Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Komplexní krizová komunikace (40 VH) (9508)
Základní informace
Komplexní krizová komunikace (40 VH)
Kód varianty (CID): 9508
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [31-643]
prezenční
čeština
Navržený vzdělávací program nabízí pedagogickým pracovníkům možnost pro zvýšení kompetencí v oblasti řešení krizových situací ve školní praxi i mimo ni. Hlavní náplní kurzu je osvojení technik tzv. „krizové intervence“. Účastníci získají základní teoretické znalosti i praktické dovednosti v těchto technikách. Uvedené postupy lze využít jak v běžném pedagogickém prostředí, tak v krizových situacích, se kterými se lidé mohou setkat i v osobním životě.
V první části kurzu budou účastníci seznámeni s obecným postupem a terminologií poskytování krizové intervence ‒ definice, význam, charakteristika a průběh krize, typologie krizí a základy práce s člověkem v krizi (technika provázení, práce s emocemi, zrcadlení, normalizace, zarámování rozhovoru, zakázka, skrytá zakázka, žádoucí vyrovnávací strategie).
V dalších částech kurzu budou tyto postupy prakticky procvičovány a aplikovány na konkrétních tématech krizových situací. Obecné postupy v nich budou obohaceny o specifika, která dané situace vyžadují. Spektrum témat, které kurz pokrývá, jsou např.: vývojové a tranzitorní krize, akutní stresová reakce, traumatické a posttraumatické stavy, práce s dětmi v krizi, závislosti a psychopatologie, týrání a zneužívání (včetně domácího násilí), smrt, umírání a sebevražedná problematika. Pro mnoho učitelů jsou tyto situace velmi zátěžové, neboť se s nimi doposud nemuseli setkat, či netuší, jak na ně reagovat a jakým způsobem s jednotlivými osobami komunikovat. První kontakt a řešení těchto situací by tedy měli zvládat všichni pedagogové.
Součástí kurzu jsou i témata psychohygieny, význam prevence, možnosti řešení ve školním prostředí (např. spolupráce s metodiky prevence, třídními učiteli, školními psychology) jakož i přehled možných návazných služeb – tzv. „síť“ (krizová centra, krizové linky, občanské poradny a další zařízení).
Cílem kurzu je rozvinout kompetence účastníků i pro distanční výuku, která může být doplňkem pro prezenční formy, a naznačit cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u žáků formou zaměření se na specifika distanční komunikace. Věnuje se rozdílům distanční a prezenční komunikace z hlediska sociální psychologie a pedagogické praxe, probírány jsou výhody a nevýhody distančního způsobu interakcí mezi lidmi a využívání moderních prostředků a forem výuky.
Kurz obsahuje praktické nácviky, řešení modelových situací, diskuse o problematice a sebereflexe pokroku studentů.
: vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MŠMT-21788/2022-4-813
MŠMT
6968/2019-1
Komplexní krizová komunikace (40 VH)
Program je v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin.
20
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci dle Zákona č. 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících), tedy přímou pedagogickou činnost realizující zaměstnanec právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zařazeném v rejstříku škol.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1022)
magisterské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Garant a místo
Mgr. Radim Kuba
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Katedra učitelství a didaktiky biologie
učebna B2P, Viničná 7, Praha 2
Termín a délka
2022/2023
zimní i letní semestr
15.02.2023
Krátkodobé
40 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
3800 Kč / kurz
Přihláška
KUDBI
Mgr. Radim Kuba
radim.kuba@natur.cuni.cz
221951938
01.02.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK