Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Antropocén: současný svět v transdisciplinární perspektivě (10002)
Základní informace
Univerzita Karlova
Antropocén: současný svět v transdisciplinární perspektivě
běží přijímací řízení
Kombinovaná
čeština
Antropocén: současný svět v transdisciplinární perspektivě
V době antropocénu začínají vědci studovat svět novým způsobem, ve kterém si nevystačíme s tradičním dělením na přírodní a společenské vědy ani s distinkcí mezi akademickými a mimo-akademickými formami poznání. Antropocenní jevy jsou složité, dynamicky proměnlivé a často neintuitivně vzájemně provázané – chceme-li porozumět současnosti, je klíčové umět se dívat na skutečnosti kolem nás z různých perspektiv.
V průběhu studia mikrocertifikátu se dozvíte, jak efektivně studovat a interpretovat současný svět mezioborovým i nadoborovým (transdisciplinárním) způsobem: naučíte se, jak vystupovat za hranice vlastní odbornosti, komunikovat napříč disciplínami a lépe reagovat na komplikované – ekologické, společenské i identitární – výzvy současnosti. Kurz kombinuje distanční výuku s intenzivní týdenní letní školou na místě.

Výuka v běhu 2024 probíhá v češtině a angličtině!

Intenzivní týdenní praxe na místě (semináře ČJ a AJ, terénní exkurze, práce v laboratoři, krátké přednášky, práce na průběžném projektu) kombinovaná s distanční online přípravou a následným mentoringem vedoucím k vypracování závěrečné práce. Všechny fáze pod vedením špičkových odborníků daných disciplín (paleoekologie, ekologie, sociologie, filozofie, historie, ekonomie, antropologie, informatiky; v každém běhu cca 10 vyučujících). Kurz proběhne kombinovaně v češtině a angličtině (přednášky zahraničních lektorů).

3 fáze:
1. Úvodní on-line blok: on-line přednášky, zadání samostatné práce, zadání samostatné četby, v případě potřeby on-line konzultace. 3 skupinová setkání, květen-červen 2024.
2. Intenzivní týdenní program v Praze: přednášky, semináře, terénní exkurze, workshopy v průběhu letní školy. 1 týden, 9.-13. 9. 2024.
3. Závěrečný online blok: on-line přednášky, pokročilá práce a finalizace závěrečné skupinové práce /projektu, on-line mentoring (průběžné konzultace individuální a skupinové). 3 skupinová setkání, 3 setkání v rámci pracovních skupin s mentory, říjen-listopad 2024.
Hodnocení závěrečných skupinových prací: leden 2025.
Kritéria a způsob přijetí: Studenti budou přijati na základě krátkého biografického medailonku a motivačního dopisu, které bude hodnotit k tomu vytvořená výběrová komise. Zvláštní zřetel bude brán na oborovou různorodost vytvořené skupiny.
Minimální předchozí vzdělání: maturitní zkouška
Jazykové požadavky: pokročilá znalost angličtiny
Mikrocertifikát je vhodný pro: studenty přírodovědných, humanitních, společenskovědních i uměleckých aj. oborů, odborníky z praxe z například neziskového sektoru, zaměstnance státní správy, učitele, zájemce o antropocén z řad veřejnosti
Absolventi mikrocertifikátu umí definovat pojem antropocénu a jeho teoretické uchopení v přírodních i humanitních vědách, rozumí principům mezioborového i transdisciplinárního výzkumu. Získají znalosti o ochraně i tvorbě přírodního a kulturního dědictví, o městské krajině a problematice biodiverzity v antropocénu i o studiu přírody z perspektiv ekonomie, geologie, sociálních věd, antropologie, historie a filozofie.

Absolventi dokážou popsat proces tvorby dat v přírodních i humanitních vědách a získají základní zkušenost se sběrem dat v terénu. Budou rozvíjeny jejich schopnosti v oblastech přípravy společného projektu, interpretace textů a kritického myšlení.

Absolventi si osvojí základní kompetence pro zapojení se do mezioborové a nadoborové diskuse. Budou schopni aplikovat komplexní přístup k problémům současného světa v oblastech ochrany životního prostředí a kulturního dědictví, vzdělávání, přípravy a realizace akademických i veřejných projektů různého typu i v při dalším studiu.
Anthropocene.cz
Garant Telefon Email
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. +420736746019 pokorny@cts.cuni.cz
Akreditace
11000 - Univerzita Karlova
UKRUK/490086/2023-5
13.9.2023
13.9.2033
Podrobné informace
8
202 (v hodinách celkem)
3 fáze: 1. Úvodní on-line blok (květen-červen); 2. Intenzivní týdenní program v Praze (září); 3. Závěrečný on-line blok (říjen-listopad)
2
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu (0188)
Písemné osvědčení (na místě s ověřením totožnosti)
Seminární práce (na místě s ověřením totožnosti)
Úroveň Znalosti Dovednosti Kompetence
Úroveň 6 pokročilé znalosti v oboru práce nebo studia zahrnující kritické chápání teorií a zásad pokročilé dovednosti prokazující zvládnutí oboru a smysl pro inovace, jež jsou požadovány při řešení složitých a nepředvídatelných problémů ve specializované oblasti práce nebo studia řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za rozhodování v kontextu nepředvídatelné pracovní nebo vzdělávací náplně
nést odpovědnost za řřízení odborného rozvoje jednotlivců a skupin
1.10.2023
31.1.2025
Institucionální akreditace UK
IN 2024, classes will be held both in CZECH and ENGLISH - knowledge of both is required
Termín kurzu a místo konání
01.05.2024
31.1.2025
3 fáze: 1. Úvodní on-line blok (květen-červen 2024); 2. Intenzivní týdenní program v Praze (září 2024); 3. Závěrečný on-line blok (říjen-listopad 2024). Závěrečné hodnocení výstupů: leden 2025.
2023/2024
letní semestr
Informace pro uchazeče
Lektor Telefon Email
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. +420736746019 pokorny@cts.cuni.cz
20
5000 Kč / kurz
19.03.2024
01.05.2024
Bc. Anna Michalík Kvíčalová, M.A., Ph.D.
kvicalova@cts.cuni.cz
777018628
Centrum pro teoretická studia Husova 4 110 00 Praha 1, anthropocene@cts.cuni.cz
Pošlete krátký motivační dopis, kde popíšete, proč vás téma zajímá a proč se na letní školu hlásíte, a osobní medailonek se základními informacemi o vašem odborném zázemí či pracovní specializaci. K informacím připojte, pokud a z jakých důvodů žádáte o snížené kurzovné. Celkem max. 2 normostrany, zaslat nejpozději do 19. 4. 2024. E-mail: anthropocene@cts.cuni.cz.
Informace k zápisu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK