Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Překladatelský seminář doplňkového studia pro překladatele právních textů - ruský jazyk / Modul I – soukromé právo (9420)
Základní informace
Překladatelský seminář doplňkového studia pro překladatele právních textů - ruský jazyk / Modul I – soukromé právo
Kód varianty (CID): 9420
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Právnická fakulta
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum [22-J]
kombinovaný
čeština
Cílem kurzu je po stránce odborných právních znalostí a jazykových dovedností dostatečně připravit současné a budoucí překladatele právnických textů včetně těch, kteří již mají licenci soudního překladatele nebo soudního tlumočníka nebo o ni hodlají žádat, takovým způsobem, aby mohli své služby vykonávat kompetentně a na co nejvyšší odborné úrovni.

Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium se zaměřením na to, aby překladatelé právních textů získali základní znalosti českého práva včetně orientace v základních českých právních předpisech a praktické překladatelské dovednosti specifické pro právní překlad. Obsahová náplň vychází z jednotlivých právních odvětví nebo s nimi souvisí. Překladatelský seminář v ruském jazyce tematicky navazuje na obsah přednášky v českém právnickém minimu. Základní metodou je právnělingvistická komparace.

Praktické překladatelské dovednosti v rámci překladatelských seminářů jsou převážně v kompetenci učitelů odborného právnického jazyka z katedry jazyků Právnické fakulty UK, popř. zkušených (soudních) tlumočníků a překladatelů.

Studium je rozdělené na dva samostatné moduly zakončené závěrečnou zkouškou.
Modul I – soukromé právo, který se uskuteční v zimním semestru akademického roku 2023/2024
Modul II – veřejné právo, který se uskuteční v letním semestru akademického roku 2023/2024


Absolvování je podmíněno úspěšným složením zkoušek po každém semestrálním modulu. Jedná se vždy o písemný test s volenými odpověďmi, přičemž minimální skóre pro úspěšné absolvování testu je 70%. Test má prokázat schopnost orientace v základních právních předpisech a schopnost je adekvátně interpretovat.

Forma studia je primárně prezenční s tím, že přednášky jsou zároveň streamovány v reálném čase, a pro ty, kdo se výuky nemohou účastnit, nahrávány na fakultní Youtube.
Překladatelský seminář doplňkového studia pro překladatele právních textů - ruský jazyk / Modul I – soukromé právo
Výukový den je pátek a výuka trvá vždy tři hodiny (3x45 minut). Seminář začíná vždy v 15:00 hod.

Modul I zimní semestr – soukromé právo

Zahájení výuky pátek 6. října 2023
Konec výuky pátek 26. ledna 2024

Závěrečná zkouška pátek 9. února 2024 / opravný termín 21. 6. 2024
Zkoušky se konají výlučně prezenční formou.

Obsah kurzu

6. října 2023 - ústavní systém; právní systém; druhy norem (zákonné a podzákonné předpisy); legislativní proces; delegovaná legislativní pravomoc atd.

13. října 2023 - občanské právo: obecná charakteristika; fyzické a právnické osoby; zastoupení; právní jednání; promlčení

20. října 2023 - rodinné právo, manželství, rodiče a děti, výživné

27. října 2023 - věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí

3. listopadu 2023 - dědické právo

10. listopadu 2023 - závazkové právo – obecný výklad

24. listopadu 2023 - základní smluvní typy

1. prosince 2023 - odpovědnost za škodu, náhrada škody

8. prosince 2023 - obchodní korporace I

15. prosince 2023 - obchodní korporace II (druhy společností)

5. ledna 2024 - civilní soudnictví I

12. ledna 2024 - civilní soudnictví II

19. ledna 2024 - insolvenční řízení

26. ledna 2024 - pracovní právo: uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, výpovědi, atd.

100
žádné

15.5.2023_Final_interni_Micro-credentials Pozice UK_2023_3_Priloha_2_Formular_MCII_Rizak.docx, A
MCI_PF_Překladatelský seminář_RVH_novy.docx, A
Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Právo (0421)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Absolvování závěrečného testu min. na 70%.
Garant a místo
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Katedra jazyků
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, Praha 1
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr, Říjen
06.10.2023
1
42 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
7000 Kč / semestr
Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají 20 % slevu
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Bc. Hana Vařeková
varekova@prf.cuni.cz
221005504
09.05.2023
30.09.2023
Další informace
https://law.prf.cuni.cz/juridikum/doplnkove-studium-pro-prekladatele-a-tlumocniky-pravnich-textu/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK