní semestr a oblastí je soukromé právo, Modul II probíhá v letním semestru a zaměřuje se na veřejné právo. Kurz volně navazuje na moduly Úvod do českého práva I – soukromé právo a Úvod do českého práva II – veřejné právo.
Cílem je, aby překladatelé právních textů získali praktické překladatelské dovednosti specifické pro právní překlad. Obsahová náplň vychází z jednotlivých právních odvětví nebo s nimi souvisí.
Každý modul se skládá ze 14 tříhodinových překladatelských seminářů, podpořených detailními handouty a dalšími podklady. Jejich účelem je představit prostřednictvím právnělingvistické komparace možnosti překládání nejen specificky českých právních institutů do cizího jazyka (AJ, NJ, FJ, RJ), ale také možnosti přístupu k překládání právních reálií jiných právních systému do češtiny.
Účelem organizování doplňkového studia je přispět ke zkvalitnění odborné přípravy soudních překladatelů a tlumočníků, rozšířit jejich znalosti českého práva v širokém slova smyslu, čímž se následně zvýší kvalita jimi poskytovaných služeb.
Cílem kurzu je po stránce odborných právních znalostí a jazykových dovedností dostatečně připravit současné a budoucí soudní překladatele a tlumočníky včetně těch, kteří již mají licenci soudního překladatele nebo soudního tlumočníka nebo o ni hodlají žádat, takovým způsobem, aby mohli své služby vykonávat kompetentně a na co nejvyšší odborné úrovni.
Během studia získají základní znalosti právní terminologie a základů práva v dané jazykové oblasti – AJ, NJ, FJ, RJ. Důraz je také na právnělingvistikou komparaci relevantních právních pojmů, představení specifik českého práva a jeho smysluplný překlad do cizího jazyka (tj. jazyka jiného právního systému).
Každý modul se skládá ze 14 tříhodinových překladatelských seminářů, podpořených detailními handouty a dalšími podklady.
Předpokládá se prezenční výuka, nicméně se počítá s on-line připojením (streamováním) pro účastníky např. ze zahraničí. Každý modul má vlastní playlist všech seminářů, tzn. že všechny semináře jsou postupně nahrávány do jednoho úložiště, kde jsou účastníkům k dispozici do skončení kurzu.
Každý modul je zakončen zkouškou skládající se ze dvou částí: (a) překlad krátkého autentického odborného textu z mateřského jazyka do cizího jazyka a z CJ do MJ; sledovanými prvky jsou přesnost překladu, adekvátní použití ekvivalentů odborné terminologie a celková koheze překládaného textu; (b) překlad terminologických slovních spojení ze všech probraných okruhů (z MJ do CJ a obráceně). Minimální skóre pro úspěšné absolvování této zkoušky je dosažení 70% z celkového počtu bodů za obě části.


Výukový den je pátek a výuka trvá vždy tři hodiny (3x45 minut). Seminář začíná vždy v 15:00 hod.

Modul I zimní semestr – soukromé právo

Zahájení výuky pátek 6. října 2023
Konec výuky pátek 26. ledna 2024

Závěrečná zkouška pátek 9. února 2024 / opravný termín 21. 6. 2024
Zkoušky se konají výlučně prezenční formou.

Obsah kurzu

6. října 2023 - ústavní systém; právní systém; druhy norem (zákonné a podzákonné předpisy); legislativní proces; delegovaná legislativní pravomoc atd.
13. října 2023 - občanské právo: obecná charakteristika; fyzické a právnické osoby; zastoupení; právní jednání; promlčení
20. října 2023 - rodinné právo, manželství, rodiče a děti, výživné
27. října 2023 - věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí
3. listopadu 2023 - dědické právo
10. listopadu 2023 - závazkové právo – obecný výklad
24. listopadu 2023 - základní smluvní typy
1. prosince 2023 - odpovědnost za škodu, náhrada škody
8. prosince 2023 - obchodní korporace I
15. prosince 2023 - obchodní korporace II (druhy společností)
5. ledna 2024 - civilní soudnictví I
12. ledna 2024 - civilní soudnictví II
19. ledna 2024 - insolvenční řízení
26. ledna 2024 - pracovní právo: uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, výpovědi, atd.Modul II letní semestr – veřejné právo

Zahájení výuky pátek 16. února 2024
Konec výuky pátek 24. května 2024

Závěrečná zkouška pátek 14. června 2024 / opravný termín 21. června 2024
Zkoušky se konají výlučně prezenční formou.

Obsah kurzu

16. února - právo sociálního zabezpečení
23. února - trestní právo – základy trestní odpovědnosti
1. března - tresty a ochranná opatření
8. března - trestní právo – zvláštní část
15. března - vybrané skutkové podstaty trestných činů
22. března - trestní řízení - subjekty řízení
5. dubna - trestní řízení - procesní úkony
12. dubna - stadia trestního řízení
19. dubna - správní právo I - prameny práva, organizace veřejné správy, správní řízení a správní soudnictví
26. dubna - správní právo II - správní trestání (přestupky a jiné správní delikty), terminologie vybraných oborů zvláštní části (živnostenské právo, stavební a územní řízení, matriky, katastr nemovitostí)
3. května - finanční instituce; řízení před nimi; daňová soustava ČR
10. května - peněžní ústavy (zřizování účtů, druhy účtů; bankovní operace)
17. května - evropské právo I; instituce a legislativa EU
24. května - evropské právo II; soudnictví
Předpokladem je ukončené VŠ vzdělání (Bc., Mgr.)
Znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 CEFR; znalost cizího jazyka AJ, RJ, NJ, FJ na úrovni C1
Přihlášení přes SIS
Znalosti (teoretické/faktické): Absolvent získá základní znalosti o právním překladu, jeho jednotlivých přístupech a základních principech, na nichž založen. Absolvent je schopen analyzovat český právnický text tak, aby smysluplně převedl jeho obsah do cizího jazyka. Zároveň dokáže identifikovat smysl cizojazyčného právnického textu a převést jej do češtiny tak, aby dával předpokládaný smysl i českému právníkovi.
Dovednosti (praktické/funkční): Absolvent umí identifikovat hlavní právnělingvistické charakteristiky, které je nezbytné převést do cizího jazyka tak, aby byl zachován smysl sdělení. Dokáže aplikovat osvojené znalosti české a cizojazyčné právní terminologie. Dokáže vyhledávat v českých a cizojazyčných právních předpisech zákonné formulace a správně je přiřadit formulacím, používaným v právnickém žargonu či v jednotlivých textových typech.
Kompetence: Absolvent je schopen využívat své znalosti a dovednosti tak, aby výstupem jeho překladatelské nebo tlumočnické činnosti byl kvalitní překlad, který zprostředkuje maximálně přesné přenesení právních informací mezi výchozím a cílovým jazykem a právním systémem.
https://law.prf.cuni.cz/juridikum/doplnkove-studium-pro-prekladatele-a-tlumocniky-pravnich-textu/
Garant Telefon Email
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. 221005387 chroma@prf.cuni.cz
MCI_PF_Překladatelský seminář_RVH_novy.docx, U
15.5.2023_Final_interni_Micro-credentials Pozice UK_2023_3_Priloha_2_Formular_MCII_Rizak.docx, U
Akreditace
11000 - Univerzita Karlova
UKRUK/490086/2023-5
13.9.2023
13.9.2033
Podrobné informace
12 (Absolvování závěrečného testu min. na 70%.)
84 (v hodinách celkem)
28 týdnů po 3 hodinách
2
Právo (0421)
Zkouška (na místě s ověřením totožnosti)
Úroveň Znalosti Dovednosti Kompetence
Úroveň 6 pokročilé znalosti v oboru práce nebo studia zahrnující kritické chápání teorií a zásad pokročilé dovednosti prokazující zvládnutí oboru a smysl pro inovace, jež jsou požadovány při řešení složitých a nepředvídatelných problémů ve specializované oblasti práce nebo studia řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za rozhodování v kontextu nepředvídatelné pracovní nebo vzdělávací náplně
nést odpovědnost za řřízení odborného rozvoje jednotlivců a skupin
6.10.2023
21.6.2024
Institucionální akreditace UK
Spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti ČR, jež uděluje licence soudních tlumočníků a soudních překladatelů.
Komora soudních tlumočníků a překladatelů ČR
Termín kurzu a místo konání
06.10.2023
21.6.2024
2023/2024
zimní semestr
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, Praha 1
Informace pro uchazeče
Lektor Telefon Email
Mgr. Olena Rizak 221005581 rizak@prf.cuni.cz
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. 221005387 chroma@prf.cuni.cz
50
14000 Kč / kurz
09.05.2023
30.09.2023
Bc. Hana Vařeková
hana.varekova@prf.cuni.cz
221005504
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1
Informace k zápisu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK