Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Marketingové řízení školy (6014)
Základní informace
Marketingové řízení školy
Kód varianty (CID): 9239
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
prezenční
čeština
Vzdělávací program je zaměřený na aktuální teoretické a praktické otázky související s řízením škol a školských zařízení v oblasti marketingu jako nástroje podpory image školy a nástroje komunikace školy s vnějším prostředím i uvnitř školy.
Vzdělávací program je orientovaný na problematiku koncepce marketingu školy s respektováním marketingově řízené instituce s cílem získat a udržet image školy s využitím optimálního propojení vnitřního a vnějšího prostředí školy z hlediska komunikace a odlišit se tak od dalších škol. Uplatňování marketingového řízení umožňuje lépe poznat cílové skupiny a najít vhodné cesty ke komunikaci s nimi, napomáhá zlepšovat vztahy se zainteresovanými stranami a vytvářet tak prostředí prospěšné pro všechny zúčastněné. Marketingové řízení je nedílnou součástí kvalitního managementu školy.

MSMT-6748/2022-1-395
MŠMT
11914/2017-1
Andragogika a management vzdělávání
Marktingové řízení školy
Tematické bloky:
1. Podstata marketingu a provázanost marketingu a managementu ve škole/vzdělávací instituci
(2 vyučovací hodiny)
− Podstata a význam marketingu, marketingově orientovaná organizace/škola
− Marketing na vstupech a na výstupech, význam a užití pro management školy

2. Marketingové řízení
(2 vyučovací hodiny)
− Podstata marketingového řízení, marketingové prostředí školy
− Cílové skupiny v prostředí školy
− Marketingová taktika – marketingový mix školy

3. Aplikace marketingu v prostředí školy/vzdělávací instituce s důrazem na komunikační mix
(2 vyučovací hodiny)
− Nástroje komunikační mixu, integrovaná marketingová komunikace
− Analýza webových stránek vybraných škol
− Sdílení zkušeností
15
Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace (0113)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Roman Liška, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta UK, Praha
PhDr. Roman Liška, Ph.D.
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
2300 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
elektronicky nebo písemně
Centrum celoživotního vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
01.09.2023
30.06.2024
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Kontaktní osoba KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková
referentka CŽV Klára Hašková klara.haskova@pedf.cuni.cz tel. 221 900 342
Další informace
www.kamv.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK