Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Čeština pro akademické prostředí (9898)
Základní informace
Univerzita Karlova
Čeština pro akademické prostředí
běží přijímací řízení
Prezenční
čeština
Čeština pro akademické prostředí
V rámci internacionalizace a podpory dvoj(více)jazyčnosti na UK nabízí kurz se 135 hodinami kontaktní výuky možnost docílit ovládnutí základů jazyka se specifickým zaměřením na studenty. Ačkoli studenti/ky neusilují o složení obecné certifikované zkoušky na úrovni A1 nebo A2 (CCE), mohou dosáhnout znalostí na pomezí těchto dvou úrovní a tyto znalosti mít potvrzené mikrocertifikátem jako možným výstupem z jazykového kurzu. V mnohojazyčné Evropě se budou moci prokázat deklarovanou bazální znalostí dalšího jazyka.
V kurzu češtiny pro studenty Univerzity Karlovy pro účastníky z řad studentů programu Erasmus+ nebo samoplátce s žádnou nebo nízkou znalostí češtiny se naučíte základy českého jazyka. Jednotlivé lekce vás dovedou k rozvoji a následně zlepšení všech řečových dovedností, tedy jak mluvení a psaní (produktivních dovedností), tak poslechu a čtení (receptivních dovedností). Zaměříme se na práci s výslovností, gramatikou i slovní zásobou. Výuka je interaktivní, lektoři poskytují pravidelně zpětnou vazbu a studenti/ky jsou průběžně testováni, aby mohli sledovat svůj pokrok. Nedílnou součástí kurzu jsou 3 sociokulturní kompetence, které jsou předmětem výuky v učebně i mimo výukových akcí a exkurzí.
Účastník/ce je studentem UK v programu Erasmus + nebo samoplátce s nulovou nebo minimální předchozí znalostí češtiny. Nesmí být rodilým mluvčím češtiny.
Znalosti (teoretické/faktické):
Dokáže pojmenovat základní strukturu věty, klíčové gramatické jevy, vybrané jevy určit. Rozumí jednoduchému metajazyku k orientaci v látce.

Dovednosti (praktické/funkční):
Dokáže číst s porozuměním jednoduché texty frekventovanou slovní zásobou, sledovat pomalou a jasně artikulovanou promluvu, napsat krátký jednoduchý text, klást jednoduché otázky a reagovat na ně, popsat každodenní skutečnosti. Vyslovuje dostatečně jasně a srozumitelně vzdor cizímu přízvuku. Užívá základní jazykové struktury a slovní zásobu, ale dopouští se chyb.

Kompetence:
Dokáže vyhledat konkrétní informaci, porozumět obsahu, smyslu textu, jeho hlavním bodům a instrukcím, pokynům, identifikovat téma hovoru, (ne)souhlas, porozumět informačnímu obsahu, zachytit klíčovou informaci. V ústní interakci i při samostatném projevu dokáže reformulovat otázku a použít kompenzační strategii, popsat každodenní skutečnosti, vyjádřit, co má a co nemá rád, požádat, zeptat se, vyžádat si informace. Umí vyjádřit základní jazykové funkce.
Garant Telefon Email
PhDr. Barbora Štindlová, Ph.D. +420224990419 barbora.stindlova@ujop.cuni.cz
Akreditace
11000 - Univerzita Karlova
UKRUK/490086/2023-5
13.9.2023
13.9.2033
Podrobné informace
8
135 (v hodinách celkem)
Osvojování si jazyka (0231)
Zkouška (na místě s ověřením totožnosti)
Zkouška (pod dohledem online)
Úroveň Znalosti Dovednosti Kompetence
Úroveň 1 základní všeobecné znalosti základní dovednosti požadované k provádění jednoduchých úkolů pracovat nebo studovat pod přímým dohledem ve strukturovaném prostředí
01.09.2023
31.08.2024
Institucionální akreditace UK
Termín kurzu a místo konání
01.09.2023
31.01.2024
2023/2024
zimní semestr
Informace pro uchazeče
25
2000 Kč / kurz
28.08.2023
Bc. Weixi Jiang
weixi.jiang@ujop.cuni.cz
224990455
weixi.jiang@ujop.cuni.cz
Informace k zápisu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK