Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Doplňkové studium pro soudní překladatele a tlumočníky – úvod do českého práva - právnické minimum (10175)
Základní informace
Univerzita Karlova
Doplňkové studium pro soudní překladatele a tlumočníky – úvod do českého práva - právnické minimum
běží přijímací řízení
Prezenční
čeština
Doplňkové studium pro soudní překladatele a tlumočníky – úvod do českého práva. Modul I – soukromé právo
Cílem kurzu je po stránce odborných právních znalostí a jazykových dovedností dostatečně připravit současné a budoucí soudní překladatele a tlumočníky včetně těch, kteří již mají licenci soudního překladatele nebo soudního tlumočníka nebo o ni hodlají žádat, takovým způsobem, aby mohli své služby vykonávat kompetentně a na co nejvyšší odborné úrovni.
Během studia získají základní znalosti českého práva včetně orientace v základních českých právních předpisech. Důraz je také na představení specifik českého práva, jejichž správná interpretace je klíčová pro smysluplný překlad do cizího jazyka (tj. jazyka jiného právního systému).
Kurz je otevřen též cizincům žijícím v ČR, aby si mohli své znalosti českého jazyka doplnit základními znalostmi českého práva a českou právní terminologií. Zároveň může sloužit jako úvod do českého práva pro všechny, kdo chtějí o něm získat elementární představu.
Účelem organizování doplňkového studia je přispět ke zkvalitnění odborné přípravy soudních překladatelů a tlumočníků, rozšířit jejich znalosti českého práva v širokém slova smyslu, čímž se následně zvýší kvalita jimi poskytovaných služeb.
Cílem kurzu je po stránce odborných právních znalostí a jazykových dovedností dostatečně připravit současné a budoucí soudní překladatele a tlumočníky včetně těch, kteří již mají licenci soudního překladatele nebo soudního tlumočníka nebo o ni hodlají žádat, takovým způsobem, aby mohli své služby vykonávat kompetentně a na co nejvyšší odborné úrovni.
Během studia získají základní znalosti českého práva včetně orientace v základních českých právních předpisech. Důraz je také na představení specifik českého práva, jejichž správná interpretace je klíčová pro smysluplný překlad do cizího jazyka (tj. jazyka jiného právního systému).
Kurz je otevřen též cizincům žijícím v ČR, aby si mohli své znalosti českého jazyka doplnit základními znalostmi českého práva a českou právní terminologií. Zároveň může sloužit jako úvod do českého práva pro všechny, kdo chtějí o něm získat elementární představu. Každý modul se skládá ze 14 tříhodinových přednášek, podpořených detailními prezentacemi.
Předpokládá se prezenční výuka, nicméně se počítá s on-line připojením (streamováním) pro účastníky např. ze zahraničí. Každý modul má vlastní playlist všech přednášek.
Absolvování kurzu je zakončeno písemným testem s volenými odpověďmi, přičemž minimální skóre pro úspěšné absolvování testu je 70%. Test má prokázat schopnost orientace v základních právních předpisech a schopnost je adekvátně interpretovat pro potřeby překladu do cílového jazyka.

Vyučovací den je pátek, výuka probíhá v čase 12 - 14:30 h.

Modul I zimní semestr – soukromé právo

Zahájení výuky pátek 6. října 2023
Konec výuky pátek 26. ledna 2024

Závěrečná zkouška pátek 9. února 2024 / opravný termín 21. 6. 2024
Zkoušky se konají výlučně prezenční formou.

Obsah kurzu

6. října 2023 - ústavní systém; právní systém; druhy norem (zákonné a podzákonné předpisy); legislativní proces; delegovaná legislativní pravomoc atd.
13. října 2023 - občanské právo: obecná charakteristika; fyzické a právnické osoby; zastoupení; právní jednání; promlčení
20. října 2023 - rodinné právo, manželství, rodiče a děti, výživné
27. října 2023 - věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí
3. listopadu 2023 - dědické právo
10. listopadu 2023 - závazkové právo – obecný výklad
24. listopadu 2023 - základní smluvní typy
1. prosince 2023 - odpovědnost za škodu, náhrada škody
8. prosince 2023 - obchodní korporace I
15. prosince 2023 - obchodní korporace II (druhy společností)
5. ledna 2024 - civilní soudnictví I
12. ledna 2024 - civilní soudnictví II
19. ledna 2024 - insolvenční řízení
26. ledna 2024 - pracovní právo: uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, výpovědi, atd.Modul II letní semestr – veřejné právo

Zahájení výuky pátek 16. února 2024
Konec výuky pátek 24. května 2024

Závěrečná zkouška pátek 14. června 2024 / opravný termín 21. června 2024
Zkoušky se konají výlučně prezenční formou.

Obsah kurzu

16. února - právo sociálního zabezpečení
23. února - trestní právo – základy trestní odpovědnosti
1. března - tresty a ochranná opatření
8. března - trestní právo – zvláštní část
15. března - vybrané skutkové podstaty trestných činů
22. března - trestní řízení - subjekty řízení
5. dubna - trestní řízení - procesní úkony
12. dubna - stadia trestního řízení
19. dubna - správní právo I - prameny práva, organizace veřejné správy, správní řízení a správní soudnictví
26. dubna - správní právo II - správní trestání (přestupky a jiné správní delikty), terminologie vybraných oborů zvláštní části (živnostenské právo, stavební a územní řízení, matriky, katastr nemovitostí)
3. května - finanční instituce; řízení před nimi; daňová soustava ČR
10. května - peněžní ústavy (zřizování účtů, druhy účtů; bankovní operace)
17. května - evropské právo I; instituce a legislativa EU
24. května - evropské právo II; soudnictví
Předpokladem je ukončené VŠ vzdělání (Bc., Mgr.)
Znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 CEFR
Přihlášení přes SIS
Znalosti (teoretické/faktické): Absolvent získá základní znalosti o systému českého práva, jeho jednotlivých odvětvích a základních principech, na nichž je právo založeno. Je schopen analyzovat český právnický text tak, aby jeho smysl byl schopen převést do cizího jazyka.

Dovednosti (praktické/funkční): Absolvent umí identifikovat hlavní právnělingvistické charakteristiky, které je nezbytné převést do cizího jazyka tak, aby byl zachován smysl sdělení. Dokáže aplikovat osvojené znalosti české právní terminologie. Dokáže vyhledávat v právních předpisech zákonné formulace a správně je přiřadit formulacím, používaným v právnickém žargonu či v jednotlivých textových typech.

Kompetence: Absolvent je schopen využívat své znalosti a dovednosti tak, aby výstupem jeho překladatelské nebo tlumočnické činnosti byl kvalitní překlad, který zprostředkuje maximálně přesné přenesení právních informací mezi výchozím a cílovým jazykem a právním systémem, kde jedním z nich je čeština a české právo.
https://law.prf.cuni.cz/juridikum/doplnkove-studium-pro-prekladatele-a-tlumocniky-pravnich-textu/
Garant Telefon Email
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. 221005387 chroma@prf.cuni.cz
Final_interní_Micro-credentials – Pozice UK_2023_3_Příloha_2_Formular_MCII_CHROMA.docx, U
MCI_PF_Úvod do českého práva_RVH_novy.docx, U
Akreditace
11000 - Univerzita Karlova
UKRUK/490086/2023-5
13.9.2023
13.9.2033
Podrobné informace
12 (Absolvování závěrečného testu min. na 70%.)
84 (v hodinách celkem)
28 týdnů po 3 hodinách
2
Právo (0421)
Písemné osvědčení (na místě s ověřením totožnosti)
Úroveň Znalosti Dovednosti Kompetence
Úroveň 6 pokročilé znalosti v oboru práce nebo studia zahrnující kritické chápání teorií a zásad pokročilé dovednosti prokazující zvládnutí oboru a smysl pro inovace, jež jsou požadovány při řešení složitých a nepředvídatelných problémů ve specializované oblasti práce nebo studia řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za rozhodování v kontextu nepředvídatelné pracovní nebo vzdělávací náplně
nést odpovědnost za řřízení odborného rozvoje jednotlivců a skupin
6.10.2023
21.6.2024
Institucionální akreditace UK
Spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti ČR, jež uděluje licence soudních tlumočníků a soudních překladatelů.
Spolupráce s Komorou soudních tlumočníků a překladatelů ČR
Termín kurzu a místo konání
06.10.2023
21.6.2024
2023/2024
zimní semestr
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, Praha 1
Informace pro uchazeče
100
14000 Kč / kurz
09.05.2023
30.09.2023
Bc. Hana Vařeková
hana.varekova@prf.cuni.cz
221005504
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1
Informace k zápisu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK