Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Katechetický kurz* (5528)
Základní informace
Katechetický kurz*
Kód varianty (CID): 9343
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Děkanát KTF [26-KTF]
kombinovaný
čeština
Kurz nabízí dvouleté studium jako základní teologickou přípravu primárně pro ty, kteří se ve své farnosti věnují katechetické službě nebo se jí případně budou věnovat v budoucnosti. Pozůstává především ze zevrubného studia Katechismu katolické církve s odkazy na nejdůležitější církevní dokumenty. Posluchač bude v každém předmětu výkladem uveden do dané části KKC a samostudiem se seznámí jednak s vlastním textem KKC, jednak se stručnou monografií, jež mu umožní lépe porozumět příslušnému tématu. Rozvinutím kurzu je série teoretických a praktických předmětů věnovaných různým aspektem katechetické služby.
Katechetický kurz
1. ročník:
Úvod do katechetického kurzu
Úvod do katechismu katolické církve
Křesťanská modlitba
Věřím – věříme: Fundamentální teologie
Úvod do Písma Svatého
Starý Zákon
Nový Zákon
Víra církve
Katechetika
Katechetické praxe 1

2. ročník:
Sedm svátostí
Svátostná ekonomie: Liturgie
Život v Kristu
Církevní dějiny
Psychologie a pedagogika
Evangelizace
Příprava na svátosti
Vstupy do škol
Katechetické reálie
Katechetické praxe 2
Bezpečnost práce s dětmi
30
- Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (nutno doložit maturitním vysvědčením), studijní předpoklady
- Základní náboženské znalosti
- Předpoklady ke katechetické službě (osobnostní a křesťanská zralost, dobrá pověst, pedagogické schopnosti)
- Plné společenství s katolickou církví (včetně svátostné praxe)
- Přijetí všech iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie)

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Náboženství a teologie (0221)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
písemný test
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
--
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Děkanát KTF
Děkanát KTF
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr, Říjen
07.10.2023
4
170 (v hodinách celkem)
Celý program trvá dva roky.
Sobota
Poplatky a financování
3500 Kč / rok
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Václav Hroznata Sojka
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
13.04.2023
24.09.2023
Další informace
https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-258.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK