Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Mimořádné studium (5140)
Základní informace
Mimořádné studium
Kód varianty (CID): 9165
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Studijní oddělení [32-STUD]
prezenční
čeština
Účelem mimořádného studia je umožnit zájemcům doplnit a rozšířit si svou kvalifikaci absolvováním jednotlivých předmětů vyučovaných na MFF UK.
Posluchači mimořádného studia si mohou zapsat předměty vyučované v daném semestru, navštěvovat výuku, skládat zápočty a zkoušky. Zkoušky a zápočty ze zapsaných předmětů musí uchazeč vykonat nejpozději do konce akademického roku, v jehož průběhu se do mimořádného studia zapsal.
Mimořádné studium
Ne.
V přihlášce zájemce uvede seznam předmětů, které si chce zapsat (maximálně 30 kreditů). Zpravidla není dovoleno zapisovat si předměty vyučované na jiných fakultách UK. Zájemci, kteří mají v okamžiku podání přihlášky neukončené řádné studium na MFF UK musejí mít studijní plán předem schválený garantem programu a studijním proděkanem. Vyžadují-li to kapacitní nebo organizační důvody nebo pokud zájemce nesplní odborné či jazykové předpoklady pro účast na výuce, může mu být zápis předmětu fakultou odepřen či zrušen.
Poplatek je stanoven na základě počtu a druhu kreditů za předměty uvedené na přihlášce. Dojde-li ke zrušení zápisu některých předmětů fakultou, je poplatek za tyto předměty vrácen na bankovní účet posluchače.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
30 (Maximální počt kreditů za semestr je 30 kreditů.)
Výpis absolvovaných předmětů
Garant a místo
doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
Termín a délka
2023/2024
letní semestr, Únor
1
260 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
600 Kč / hodina
600,- Kč za 1 kredit v češtině
2000,- Kč za 1 kredit v angličtině
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2
Studijní oddělení
Lucie Šimůnková
simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
951 551 259
01.02.2024
08.03.2024
Termín pro podání přihlášky je závazný.
Termín pro podání přihlášky je závazný. Přihlášky, které budou podány po určeném termínu, nebudou přijaty.

Přihlášku uchazeč může podat v termínu pro elektronický zápis do ZS nebo LS, který je uveden v harmonogramu příslušného akademického roku na adrese: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/ud.htm. Zároveň se uchazeč musí seznámit s textem Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který je zveřejněn na adrese: http://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod Celoživotním vzděláváním. Tuto skutečnost potvrdí svým prohlášením a podpisem. Přihlášku uchazeč podá osobně na studijním oddělení v úředních hodinách, případně ji podá přes podatelnu MFF UK nebo zašle prostřednictvím pošty. Součástí podané přihlášky je povinný doklad o uhrazení částky za mimořádné studium. Číslo účtu je: 21210277/0100, variabilní symbol je 2, specifický symbol je rodné číslo bez lomítka.
Ověřování podmínek přijímání do programu se nestanoví

Další informace
https://www.mff.cuni.cz/studium/czv/mimoradne.htm
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK