Přípravný kurz - Fyzika e-learning (8374)
Základní informace
Přípravný kurz - Fyzika e-learning
Kód varianty (CID): 9529
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-800]
distanční
čeština
Přípravný kurz z fyziky nabízí 12 výukových hodin rozdělených do čtyř tematických bloků. Každý tematický blok sestává z tříhodinového e-learningového kurzu. Bloky obsahují řešené příklady vybrané z pěti základních témat (mechanika, molekulová fyzika a termodynamika, optika a akustika, elektřina a magnetismus, atomistika) a rámcově adresuje rozsah přijímacího řízení z fyziky na Lékařskou fakultu v Hradci Králové. E-learningové kurzy v LMS Moodle sestávají z modulů Kniha a Přednáška. V modulu Kniha budou shrnuty základní pojmy a vzorce související s daným tematickým blokem. Modul Přednáška bude zahrnovat vzorové příklady k danému tematickému bloku. Uchazeč bude mít možnost si zkusit výpočet zcela samostatně nebo mu bude nabídnut podrobný postup řešení příkladů.
E-learningové kurzy nemohou pro omezený rozsah nahradit plnohodnotnou výuku středoškolské fyziky. Kurz však pomůže ověřit teoretické znalosti fyziky získané na středních školách, jejich porozumění a praktického využití při řešení fyzikálních problémů (příkladů) a cíleně se připravit na přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Znalosti a dovednosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí předmětu Lékařská biofyzika a biostatistika v zimním semestru prvního ročníku studia.
Přípravný kurz - Fyzika e-learning
Tematické bloky - 12 hodin
1. Mechanika (3h)
2. Molekulová fyzika a termodynamika (3h)
3. Optika, mechanické vlnění, akustika (3h)
4. Elektřina, magnetismus, atomistika (3h)
Není stanoveno

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Garant a místo
prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
Ústav lékařské biofyziky
Děkanát
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr
20.09.2023
2
12 (v hodinách celkem)
8/M
20.09.2023
18.05.2024
Poplatky a financování
1500 Kč / kurz
Účet: 198592792/0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83071
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Elektronickou přihlášku netisknout a neposílat.
Přihlášky, ke kterým do 3.5.2024 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.
základní
Přihláška
-
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
12.06.2023
28.04.2024
Další informace
www.lfhk.cuni.cz