Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Základy adiktologie pro gynekology a porodníky: screening a krátká intervence (ADIGYN)
Základní informace
Základy adiktologie pro gynekology a porodníky: screening a krátká intervence
Kód varianty (CID): 9743
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN [11-00611]
distanční
čeština
Kurz reflektuje požadavky na lékaře vyplývající ze zákona 65/2017 Sb. v oblasti časné diagnostiky a krátkých intervencí. Nabízíme potřebné základní informace v rámci kontinuálního vzdělávání lékařů z oboru gynekologie a porodnictví v oblasti prevence, harm reduction a léčby dopadů spojených s užíváním návykových látek a behaviorálními závislostmi, včetně seznámení s dobrou praxí a základní průpravou v adiktologické pomoci prostřednictvím metod časné diagnostiky a krátké intervence, tj. indikované prevence v užívání základního spektra návykových látek a nelátkových závislostí. Kurz se zabývá zvládnutím obecných východisek a základních teoretických témat v problematice jednotlivých návykových látek a dopadů spojených s jejich užíváním, netolismem a patologickým hráčstvím, seznamuje s možnostmi a principy screeningu a nástroji k využití pro orientační diagnostiku. Součástí jsou videa, jejichž cílem je osvojení efektivní komunikace s pacientem, rozeznávání klinických stavů a schopnost adekvátně na zjištění reagovat.
Absolvováním kurzu získají lékaři – gynekologové a porodníci - základní přehled pro řešení dané problematiky a o možnostech adiktologické péče. Kurz navazuje na úvodní povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí, který je součástí postgraduálního vzdělávání lékařů.
Absolvent je schopen: popsat klinické skupiny ve vztahu k užívání NL a důsledky užívání, popsat vliv užívání NL na chování a komunikaci, vysvětlit součásti a prvky screeningu, popsat principy, kterými se řídí efektivní krátká intervence, používat základní screeningovou metodu ASSIST, řešit základní komunikační situace s pacienty s SUD v ordinaci lékaře, předložit pacientovi argumenty důležité k zabezpečení ochrany zdraví a života, popsat, jaké jsou možnosti systému adiktologických služeb.
Absolvent je způsobilý provádět postupy screeningu a krátké intervence lege artis v souladu s aktuálními poznatky vědy a referovat pacienta do specializovaných adiktologických služeb.
Základy adiktologie pro gynekology a porodníky: screening a krátká intervence
Průběžně 15.11.2023-14.11.2024,
trvání kurzu 6 hodin v online prostředí.
Zakončeno testem.
lékař-gynekolog, porodník

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Lékařská diagnostika a léčebné techniky (0914)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
6 (Kredity ČLK)
Garant a místo
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
MUDr. Petr Popov
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
e-learning
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr, Listopad
15.11.2023
2
6 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
500 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
SIS
Mgr. Markéta Vrbová
marketa.vrbova@lf1.cuni.cz
224964128
15.11.2023
31.08.2024
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK