Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravné kurzy e-learning celkem (9533)
Základní informace
Přípravné kurzy e-learning celkem
Kód varianty (CID): 9533
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-800]
distanční
čeština
FYZIKA
Přípravný kurz z fyziky nabízí 12 výukových hodin rozdělených do čtyř tematických bloků. Každý tematický blok sestává z tříhodinového e-learningového kurzu. Bloky obsahují řešené příklady vybrané z pěti základních témat (mechanika, molekulová fyzika a termodynamika, optika a akustika, elektřina a magnetismus, atomistika) a rámcově adresuje rozsah přijímacího řízení z fyziky na Lékařskou fakultu v Hradci Králové. E-learningové kurzy v LMS Moodle sestávají z modulů Kniha a Přednáška. V modulu Kniha budou shrnuty základní pojmy a vzorce související s daným tematickým blokem. Modul Přednáška bude zahrnovat vzorové příklady k danému tematickému bloku. Uchazeč bude mít možnost si zkusit výpočet zcela samostatně nebo mu bude nabídnut podrobný postup řešení příkladů. E-learningové kurzy nemohou pro omezený rozsah nahradit plnohodnotnou výuku středoškolské fyziky. Kurz však pomůže ověřit teoretické znalosti fyziky získané na středních školách, jejich porozumění a praktického využití při řešení fyzikálních problémů (příkladů) a cíleně se připravit na přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Znalosti a dovednosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí předmětu Lékařská biofyzika a biostatistika v zimním semestru prvního ročníku studia.

CHEMIE
Přípravný kurz z chemie se skládá z 24 výukových hodin e-learningových kurzů sestávajících z videopřednášek doplněných dalšími výukovými materiály a z interaktivního procvičování formou elektronických samotestů a pracovních listů, dále jsou k dispozici domácí úlohy.
Přípravný kurz z chemie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti chemie získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Znalosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí biochemie ve druhém ročníku studia.

BIOLOGIE
Soubor 8 e-learningových lekcí je zaměřen na ty kapitoly z obecné biologie, které jsou zvláště důležité při přípravě na studium medicíny – na buněčnou biologii a genetiku. Jednotlivé lekce studenty postupně seznámí se strukturou a funkcí buněk, s principy genové exprese a se základy dědičnosti. Studenti si tak rozšíří a prohloubí znalosti těchto témat získané na středních školách. V průběhu studia je možné komunikovat s vyučujícími prostřednictvím chatu. Součástí lekcí jsou i testové otázky, které slouží k procvičení a upevnění získaných poznatků a jako zpětná vazba k pochopení studované látky.
Přípravný kurz z biologie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti biologie získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu. Znalosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí teoretické části studia.

SOMATOLOGIE
Přípravný kurz ze somatologie rozvádí problematiku lidské anatomie a fyziologie pro účely přijímací zkoušky na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Skládá se z 8 výukových hodin e-learningových kurzů (4 bloky po 2 hodinách). E-kurzy jsou sestaveny z textových a obrazových materiálů s průběžně vloženými otázkami, které studentům poskytují zpětnou vazbu. Obsahem e-kurzů je shrnutí středoškolského učiva, oprava nepřesností vyskytujících se v SŠ učebnicích, poukázání na priority našich tvůrců otázek, příklady lékařského využití teoretických poznatků. V každém kurzu jsou modelové otázky.
Přípravný kurz ze somatologie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti biologie člověka získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu. Kromě využitelnosti znalostí v 1. a 2. ročníku potenciálního studia na naší LF, díky množství příkladů z klinické medicíny hraje kurz i důležitou motivační roli v procesu rozhodování našich budoucích uchazečů.
Přípravné kurzy e-learning celkem
FYZIKA
Tematické bloky - 12 hodin
1. Mechanika (3h)
2. Molekulová fyzika a termodynamika (3h)
3. Optika, mechanické vlnění, akustika (3h)
4. Elektřina, magnetismus, atomistika (3h)

CHEMIE
Témata e-learningových lekcí - 24 hodin
1. Periodický systém (2h)
2. Chemické reakce, vazby, energetika, kinetika, rovnovážné stavy, katalyzátory (4h)
3. Oxidace a redukce (2h)
4. Elektrolyty a disociace; kyseliny a zásady (2h)
5. Koncentrace, základní výpočty (2h)
6. Organická chemie I: Struktura, klasifikace, izomerie, názvosloví organických látek. Typy reakcí. (3h)
7. Organická chemie II: Organické sloučeniny. (5h)
8. Biochemie: Sacharidy. Bílkoviny. Lipidy. Celkový přehled metabolismu. (4h)

BIOLOGIE
Témata e-learningových lekcí - 8 hodin
1. Buňky prokaryontní a eukaryontní, struktura buňky (1h)
2. Struktura nukleových kyselin, replikace DNA, tvorba proteinů (1h)
3. Buněčný cyklus a buněčné dělení (1h)
4. Lidské chromozomy (1h)
5. Mendelovy a Morganovy zákony, genová vazba (1h)
6. Mendelovská dědičnost, rodokmeny (1h)
7. Genetiky populací (1h)
8. Onemocnění způsobená viry, bakteriemi a parazity (1h)

SOMATOLOGIE
Témata e-learningových lekcí - 8 hodin
1. Tkáně, pohyb, krevní tlak (2 hodiny)
2. Dýchání zevní a buněčné (2 hodiny)
3. Metabolismus a rozmnožování, související orgánové systémy (2 hodiny)
4. Řízení organismu (2 hodiny)
Není stanoveno

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Garant a místo
MUDr. Petr Hájek, Ph.D.
doc. RNDr. Věra Králová, Ph.D.
prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
Ústav lékařské biologie a genetiky
Děkanát
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr
20.09.2023
2
52 (v hodinách celkem)
8/M
20.09.2023
18.05.2024
Poplatky a financování
5500 Kč / kurz
Účet: 198592792/0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83071
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Elektronickou přihlášku netisknout a neposílat.
Přihlášky, ke kterým do 3.5.2024 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.
základní
Přihláška
-
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
12.06.2023
28.04.2024
Další informace
www.lfhk.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK